Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kurumun Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde; Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu Olan Personelin, "Tekniker" Pozisyonuna Atanıp Atanamayacağı Hakkında Görüş

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Genel Müdürlüğünüz görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan personelin, Kurumunuzda münhal bulunan "Tekniker" pozisyonuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun "Unvanlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen"…unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır."  denilmekte olup; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43/b maddesinde ise, aynı meslek ve bilim dallarında eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespitinin Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Adı geçen Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." ​hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 09/02/2015 tarihli ve 29262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinin unvan değişikliğine tabi pozisyonların belirtildiği 3'üncü fıkrasının (a) bendinde "Tekniker" pozisyonuna da yer verilmiş olup; aynı Yönetmeliğin "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)  bendinde ise,  bahsi geçen kadroya atanabilmek için, aranacak genel koşullara ilaveten "Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak" özel şartının aranacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, "Tekniker" unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olanların, hizmet süresi ve öğrenim gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları ve katılacakları unvan değişikliği sınavında başarılı bulunmaları kaydıyla, "Tekniker" kadrosuna atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmekle birlikte; Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan söz konusu personelin "Tekniker" unvanını ihraz etmiş kabul edilip edilemeyeceği hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Eklenme Tarihi: 26-06-2019

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.