Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Hizmet Gereği Olarak Yer Değişikliği Yapılan Memurun Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliğinin Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Görüş

Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde ziraat teknikeri olarak görev yapan … Manisa İlinde ikamet eden babasının engelli olması sebebiyle söz konusu İle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in(Genel Yönetmelik) ek 3 üncü maddesi gereğince yer değiştirmesini talep ettiğini, ilgili Bakanlığın ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 20 nci maddesi hükmünü gerekçe göstererek talebini reddettiğini belirterek, Genel Yönetmelik ile yapılan değişiklik karşısında kurumsal yer değiştirme yönetmeliği hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 25/06/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'e ek 3 üncü madde eklenmiş olup, "Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı söz konusu maddede, "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. 

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. 

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmü, aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde ise, "Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin "Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler" başlıklı 11 inci maddesinde, "Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. 

Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. 

Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 12.08.2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in "Zorunlu atamalar" başlıklı 20 nci maddesinde, "Haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen personelden soruşturma sonucunda bulundukları yerde;

a) Görev yapmalarında sakınca görülenler,

b) Bir yıl içinde ikiden fazla kınama cezası almış olanlar,

c) En az bir kez aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmiş olanlar. görev yaptıkları hizmet biriminin görev yeri değişikliği yönündeki teklifi dikkate alınarak hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlama şartı aranmadan, atama dönemlerine bağlı kalmaksızın yer değişikliğine tabi tutulabilirler,

(2) Bu şekilde İl dışına yapılacak atamalar (C) ve (D) hizmet grubu illerine yapılabilir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içinde durumuna uygun ilçelere/birimlere/kuruluşlara atanır.

(4) Bu madde gereği atananlar, diğer yerlere üç yıl geçmeden, ayrıldıkları illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere ise beş yıl geçmeden atanma talebinde bulunamazlar. Ayrıldıkları yerlerin dışındaki yerler için, eş ve sağlık durumu mazereti olanlarda üç yıl şartı dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla,

  • Genel Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinde ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurların engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme taleplerinin bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı ifade edilmekte olup, mezkur maddede yer alan "…bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere …" ifadesinden söz konusu personelin yer değiştirme suretiyle atanma talebinin yerine getirilmesine engel olabilecek adı geçen Yönetmelikte yer alan tüm hükümlerin kastedildiğinin düşünülmesi sebebiyle, mezkur Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre hizmet gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılan memurun aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinde yer verilen şartları taşıması halinde yer değiştirme suretiyle atanma talebinin mezkur hüküm çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği,
  • Genel Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının mezkur maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini Genel Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiği, bu süre içerisinde ise kamu kurum ve kuruluşların yönetmeliklerinin Genel Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği ifade edilmekte olup; kurumsal yönetmeliklerin Genel Yönetmelikte yapılan değişikliklere aykırı olan hükümlerinin ise mezkur maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmasının mümkün olmadığı, mütalaa edilmektedir. 

 

Eklenme Tarihi: 28-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Yer değiştirme

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.