Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sağlık Memuru Kadrosunda Görev Yapan İlgilinin Sağlık Teknikeri Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı Hakkında Görüş

Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde "sağlık memuru" kadrosunda bulunan personelin, Kurumunuz "sağlık teknikeri" kadrosuna atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde; "bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı" hükmü yer almakta olup, aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "sağlık memuru ve sağlık teknikeri" unvanlı kadrolar da yer almaktadır.

Ayrıca, 17/04/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "sağlık memuru ve sağlık teknikeri" unvanlı kadrolara da yer verilmiş olup, 9 uncu maddesinde ise, unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar ile özel şartlar düzenlenmiştir. Aynı yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "…c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Üniversitesinde "sağlık memuru" kadrosunda bulunan ilgilinin, aynı unvanlı kadroya naklen atanması Kurumunuzun takdirinde bulunmakla birlikte, unvan değişikliği niteliğinde olan "sağlık teknikeri" kadrosuna ise, mevzuatta aranan öğrenim, sertifika gibi diğer şartları taşıması ve unvan değişikliği sınavına katılıp başarılı olması kaydıyla atanabileceği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 26-06-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş