Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Evsel Katı Atık Tarife Raporunun Hazırlanması Danışmanlığı

Vizyonder - Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Bu konuda Online Seminerlere Hemen Göz Atın!

Vizyonder, Evsel Katı Atık Tarife Raporunu güncel yargı kararlarına, Evsel Katı Atık Yönetmeliğine, ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz hükümlerine uygun bir şekilde sıfır hata ile yapmayı garanti ediyor. Derneğimizce yapılan tarife raporları Türk belediyecilik sisteminde örnek alınacak niteliktedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi için rapor hazırlaması gerekmektedir. Bahse konu mevzuat hükmünde Türkiye'de ki her belediyenin “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması gerekmektedir.

Evsel Katı Atık yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve Operasyonel güçlükler bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana yönetmeliğin uygulanamamasının bu güçlüklerden kaynaklandığı tüm hususların giderildiği bir tarife raporu Derneğimizce hazırlanmaktadır. Tüm bu güçlüklerinin yanında tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konu halihazırda hazırlanan raporlarda maalesef görmekteyiz.

Türkiye genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından kaynaklı tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma yapılmayarak mükellefler arasında adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi, belediyeler tarafından hazırlanan evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda ciddi sıkıntıların var olduğu bilinmektedir.

Tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz kural setlerine tam uyumlu “Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır? konulu hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti Derneğimizce verilmektedir.

Evsel katı atık tarife raporu, belediyeler veya yerel yönetimler tarafından genellikle belediyenin topladığı evsel atıkların yönetimi ve masraflarının hesaplanması amacıyla hazırlanır. Bu tür bir rapor, genellikle belediyenin evsel atık toplama ve bertaraf hizmetlerini yürütmek için gerekli finansal kaynakların belirlenmesine yardımcı olur. İşte bir evsel katı atık tarife raporu hazırlamak için izleyebileceğiniz genel adımlar:

Veri Toplama: İlk adım, evsel atık hizmetlerinin maliyetlerini ve gereksinimlerini anlamak için ilgili verileri toplamaktır. Bu veriler, evsel atık toplama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf hizmetleri ile ilgili maliyetleri içermelidir.

Tarife Stratejisi Belirleme: Hangi tarife stratejisinin kullanılacağına karar vermelisiniz. Örneğin, kullanıcıların atıklarının hacmine veya ağırlığına göre ücretlendirildiği bir tarife sistemi seçilebilir.

Tarife Tablosu Oluşturma: Tarife tablosu, atık ücretlerinin ve ücret hesaplama yöntemlerinin ayrıntılı bir listesini içermelidir. Bu tablo, evsel atık hizmetlerinin çeşitli yönlerini kapsamalıdır.

Maliyet Hesapları: Evsel atık hizmetlerinin toplam maliyetini hesaplamak için verileri kullanın. Bu maliyetler, personel maliyetleri, araç bakımı, atık bertarafı ve diğer giderleri içermelidir.

Tarife Raporu Hazırlama: Tarife raporu, tarife stratejisi, tarife tablosu ve maliyet hesaplarını içeren bir belge olmalıdır. Rapor, belediye yönetimine sunulmak üzere detaylı bir açıklama içermelidir.

İç ve Dış Değerlendirme: Raporu belediye yönetimi ve ilgili paydaşlarla paylaşmadan önce içsel bir değerlendirme yapmalısınız. Bu değerlendirme, raporun eksiksiz ve tutarlı olup olmadığını doğrulamayı içermelidir.

Raporu Sunma ve Onay Alma: Raporu belediye yönetimine sunun ve onay alın. Raporun onaylanmasından sonra, tarife uygulanabilir hale gelecektir.

Evsel katı atık tarife raporu hazırlamak, belediye veya yerel yönetim tarafından yürütülen bir süreçtir ve spesifik gereksinimlere ve düzenlemelere tabi olabilir. Finansal,  muhasebe ve atık konularında uzman kişilerle işbirliği yapmanız, raporun doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için faydalı olacaktır.

Evsel Katı Atık Tarife Raporlarında Hatalı Yapılan Bazı Durumlar;

 • Toplam sistem maliyetinden Çevre Temizlik Vergisi toplamını düşüp kalan tutar üzerinden dağıtım yaparak kirleten öder ilkesine uymayan ve adil olmayan bir rapor hazırlanması. Yani ÇTV grup ve derecelerine göre tahakkuk eden Çevre Temizlik Vergilerini, Evsel atık ilgili gruplarından ayrı ayrı düşülmesi gerekirken toplam maliyet üzerinden düşülmesi.
 • Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi konutların sistem maliyetinden, konut dışı yerlere ait Çevre Temizlik Vergisinin konut dışı yerlerden düşülmesi gerekirken, toplam sistem maliyetinden düşülmesi.
 • Çevre Temizlik Vergisi miktarlarında tahsilat rakamlarını dikkate alınarak rapor hazırlanması.
 • Çevre Temizlik Vergisinin mahsup işlemlerinde Su ve Kanalizasyon İdaresinin tahakkuk ettiği ÇTV rakamlarının dikkate alınmaması. Ya da Su ve Kanalizasyon İdaresinin ÇTV tahakkuk miktarlarının dikkate alınarak ilçe belediyesi tarafından tahakkuk eden rakamların dikkate alınmaması.
 • Çeşitli nedenlerle öz kaynak getirisini hiç hesaplamaması ya da yanlış hesaplanması,
 • Ortalama maliyetin dikkate alınmaması.
 • Evsel atık üreticileri ile sözleşme yapılma zorunluğu olmasına rağmen sözleşme hiç yapılmadığı gibi sözleşme yapmanın ya da yapmamanın hukuki gerekçesinin raporda belirtilmemesi,
 • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkesine aykırı davranılarak gerekli bilgilendirme ve duyuruların yapılmaması,
 • Konut dışı yerlere ait mükellef sayılarının dikkate alınmayarak dağıtım yapılması. Mükellef sayıları dikkate alınmadan hazırlanan raporlar “Kirleten Öder” ilkesine aykırı hareket edilmesine neden olmaktadır.
 • Maliyet kalemleri doğru belirlenememektedir. Doğrudan ve dolaylı maliyetlere bağlı paylaşılan maliyetlerin dağıtımının hiç yapılmadan bulunan tüm maliyetler kalemlerinin sistem maliyetine eklenmesi. Bu durumdan dolayı sistem maliyeti çok yüksek çıkabilir.
 • Kılavuzda belirtilen bölgesel kotlarda kentsel ve kırsal ayrımının dikkate alınmadan sadece kentsel ya da sadece kırsal olarak hesaplamalar yapılması.
 • Bazı evsel atık üreticilerine tam maliyet ve kirleten öder ilkesine aykırı olarak rapor hazırlamaksızın muaf tutulması veya tahakkuk yapılması.
 • Meclis kararı olmadan tahakkuk yapılması.
 • Yapılan tahakkukların nasıl oluştuğu nerden geldiği belli olmaksızın rastgele bir rakam belirleyerek bu bedeli evsel atık üreticilerinden talep edilmesi.
 • Bazı bölgelerde konutların tamamen muaf tutulması,
 • Bazı bölgelere ya da kuruluşlara Evsel Katı Atık hizmeti götürülmemesine rağmen buralardan evsel atık bedelinin talep edilmesi sonucunda mükellefin bu durumu yargıya taşıması.
 • Hiç olmayan mükellef grupları için tarife maliyet hesabı yapılarak,  tahsil edilemeyecek bir tahakkuku tarife listesinde belirtmek suretiyle tam maliyet ilkesine aykırı hareket edilerek tam maliyet elde edilememesi. Bu durum Sayıştay tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır.
 • Toplam maliyetin konut ve konut dışı yerlere dağıtımının doğru yapılamaması
 • Yapılan tarife raporunun sağlamasının yapılmaması,
 • 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre tahakkuk, tahsilat ve idari işlemlerin yürütülmesi,
 • Konut ve konut dışı yerlerin toplam atık miktarı üzerinden dağılım oranının hesaplaması yapılırken; konutlar için esas alınan değerin kılavuz değerlerinden hesaplanıp, çıkan rakamı gerçek atık miktarından düşülmesi yapılan en büyük yanlışlıkların başında gelmektedir. Böyle hesaplama yapılması konutlara düşen atık miktarının çok yüksek çıkmasına sebep olmaktadır.

Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır?

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
  Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
  • Doğrudan Maliyetler
  • Dolaylı Maliyetler
  • Paylaşılan Maliyetler
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
  • Hizmet Kapsamının Yazılması
  • Toplam Atık Maliyetin Yazılması
  • Doğrudan Maliyetlerin Yazılması
  • Dolaylı Maliyetlerin Yazılması
  • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
  • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
  • Tarife Yapısının Yazılması
  • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması
 • Tarifelerin Yazılması
  • Konutların Taifesinin Yazılması
  • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerinin tarifesinin yazılması
  • Her türlü yeme, içme, eğlence yerleri ve marketlerin tarifesinin yazılması
  • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerinin tarifesinin yazılması
  • Sanayi kuruluşları, fabrikalar, imalathanelerin tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki grupların hiçbiri içinde yer almayan diğer sınai, ticari ve meslek kuruluşlarının tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki gruplar içinde değerlendirilemeyen kamu kurumlarının tarifesinin yazılması
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
  • Faturalandırma ilkelerinin yazılması
  • Muhasebeleştirme ilkelerinin yazılması
  • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkelerinin yazılması
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması

Neden Vizyonder?

Tarafımızca hazırlanan Evsel Katı Atık Tarife Raporu sonrasında belediyenin doğru bir tarife raporu hazırlayarak evsel katı atık tarife yönetmeliği hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir evsel katı atık ücret tarifesi ve tarife raporu hazırlanmış olacaktır.

Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak muhtemel kaybedilecek hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.

En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritası sağlanmış olacaktır.

Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlanmış olacaktır.

'Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır.

Evsel Katı Atık Danıştay Kararı

Evsel Katı Atık Ücretinin Tahakkuk Ettirilmesi Ve Evsel Katı Atık Ücretinden Doğan Alacağın Tahsilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar/Danıştay Kararı

Evsel katı atık ücret tarifesinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ile dayanağı katı atık yönetim sistemi tarifesinin belirlenmesine dair Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davalı idare tarafından katı atık tesislerinin kurulması, işletilmesi ve hizmetin sağlanmasına ilişkin tam maliyet belirlenerek kirleten öder ilkesi kapsamında belirlenecek tarifeler üzerinden ve tüm abonelerle aldığı hizmetin niteliğini ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğinin belirlendiği bir sözleşme yapılarak ücretin faturalandırılması gerekir iken nasıl ve hangi kriterlerin esas alındığı açık olmayan tarife dikkate alınmak suretiyle çöp döküm ücreti tahakkukunun yapılarak ödeme emrinin gönderildiği, hangi kriterlere dayalı olarak ücret belirlemesinin yapıldığı açık olmayan ücret tarifesi dikkate alınmak suretiyle tesis olunan ... yılına ilişkin çöp döküm ücreti adı altında ... TL'nin ödeme emri ile istenilmesine ilişkin işlem ile dayanağı Belediye Encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir.

Mevzuat

Sıkça Sorulan Sorular

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır?
 • Evsel Katı Atık Tarife raporunun hazırlanması için danışmanlık hizmeti alabilir miyim?
 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu hazırlamaya yönelik uygulamalı eğitiminiz var mı?
 • Evsel Katı Atık Nedir?
 • Evsel Katı Atık Danıştay Karar örneği var mıdır?
 • Öz Kaynak Getirisini nasıl hesaplamalıyız?
 • Paylaşılan maliyet kalemleri hesaplaması nasıl yapılır?
 • Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk rakamını mı, tahsilat rakamını mı dikkate almalıyız?
 • Hangi yıl maliyet kalemlerini dikkate almalıyız?
 • Çevre temizlik vergisi grup ve derecelere göre nasıl dağıtım yapmalıyız?
 • Meclis kararı almadan tarife raporunu uygulayabilir miyiz?
 • Konutları muaf tutmak istiyoruz, muaf tutabilir miyiz?
 • Yönetmelik tekrar uzayacak mı?
 • Su M3 başına mı, hane başına mı ücret belirlemeliyiz?
 • İlimizde/ilçemizde çok sayıda mükellef var hepsi ile tek tek sözleşme yapmak zorunda mıyız?
 • Sözleşme imzalamaktan imtina eden mükelleflere karşı ne yapabiliriz?
 • Su ve Kanalizasyon İdaresi sistemi evsel katı atık entegrasyonu için uygun değil, ne yapmalıyız?
 • Büyükşehir meclisinden mi, ilçe belediyesi meclisinden mi bu tarife raporu geçmelidir?
 • Kılavuzda konutlar için belirtilen değerlerden kentsel mi, yoksa kırsal olanı mı dikkate almalıyım?
 • Bazı kişi ya da kurumları evsel katı atık ücretinden muaf tutabilir miyiz?
 • Yönetmelik zorunlu olmamasından dolayı, tarife raporu uygulamaya başladığımız için ileride sorun teşkil edecek bir durum olabilir mi?
 • Tarife raporunu doğru hazırlanmaması sonucunda nasıl bir hukuki yaptırımla karşı karşıya gelebiliriz?
 • Zaten Çevre Temizlik Vergisi alıyoruz, ayrıca Evsek Katı Atık ücreti almamız, mükerrer bir vergi tahsilatı doğurur mu?
 • Daha önce tarife raporu yapan ve uygulayan belediyelerde sorunlu alanlar nelerdir?
 • Bir yılda evsel katı atık ücret tarifesinden ne kadar bir evsel katı atık ücret geliri elde ederiz?
 • Danışmanlık hizmet maliyeti toplam sistem maliyetine dahil edebilir miyiz?
 • Bu tarife raporunu hem büyükşehir belediyesinin hem de ilçe belediyesinin ayrı ayrı yapıp tahakkuk ve tahsilatları yapması sonucunda bir sorun olur mu? Yoksa bu tarife raporunu birlikte hareket ederek mi yapmalıyız?
 • Bu tarife raporu Büyükşehir Belediyesi tarafında mı yoksa ilçe belediyesi tarafından mı hazırlanmalıdır?
 • Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından konutlardan tahsil edilen Evsel Katı Atık ücretini Büyükşehir’e olan borcumuzdan mahsup edebilir miyiz?
 • Tarife raporu hazırladıktan sonra uygulanmazsa denetimlerde problem olarak karşımıza çıkar mı?
 • Sıfır Atık Nedir? Sıfır Atık ile Evsel Atık arasında ki farklar nelerdir?
 • Tam maliyet ve kirleten öder nedir?
 • Maliyetleri KDV hariç rakam üzerinden mi, yoksa KDV dahil rakam üzerinden mi dikkate almalıyım?
 • Evsel Katı Atık ücret tahakkuk ve tahsilatında KDV Oranı nedir?
 • Kamu yararına çalışan dernek ve Darülaceze ve Benzeri Kuruluşlar gibi kurum ve kuruluşlardan evsel atık ücreti alınması zorunlu mudur?
 • Kendi çöpünü kendisi toplan bölgelerden de evsel atık ücreti alınacak mı?
 • Ortalama maliyet nedir ve nasıl hesaplanır?
 • İlçemizde yazlıkçılar bulunmaktır ve sadece 3 ay ilçemizde bulunmaktadır. Bu kişilere evsel katı atık ücreti alırken nasıl bir yol izlememiz gerekiyor?

Gibi birçok soru ve bu soruların cevapları son derece önemlidir. Burada belirtilemeyen daha birçok sorunlu alanlar mevcuttur. Derneğimizce yapılan tarife raporu yukarıda belirtilen bahse konu sorunlarını içermeyen kendisine özgü örnek bir tarife raporu niteliğindedir.

Sizde Doğru Bir Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlamak İstiyorsanız, lütfen uzman danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

*Gizlilik politikamız gereği referanslarımızı ve danışmanlık hizmetlerimizin kapsamını e-mail aracılığı ile göndermekteyiz. Lütfen detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Evsel Katı Atık Projesi Uygulanması Suretiyle Gelirlerin Artırılması Projemizi İnceleyiniz

Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Danışmanlık ve Eğitim Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat


İlgili Arama Konuları: evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik kılavuz, evsel katı atık ücreti,  evsel katı atık tarife danışmanlık, evsel katı atık tarife raporu nasıl hazırlanır, evsel katı atık tarifesi, evsel katı atık tarife raporu, evsel katı atık tarife yönetmeliği, evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik yönetmelik, evsel kati atik tarifelerinin belirlenmesi, evsel katı atık tarifeleri, evsel katı atık tarife, evsel katı atık tarife eğitimi, evsel katı atık nedir, evsel katı atık danıştay kararı, evsel katı atık ücret tarifesi, evsel katı atık yönetmeliği, evsel atık

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama

 55.000 TL. + KDV

Danışmanlık hizmetimizde  tarife raporunuz Derneğimiz Atık uzmanları tarafından mevzuata ve yargı kararlarına uygun olarak doğrudan hazırlanır ve idareye teslim edilir.

Evsel Tarife Raporu Hazırlama
Maliyet Analizinin Yapılması
Kılavuza göre Maliyet Dağılımlarının Yapılması
Tüm grupların Evsel Ücretlerinin Belirlenmesi
İdareye Özel Yargı Kararları, Yönetmelik ve Kılavuz Çerçevesinde Sıfır Hata İle Raporun Yazılması (Kirleten Öder ve Tam Maliyet Esasına uygun bir rapor hazırlanacaktır.)
İdare Özel Meclis Kararı Taslağının Hazırlanması
İdareye Özel Duyuru Metinlerinin Hazırlanması
İdareye Özel Evsel Sözleşme Örneği Hazırlanması
İdare Özel Raporlar İlgili Bilgi Notu Hazırlanması
Halkın bilgilendirilmesi, Görüş ve Önerisinin Alınmasına Yönelik Yapılacak
Halk Bilgilendirme Toplantında Vatandaşa Sunum
Ortalama Maliyet Hesabı ve Ücretlerinin Sağlama ve Kontrol Edilmesi
Hukuki Destek Verilmesi (6 AY)
Konuyla İlgili Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme
Soru Sorma
Tarife Raporu Kitapçık Halinde Renkli Baskı (2 Adet)
Yargı Kararlarının Paylaşılması

 

Atık Yönetim Sistemi İçin Tıklayınız

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.