Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Milli Eğitim Uzman Yardımcısı Olarak Görev Yapan Personelin, Mühendis Unvanlı Kadroya Unvan Değişikliği Sınavına Tabi Olmaksızın Atanıp Atanamayacağı Hakkında Görüş

Bakanlığınıza yazılım mühendisi alanında milli eğitim uzman yardımcısı olarak atanan ve halen bu kadroda görev yapan personelin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde münhal bulunan mühendis unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına tabi olmaksızın naklen atanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda,  il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,  düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında,  özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda ise uygulanmayacağı hükme bağlanmış; anılan Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde, kurumların aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabileceği; ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında da, Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır. Belirtilen Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü mevcuttur.

Bununla birlikte, 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında, mühendis unvanlı kadro unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmış olup; 7'nci maddesinde ise, mühendis unvanlı kadroya atanabilmek için, unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında, mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak şartına yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin, 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, milli eğitim uzman yardımcısı olarak atanan ve halen bu kadroda görev yapan personelin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde münhal bulunan mühendis unvanlı kadroya genel hükümlere göre atanmasının, yardımcılık dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra Genel Yönetmelik kapsamında yer almayan milli eğitim uzmanı olarak atanması ve mühendis unvanını öğrenimle ihraz etmiş olması kaydıyla mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 26-06-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş