Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

3713’e Göre Hizmetli Kadrosuna Atanan Personelin Sonraki Eğitim Durumu Dikkate Alınarak Memur Kadrosuna Atanabilmesi Hakkında Görüş

3713 sayılı Kanun çerçevesinde, Valiliğiniz İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne  "Hizmetli" olarak atanan .....'un; görevde iken bir üst öğrenimi bitirmiş olması sebebiyle, bahsi geçen Kanunun ek 1'inci maddesi hükmüne göre "Memur" kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları zorunludur." hükmü; 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değiştirilmiş olan yedinci fıkrasında ise, "Bu madde kapsamında göreve başlayan personel, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri"; (c) bendinde de, "Üst görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri"; (d) bendi ve devamında ise,  "Alt görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri…ifade eder." denilmektedir.

Söz konusu Genel Yönetmeliğin "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrasında da, "…kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü bulunmaktadır.

04/03/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının "İdari Hizmetleri Grubu"nun düzenlendiği (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde,  "Memur" kadrosuna yer verilmiş olup; "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde ise, sahip olunması gerekli genel koşullara ilaveten söz konusu kadroya atanabilmek için  "En az lise veya dengi okul mezunu olmak" ​özel şartının aranacağı ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde konunun incelenmesi neticesinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1'inci maddesinin 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değiştirilmiş olan yedinci fıkrasında yer alan düzenlemenin, daha önce belirtilen Kanunun ek 1'inci maddesi gereğince kamu görevine başlamış bulunan personelin Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama tekliflerinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara, mevzuatta aranan diğer koşullara sahip olmaları kaydıyla unvan değişikliği sınavlarına katılmaksızın atanabilmelerine imkân veren bir düzenleme olduğu değerlendirmesinden hareketle; "Hizmetli" unvanlı kadrodan "Memur" unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme niteliğinde bir atanma olması sebebiyle, adı geçen Personelin bahsi geçen madde hükmüne istinaden görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan "Memur" kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Eklenme Tarihi: 26-06-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş