Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

 “Gelir Arttırıcı Çalışmalar (GAÇ), belediyelerin maddi kaynakların arttırılması ve buna bağlı   olarak nitelikli hizmet üretilmesini elde etmeye yönelik verilen danışmanlık hizmetidir...”

 “Gelir Artırıcı Çalışmalar ile kurumun mevcut gelirlerinin arttırılması ve yeni gelir   kalemlerinin tespit edilmesi için Mevcut Durum Analizi, Eylem Planı, Eylem Planının   Uygulanması ve İzleme-Değerlendirme adımlarından oluşan detaylı ve kapsamlı bir   danışmanlık hizmet türüdür.”

 Yerel Yönetimlerin hızla genişleyen hizmet alanları, mevzuatla beraber artan işlevleri, mahalli   hizmetlerden beklenen nitelikli hizmet anlayışının yükselmesi ve buna bağlı olarak giderlerinin   fazlalaşmasına sebep olmaktadır. Mahalli İdarelerin hali hazırda bulunan kaynaklarını etkili,   ekonomik ve verimli kullanmayı gerektiren bu yeni anlayışıyla bundan sonra hesap verme,   kurumsal mali ve performans sorumluluğu taşımaktadırlar.

 

Belediye gelirleri; öz kaynaklar, merkezi yönetim bütçe gelirinden alınan pay ve merkezi yönetimden yapılan transferlerden oluşmaktadır.  Öz kaynaklar; yerel vergi gelirleri, yerel harçlar, harcamalara katılım payı, ücrete tabi işler ve iştirak gelirlerin oluşur.

Öz kaynakların çoğaltılabilmesi için 4 aşamadan oluşan bir çalışma yürütmekteyiz. Mevcut durumun tespit edilmesi, eylem planının hazırlanması ve bu eylemlerin uygulamaya geçirilmesi ile analiz ve takip süreciyle sonuçlarının raporlanmasıdır.

Danışmanlık Alımının Gerekçesi

Yerel Yönetimlerin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve uygulamaları uzun yıllardır problemli alanlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu durumun en temel sebepleri arasında; bu konularda uzmanlaşmış personel sayısınız yeterince olmaması, mali hizmetler ve gelir birimlerinin,  işlevsel ve organizasyon eksikleri, mevzuatımızın çok sık değişmesi ve karmaşık bir mevzuat yapısına sahip olunması ve idarenin gelir mevzuatıyla ilgili bilgi ve yönetim sisteminde eksikliklerin bulunması sayılabilir.

Bu işlemlerde ortaya çıkabilecek yanlışlıklar veya eksiklikler, belediyeler açısından önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Gelirlerin tahakkuk ve tahsilatlarında ortaya çıkan başlıca riskler; tahakkuk ettirilmesi gereken bir gelirin eksik tahakkuk ettirilmesi ya da hiç tahakkuk ettirilmemesi, alınması gereken bir gelirin alınmamış olması, eksik ya da fazla hesaplamalar yapılarak belediyelerin ya da vatandaşın zararına neden olunması, usul hükümlerinin ihlal edilmesi sonucunda esasta haklı olarak tahakkuk ettirilen bir verginin tahakkukunun silinmesi, takip ve tahsil sürecinin etkili yürütülmemesi sonucu gelir işlemlerinin zamanaşımına uğratılması veya vergi yargısında dava kaybedilmesi gibi konular sayılabilir.

Yukarıda belirtilen tüm bu gerekçelerden ötürü, Belediye gelirleri alanında uzmanlaşmış, bu alanda kitap ve makaleleri bulunan ve idarelere gelir denetimleri yapmış ve raporlamış uzman danışmanlar tarafından idarelere gelirlerinin arttırılması ve giderlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Belediye gelirleri üzerine, idarenin ilgili tüm birimleri ile gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerini uygulayan tüm personele yönelik eğitim, hukuki ve teknik destek verilmesinin ve işleyen sistemin hata ve noksanlıklar için devamlı değerlendirmeye tabi tutularak, geliştirmeye açık alanların belirlenmesi ve öneri ve düşüncelerin ortaya konulmasının gerekli olduğu tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle, iyi planlanmış prosedürler kullanılarak ve sürekli olarak belirli aralıklarla gelir yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması gerekmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, sisteminin tümü analiz edilerek, idari kapasitenin maksimum düzeyde arttırılmasına yönelik gelişim planları ortaya konulmaktadır.  

Gelir işlemlerinde görev alan tüm çalışanlara, konusunda uzman ve teknik bilgiye sahip danışmanlar tarafından, güncel bilgi verilmesi, tereddütlü hususların giderecek hukuki destek verilmesi, gelir tarifelerin değerlendirilmesi ve revize edilmesi, varsa usulsüzlüklerin tespit edilmesi yönelik çalışmaların yapılması, danışmanlık hizmetimizin en temel amaçlarındandır. Bu çalışmalarımız sonucunda belediye gelirleri yönetim sisteminde mevzuata aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması, risk alanlarının küçültülmesi ve gelir işlemlerinde etkili ve doğru süreçlerin geliştirilmesi, belediye gelirlerinin artmasına ve bu geliri elde etmek için yüklendiğimiz maliyetlerin düşürülmesine de neden olacaktır.

Gelir Artırmaya Yönelik Eylem Planımız

Kurumsal Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Eylemler

 • Hizmet İçi Eğitim Programlarının Gerçekleştirilmesi
 • İç Kontrol ve Kurumsallaşma
 • Prosedür Yönetimi
 • Muhasebe ve Mali Raporlama İle Karar Destek Sistemleri
 • Organizasyon Şemasının Etkinliğinin Analizi
 • İş Hukuku Alanında Yetkinlikler Oluşturulması
 • İhale Hukuku ve Harcama Belgeleri Alanında Yetkinliklerin Oluşturulması
 • Stratejik Yönetimin Kurumsallaşmasının Sağlanması
 • Harcama Belgelerinin İyileştirilmesi
 • Süreçlerin İyileştirilmesi ve Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması
 • Marka Uygulamaları
 • Kurulabilecek Merkezler

Danışmanlık Hizmetimizin Kapsamı

 • Vizyonder olarak vermek istediğimiz danışmanlık hizmeti ile belediyenizin personeli ile birlikte gelir işlemlerinin hatasız ve mevzuata uygun yürütülmesine yönelik iş akış şemaları hazırlanacak, gelir biriminde görevli personelin görev tanımları ve kontrol listeleri bu çalışmalarla ilişkilendirilecektir.
 • Çalışmalar mevcut durumun analizi ile başlayacak ve bu çerçevede idare gelir tarifesi “Düzenleyici Etki Analizi” teknikleri kullanılmak suretiyle tüm yönlerden değerlendirilecektir.
 • Diğer taraftan, gelir işlemleri anlamlı parçalara bölünerek ayrıntılı eğitimler verilecek, eğitim sonuç raporları ile eğitimlerin kalıcı etkiler sağlaması söz konusu olacaktır.
 • Tüm bu çalışmalarla birlikte, görevlilere yerinde teknik/hukuki danışmanlık sağlanacak, sözleşme imzalandıktan sonra danışmanlık desteği devam edecektir.
 • Kısaca, eğitim faaliyetleri, kontrol listelerinin hazırlanması, gelir süreçlerinin yönetiminin yapılandırılması gibi birçok çalışma danışmanlık veya eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Ayrıca, mevzuat değişiklerinin bildirilmesi, oluşan tereddütlerinin mevzuatına dayanılarak giderilmesi, standartlaşma çalışmaları kapsamında iç genelge, uyarı yazıları ve hatırlatıcı bilgi notlarının hazırlanması ve duyurulması da sağlanacaktır.
 • Bu çerçevede belediye gelirleri yönetimine ilişkin kitapçık, form vs. gibi uygulama dokümanları da belediyeye sunulacaktır.
 • Ayrıca, danışmanlık hizmeti kapsamında gelir işlemleriyle ilgili uygulamaya yönelik öneriler de geliştirilecek ve idareye sunulacaktır.

 Sonuç olarak, danışmanlık hizmetimiz ile aşağıdaki destekler sağlanacaktır:

 • Bilgilendirme çalışmaları kapsamında; mevzuat değişiklerinin bildirilmesi, konuyla ilgili mevzuatın bir arada basılı olarak dağıtılması,
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; iç genelge, duyuru ve yönergeler hazırlanması,
 • Mükelleflerinin sicil bilgilerinin güncellenmesi ve standardize edilmesi için öneriler geliştirilmesi
 • Standartlaşma ve riskin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında; iş akış şemalarına uygun kontrol listesi hazırlanması ve güncel halde tutulması,
 • Yerinde hukuki/teknik danışmanlık sağlanması; standart formaların hazırlandığı, mevzuatın nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği üzerine birebir görüşmelerin yapıldığı, atölye çalışmalarının veya çalıştayların yapılması,
 • Eğitim çalışmaları kapsamında; genel bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamada ortaya çıkan sorunların tartışılması,
 • Tarife Analiz raporu sunulması,
 • Gelir Biriminin etkinleştirilmesi için çalışmalar yapılması,
 • Gelir birimleri organizasyon şeması sunulması,
 • Uygulamaya yönelik somut ve sonuç alıcı önerilerin geliştirilmesi,
 • Gelir Artırıcı Uygulamalar ile mevcut gelirlerin artırılmasının sağlanması.

Belediye Gelirleri Nasıl Artar?

Belediye gelirleri, nitelikli ve mevzuata danayanan işlem ve uzmanlar tarafından bizzat takip edilerek profesyonel bir çalışma ile yapılabilir. Belediye'ye ilave olarak nerelerden ne tür gelir sağlanabilir, neler yapılmalıdır, kısa vadede ne gibi sonuçlar alabiliriz vb. bir takım soruların cevapları ancak kurum gelir analizi yapıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Derneğimize yoğun olarak, belediye gelir artırıcı çalışmalar nasıl yapılır?, belediye gelir artırıcı önlemler nelerdir?, belediye gelir getiren projeler nasıl yapılır?, Belediyelerde gelir nasıl artar?, gelir artırıcı projeler ile ne kadar ilave gelir sağlanır? gibi belediye gelirleri ile ilgili sorular gelmektedir. Aslında tüm belediyelerinin gelirleri belirli oranda artırılabilir. Bu sayfa da özetle verilen bilgiler ve burada bahsedilmeyen diğer belediye'ye ilave gelir sağlayacak gelir kalemlerinden nasıl gelir elde edileceği konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Danışmanlık Hizmetinin Aşamaları ve İçeriği

Danışmanlık hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıda ayrıntılı biçimde verilmiştir. Söz konusu çalışmaların süresi ve sırası idarede yapılan çalışmalar sonucunda değişikliğe uğrayabilecektir. Ancak çalışmalar temelde iki bölüme ayrılmış olup aşağıda, çalışmaların 1. Bölümü yer almaktadır. Bu bölümün 3 ay içerisinde tamamlanması beklenilmektedir.

GELİR İŞLEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ
ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ

Proje Başlangıç Toplantısı

I. AŞAMA - MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ

 • Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarının Çıkarılması
 • Gelir Süreçlerine İlişkin Süreç Haritalarının Çıkartılması
 • Merkezi Hükümetten Gelen Payların İncelenmesi
 • Gelir Tarifelerinin Analiz Edilmesi
 • Gelir ve Bütçe Gerçekleşmelerinin Analiz Edilmesi
 • Terkin ve Kayıttan Düşmelerin Analiz Edilmesi
 • Muhasebe ve Gelir Kaydı Uyumunun Kontrol Edilmesi
 • Tahakkuk Etmeyen Gelirlerin Tespit Edilmesi (örneklem modeliyle)

    Alternatif Gelirlerin Tespit Edilmesi

 • Mali Kaynak Yönetiminde Mevcut Durumun Tespiti Raporu

II. AŞAMA -GELİR VE FİNANSMAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ EYLEM PLANININ YAPILMASI

    Gelir ve Finansman Sisteminin İyileştirilmesi Eylem Planının Yapılması

 • Gelir Süreçlerinin İyileştirilmesi
 • Organizasyonun Etkinliğinin Sağlanması
 • Tarifenin Geliştirilmesi
 • Tahakkuk Artırıcı Önlemlerin Belirlenmesi
 • Terkin ve Kayıttan Düşmelerin Kurala Bağlanması
 • Muhasebe ve Gelir Bütünlüğünün Sağlanması
 • Alternatif Gelirlerin Devreye Alınması
 • Tahsil ve Takip İyileştirmelerinin Yapılması
 • İştirak Yönetiminin İyileştirilmesi
 • Alternatif Gelir ve Finansman İmkanlarının Devreye Alınması

    Eğitim ve Bilgilendirme Desteği Sağlanması

 • Belediye Vergileri (İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Çeşitli Vergiler, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi),
 • Harcamalara katılım payı ve ücret uygulaması
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tanımlar ve genel hükümler
 • Verginin Tebliğine İlişkin Hükümler
 • Vergide Uzlaşma
 • Vergi Cezalarının Uygulanması
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki Vergiler
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki Harçlar
 • Bina Vergisi Uygulamaları
 • Arazi Vergisi Uygulamaları
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Gelir İşlemleri
 • Muhasebe Yetkilisinin Kontrol ve Denetim İşleri
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Sürekli Bilgilendirme

Eğitim çalışmalarında mutlaka test uygulanacak ve personelin bilgi seviyesi ölçme/değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Uygulamalar

 • Gelir tarifesinin değerlendirilmesi yapılacaktır.
 • Gelir birimlerinin fonksiyonel yapılanması önerisi idareye sunulacaktır.
 • Gelir birimlerinin diğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, işbirliklerini artırmaları sağlanacaktır.
 • Diğer taraftan, yerinde yapılan incelemelerde ortaya çıkan ve diğer kurumlara yazışma gerektiren işlemlerle ilgili yazı örnekleri oluşturulacaktır.

Bilgilendirmeler

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır.

 • Kanun, yönetmelik ve genel tebliğ değişiklerinin elektronik posta yoluyla duyurulması
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önemli özelgelerinin idareye iletilmesi
 • Diğer kamu kurumları tarafından yayımlanan ve gelir işlemlerini ilgilendiren mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması
 • Gelir işlemlerine yönelik hazırlanan kitap, makale veya tez gibi çalışmalar okunmasına ya da satın alınmasına ilişkin idareye öneriler verilmesi

Gelir Yönetiminin Etkinleştirilmesi Çalışmaları

Çalışmalar sonucunda nihai amaç, belediye gelir biriminin etkin ve doğru bir şekilde çalışarak potansiyel gelirlerinin gerçekleşme oranını artırmaktır. Bu çerçevede belediyenin potansiyel gelirlerini kavramasına yardım edecek öneriler idareye sunulacak ve idare tarafından uygulanmasına karar verilenlerin hayata geçirilmesinde idareye yardımcı olunacaktır.

Gelir Artırıcı Çalışmalar

Gelir Artırıcı Çalışmalar yapılan eylem planını takiben aşağıda görülen detaylı iş planında ki başlıklarda 6 ila 9 ay arasında bir zaman diliminde gerçekleştirilecektir.

GELİR VE FİNANSMAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
EYLEM PLANININ TAKİBİ VE İZLEME DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Analiz Edilmiş Süreçlerin, Organizasyonların ve Prosedürlerin İyileştirilmesi

 • Organizasyon Şemasının Düzenlenmesi
 • Fiziki Yerleşimin Düzenlenmesi
 • Sicil Kayıtlarının Düzenlenmesi
 • İşlem Süreçlerinde Evrak Standardizasyonlarının Sağlanması
 • Gelir Süreçlerinin İyileştirilmesinin Sağlanması
 • Tarifedeki Boşlukların Giderilmesi
 • Kayıttan Düşme, Terkin, Muhasebe Entegrasyonu Prosedürlerinin Yazılması

B. Gelir Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Gelirlerin Artırılması

 • Mevcut Gelirler Tahakkuklarının Etkinleştirilmesi ve Tahakkukların Artırılması
 • Tahsilatın Etkinleştirilmesi
 • Takibin Geliştirilmesi
 • Çapraz Kontroller Modelinin ve Çapraz Kontroller Matrisinin Devreye Alınması

C. Alternatif Gelirlerin Tahsil Edilmesi

 • Alternatif Finansman Modellerinin Devreye Alınması
 • Ulaşımın Rehabilitasyonu Projesinin Gelire Dönüştürülmesi
 • İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gelire Dönüştürülmesi
 • Taşınmaz Yönetiminin Finansman ve Gelire Dönüştürülmesi
 • Şirketlerin Rehabilitasyonu ve Güçlendirilmesinin Gerçekleştirilmesi
 • Giderlerde ki Dönüş ve Azalmadan Finansman İmkanı Oluşturulması
 • Sosyal Belediyecilik Uygulamalarından Gelir Oluşturulması
 • Vergi Resim Harç ve Ücretlerin iyileştirilmesi Projesinden Gelir Oluşturulması

Sorumluluklarımız

 • Hizmet kapsamı dahilinde tarif edilen tüm yönerge, doküman, rapor ve sunuları hazırlamak, proje yöneticileri ve idarecileri bilgilendirme yapmak. 
 • Hizmet kapsamında yapılacak toplantı, eğitim, analiz ve uygulama bölümlerini yeterli teknik bilgiye sahip danışmalar yardımı ile yürütülecektir.
 • Tüm analiz ve uygulamaları iş programında belirtilen ay içinde tamamlanacaktır.
 • Çalışmalar sırasında elde edilecek bilgi, belge ve dokümanlar idareye ait olacak ve idarenin izni olmaksızın hangi amaçla olursa olsun kullanılmayacak, dağıtılmayacak ve yayınlanmayacaktır. Çalışma sürecinde kullanılan tüm çalışma dokümanları çalışma sonunda idareye teslim edilecektir.
 • Tüm belge ve dokümanlar ilgili idare için özel olarak hazırlanacaktır.
 • Vizyonder, doğrudan ya da dolaylı olarak sözleşme kapsamında tarafımıza verilmiş bulunan hizmetler ile çıkar çelişkisi yaratabilecek herhangi bir ticari veya mesleki faaliyete girmeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Belediye Gelir Artırıcı Çalışmalar Nasıl Yapılır?
 • Belediye Gelir Artırıcı Önlemler Nelerdir?
 • Belediye Gelir Artırıcı Çalışmalar Nedir?
 • Gelir Artırıcı Danışmanlık Hizmeti Nedir?
 • Belediyelere Gelir Getiren Projeler Nasıl Yapılır?
 • Belediyelerde Gelir Nasıl Artar?
 • Gelir Artırıcı Projeler İle Ne Kadar İlave Gelir Sağlanır?
 • Gelir Artırıcı Çalışma Danışmanlık Ücretiniz Nedir?

Belediye Gelir Artırıcı Çalışmalar Nasıl Yapılır

Danışmanlık ve Eğitim Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat

İlgili Arama Konuları: belediye gelir artırıcı çalışmalar, belediye gelir artırıcı önlemler, belediye gelir getiren projeler, belediye gelir getirici projeler, belediye gelirleri nasıl artar, belediye gelirleri nasıl artırılır, belediyelere gelir getiren projeler, belediyeye gelir sağlayacak projeler, belediyeye gelir sağlayan projeler, gelir artırıcı projeler, belediye gelirleri 

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.