Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumda Görev Sürelerinin Naklen Geçiş Yaptığı Kurumun Şef Kadrosu İçin Hesaplanması Ve Özel Sektörde Geçen Sigortalı Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkında Görüş

Genel Müdürlüğünüzce diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ataması yapılarak göreve başlatılan personelin Kurumunuz kadro veya pozisyonları arasında yer almayan eski kurumlarında görev yaptıkları (Polis Memuru, Şoför, Uzman Çavuş, Garson vb.) kadrolarda geçen sürelerin, "Şef" veya "Uzman" pozisyonlarına atanabilmek için Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7'nci maddesi gereğince dikkate alınıp alınmayacağı; Kurumunuzda Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan personelin özel sektörde geçen sigortalı hizmetinin dörtte üçünün, "Teknik Uzman" pozisyonu için açılan sınava girebilmek için bahsi geçen Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (g) bendinde belirtilen  "…pozisyonlarda en az üç yıl hizmeti bulunmak" şartını sağlamak açısından değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Hizmet süresi" başlıklı 6'ncı maddesinde, "Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır. Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde, "…Bu sürelerin hesabında; 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

12/08/2015 tarihli ve 29443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "Yönetim Hizmetleri Grubu"nun düzenlendiği (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde "Şef" unvanlı pozisyona, "Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu"nun tanzim edildiği (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde de "Uzman" ve "Teknik Uzman" pozisyonlarına yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendinde de, bahsi geçen "Şef" pozisyonuna atanabilmek için, aranacak genel koşullara ilaveten "En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak; Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Programcı, Öğretmen, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu görevlerde en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için en az dört yıl, 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları için ise en az altı yıl hizmeti bulunmak" özel şartlarının aranacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin bahsi geçen 7'nci maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendinde, "Uzman" pozisyonuna atanabilmek için "En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak; Şef Yardımcısı, Muhasebeci Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı, Mütercim, Programcı, Öğretmen, Teknisyen, Teknik Ressam, Laborant görevlerinden birinde bulunmak ve bu pozisyonlarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak" özel şartlarına, (g) bendinde ise "Teknik Uzman" pozisyonuna atanabilmek için "Yükseköğretim kurumlarından Mühendis, Mimar veya Kimyager olarak mezun olup bu pozisyonlarda en az üç yıl hizmeti bulunmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, Çözümleyici pozisyonunda en az dört yıl hizmeti bulunmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olup, Tekniker pozisyonunda en az altı yıl hizmeti bulunmak" özel koşullarına sahip olmak gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;

1) Genel Müdürlüğünüzce diğer kamu kurum veya kuruluşlarından ataması yapılarak göreve başlatılan personelin, Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin ilgili düzenlemelerinde alt görevler olarak yer verilen unvanlar arasında yer almayan eski kurumlarında görev yaptıkları (Polis Memuru, Şoför, Uzman Çavuş, Garson vb.) unvanlarda geçen sürelerin, Kurumunuzda "Şef" veya "Uzman" pozisyonlarına atanabilmek için söz konusu Yönetmeliğin bahsi geçen 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde çalışılması gereken alt görevler şeklinde tanzim edilmiş bulunan pozisyonlarda çalışma sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınamayacağı,

2) Kurumunuzda Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin özel sektörde geçen sigortalı hizmetinin dörtte üçünün, "Teknik Uzman" pozisyonu için açılan sınava girebilmek için bahis konusu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (g) bendinde belirtilen alt görevlerde çalışma sürelerine dâhil edilemeyeceği, mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 26-06-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş