Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavına İlan Edilen Unvanlı Kadrolarda Halen Görev Yapmakta Olanlar İle Daha Önce Görev Yapmış Olanların Söz Konusu Unvanlı Kadrolara Başvurma Durumları Hakkında Görüş

Bakanlığınızca düzenlenen ve 13/05/2015–20/05/2015 tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak, ilan edilen unvanlı kadrolarda halen görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanların söz konusu unvanlı kadrolara başvurmalarının mümkün bulunup bulunmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Belirtilen Genel Yönetmeliğin 06/05/2013 tarihli ve 2013/4957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür." hükmü; 15'inci maddesinde de, "İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmü mevcuttur.

Bununla birlikte, 08/06/2007 tarihli 26546 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik"in 2'nci maddesi, "Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar. Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile İçişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz." hükmünü; 15'inci maddesi ise, "Aşağıdaki bentlerde belirtilen durumda olanlar, o dönemki görevde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katılamazlar. a) Aday memur olanlar, b) Görevden uzaklaştırılanlar, c) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar, d) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar, e) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, f) Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar." hükmünü amirdir.

Bu itibarla, Kurumunuza ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip bulunanların başvuruda bulunamayacaklarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, ancak bu Yönetmeliğin İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığına ilişkin amir hükmün yer aldığı düşünüldüğünde, Bakanlığınızca düzenlenen ve 13/05/2015–20/05/2015 tarihleri arasında başvuruları gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak;

1- İlan edilen unvanlı kadrolarla aynı unvanlı kadrolarda veya aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda halen görev yapmakta olanların başvurularının kabul edilmesinin uygun olmadığı,

2- İlan edilen unvanlı kadrolarla aynı unvanlı kadrolarda veya aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda daha önce asaleten görev yaparak ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkını elde etmiş bulunan, ancak halen ilan edilen kadrodan daha alt düzeyde bir görevde olanların ise başvuruda bulunmalarının mümkün ​olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Eklenme Tarihi: 26-06-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.