Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

3713’e Göre Memur Kadrosuna Atanan Personelin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Yer Alan "Uzman" Kadrolarına Atanıp Atanamayacağı Hakkında Görüş

3713 sayılı Kanun çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna "Memur" olarak atandığınızdan bahisle; söz konusu Kanunun ek 1'inci maddesi hükmüne göre, kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan  "Uzman" kadrolarına atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları zorunludur." hükmüne; 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değiştirilmiş olan yedinci fıkrasında ise, "Bu madde kapsamında göreve başlayan personel, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bahis konusu Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı düzeyde görev: Kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri"; (c) bendinde de, "Üst görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri"; (d) bendi ve devamında ise,  "Alt görev: 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri…ifade eder." denilmektedir.

Bahsi geçen Genel Yönetmeliğin "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrasında da, "…kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde konunun incelenmesi neticesinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1'inci maddesinin 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değiştirilmiş olan yedinci fıkrasında yer alan düzenlemenin, daha önce belirtilen Kanunun ek 1'inci maddesi gereğince kamu görevine başlamış bulunan personelin Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama tekliflerinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibariyle ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, mevzuatta aranan diğer koşullara sahip olmaları kaydıyla unvan değişikliği sınavlarına katılmaksızın atanabilmelerine imkân veren bir düzenleme olduğu değerlendirmesinden hareketle; ​​"Memur" unvanlı kadrodan "Uzman" unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme niteliğinde bir atanma olması sebebiyle, bahsi geçen madde hükmüne istinaden görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan "Uzman" kadrosuna atanmanızın mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Personel Mevzuatı Eğitimlerimiz için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 26-06-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş