Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı"Kamu idarelerinin stratejik planlama süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmak misyonumuzdur. Vizyonder ile, en düşük bütçe ile mevzuata uygun ve hatasız stratejik planlar oluşturabilirsiniz."

Stratejik Plan Proje Dökümanını İndir!

Stratejik Plan Proje Bilgilendirme Dosyasını İndir!

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama

Sizlerin de bildiği üzere; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, amaçlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kullanılacak kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Planlarının mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren 6 ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak  hazırlanıp, yerel meclise sunulması gerekmektedir. Yani stratejik planın, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren 6 ay içinde hazırlanarak en geç Eylül ayı meclisine sunulması gerekmektedir.

Bu noktadan hareket ile; Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarına yönelik 2025-2029 yılı Stratejik Planı çalışmalarını "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik , Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri" doğrultusunda tam ve kapsamlı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vizyon Eğitim ve Araştırma Derneği olarak Belediyelere bu konuda sunmuş olduğunuz hizmetin detaylı açıklamasını, referanslarımızı ve fiyat teklifimizi içeren dokümanın tarafınıza iletmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir, şimdiden teşekkür ederiz.

Vizyonder: Deneyimli Kadro ile Kusursuz Stratejik Planlama

Vizyonder, kamu idarelerinin stratejik planlama süreçlerini kusursuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak için deneyimli bir uzman kadrosuna sahiptir. Ekibimiz, geçmiş yıllarda kamu idarelerinde Stratejik Planlama birimlerinde uzman ve yönetici olarak görev almış kişilerden oluşmaktadır. Bu sayede, stratejik planlama sürecinin her aşamasında, planlama aşamasından uygulamaya ve denetime kadar, karşılaşılabilecek tüm sorunlara dair derin bir bilgi birikimine sahibiz.

Kurumunuzun başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için doğru ve uygulanabilir bir stratejik plana sahip olmanız hayati önem taşımaktadır. Vizyonder, bu hedefiniz doğrultusunda size en iyi şekilde yardımcı olmak için mevzuata ve denetime uygun, bilimsel temellere dayalı ve somut sonuçlar üreten stratejik planlama danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde; “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Nüfusu ne olursa olsun tüm belediyelerin stratejik plan hazırlamasını şiddetle öneriyoruz. Stratejik planının hazırlanmasın çok önemli faydalar vardır. 

Performans programları 5 yıllık stratejik planın parçalara bölünmüş şeklidir ve stratejik plana bağlıdır. Stratejik planda yer alan amaç hedefleri gerçekleştirecek faaliyetler ve projelerin bütçelenmesine aracılık eder.  Performans programı stratejik planın dilimlere bölünmesi olduğu için bir anlamda mini bir stratejik plandır.

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunda, meclislerin görev ve yetkileri arasında, Stratejik planların görüşülüp kabul edilmesi; encümenin görev ve yetkileri arasında Stratejik planların incelenerek meclisin görüşüne bildirilmesi; idarenin kurumsal stratejilerinin oluşturulması; üst yöneticilerin idarelerini stratejik plana ve kurumsal stratejilere uygun olarak yönetmesi; bütçelerin stratejik plana uygun olarak hazırlanması yer almaktadır.

Stratejik Plan Hazırlamanın Faydaları

Vizyonder - Stratejik Plan Hazırlamanın Faydaları

Stratejik plan hazırlanmasının dolaylı olarak zorunluluğu bir kenara, stratejik plan kamu idaresi açısından son derece faydalı bir iyi yönetim aracı ve anahtarıdır. Stratejik yönetim, bir kurumun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim şeklidir.

Stratejik planlama yaklaşımı ile Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi sağlanmaktadır.

Stratejik plan çalışmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha planlı yürütülmesini, başarı veya başarısızlıkların takibini, amaç ve hedeflerin belirlenerek, kurumsal sinerjinin yaratılması sonuçlarını da doğurmaktadır.

Bunların yanında stratejik planlama:

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır.

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir.

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.

Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.

Stratejik Planın En Son Ne Zamana Kadar Hazırlanmalıdır?

Vizyonder - Stratejik Planın En Son Ne Zaman Kadar Hazırlanmalıdır

Stratejik planın mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde hazırlanıp kabul edilmesi dolayısıyla 30 Eylül 2024 tarihine kadar meclis tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Ancak belediyelerin bu maksimum süreyi kullanmaları mümkün değildir. Çünkü stratejik planlara dayalı olarak hazırlanması gereken performans programı ve bütçenin de bir hazırlık süreci vardır. Dolayısıyla 2025 yılının da belediyelerde kaybedilmemesi için biran önce stratejik planlar tamamlanarak bütçe ve  performans programının bu planlara uygun yapılması gerekmektedir.

Stratejik Plan İş Takvimi İçin Tıklayınız

Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Stratejik plan hazırlanma sürecinde temel olarak dikkat edilecek hususlar;

Stratejik Plan hazırlanırken, kısaca paydaş olarak nitelendirilebilecek; kamu idaresinin hizmetlerinden faydalananların, kamu idaresi personellerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanmalı ve görüşleri ve katkıları alınmalıdır.

Plan idarenin tüm birimlerinin katılım ve katkılarıyla yürütülmelidir. Bu bağlamda mali hizmetler veya strateji geliştirme biriminin görevi koordinatörlüktür yapmaktır.

Stratejik planın doğrudan kamu idarelerince ve idarelerin kendi personelleri tarafından hazırlanması zorunludur.

Stratejik plan hazırlama sürecinde dışarından danışmanlık hizmeti alınması mümkündür. Danışmanlık hizmeti ihtiyacı var ise bu ancak yöntem veya süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlı olmalıdır.

Stratejik plan; tüm ilgili kamu idareleri birbirleri ile uyum ve işbirliği içinde, hesap verme sorumluluğunun gereğini dikkate alarak hazırlanmalıdır

Yukarıdaki tüm ilke ve prensipler incelendiğinde stratejik planın kamu idaresi tarafından sahiplenerek hazırlanmasının amaçlandığı net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Kamu kurumları, kamu hizmetlerinin beklenen kalite ve seviyede hizmet verebilmeleri için bütçeyle proje ve program bazında kaynak tahsislerini; planda belirtilen yıllık hedef ve amaçları ile performans programı göstergelerine uygun olarak hazırlamak zorundadır.

Stratejik Plan Hazırlarken;

Katılımcılık:  Stratejik Planların hazırlanmasında gerek kurum çalışanlarının gerekse yararlanıcılar başta olmak üzere ilgili kişi, kurumların ve grupların katılımlarının ve katkılarının alınması gerekmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri: Stratejik planlar kurumlara özel ve butik bir çalışma olmalıdır. Stratejik planların direk olarak kamu kurumlarınca ve kurumların kendi personelleri eli ile hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından destek sağlanacak danışmanlık hizmetleri sadece destekleyici analizler, süreç ve yöntem danışmanlığı ile eğitim hizmetlerinden oluşabilir.

Planlamanın Planlanması: Stratejik plan hazırlık çalışmalarına başlamadan önce sürecin plan ve programlaması yapılmalıdır.

 • Stratejik planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçlar nelerdir?
 • Ne kadar zamanda tamamlanacak?
 • Kimler, ne içerikte ve hangi aşamada katkı verecek?
 • Hangi sonuçlar elde edilecek?

gibi plan ve programların yapılması gerekmektedir.

Danışmanlık Kapsamında Verilecek Hizmetler:

Stratejik Plan İlk Toplantısının Yapılması

 • Stratejik planlama genelgesinin yayımlanması
 • Stratejik planlama çalışma gruplarının oluşturulması
 • Stratejik planlamadaki metodolojinin yönetimle paylaşılması

Stratejik Yönetim Konulu Bir Eğitim Yapılması
Mevzuat Analizinin Yapılması

 • İlgili tüm (iç ve dış) mevzuatın ortaya konulması
 • Mevzuat ile Birim İlişkilerinin Kurulması

Mevcut Durum Analizinin Çıkarılması
Üst Dokümanların İncelenmesi ve Raporlanması
Paydaş Görüşlerinin Alınması
Arama Konferansı Tertiplenmesi
GZFT Analizinin Yapılması
Stratejik Planın Yazılması

Sıkça Sorulan Sorular

Stratejik Plan Nedir?

Kamu kurumlarının uzun ve orta vadeli amaçlarını, temel politika ve ilkelerini, öncelik ve hedeflerini, performans kriterlerini, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek kaynak ve yöntemler dağılımlarını içeren plana Stratejik Plan denir.

Hangi Kurumlar Stratejik Plan Hazırlamak Zorundadır?

5018 sayılı Kanunun ekli 1, 2 ve 4 sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararı gereğince 5018 sayılı Kanun’un ekli cetvelinde sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsleri için de stratejik planlama uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin niteliği nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir.

Stratejik plan hazırlamak zorunda olan belediyeler için tıklayınız.

Stratejik Plandan Beklenen Nedir?

 • Stratejik planlar gerçekçi olmalıdır.
 • Salt bir rapor olarak hazırlanmamalıdır.
 • Örnek bir şablon örneği değildir. Ya da şablon örneği değildir.
 • Günü kurtarmak için hazırlanacak sıradan bir çalışma değildir.
 • Değişim, gelişim ve sonuçların plan ve programlamasıdır.
 • Sadece bütçeye esas olarak yapılacak bir çalışma değildir.
 • Kaliteli bir yönetim sistemine aracılık eder.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Hesap verme sorumluluğuna aracılık eder.

Stratejik planlamanın faydaları nelerdir?

 • Kurum kimliğinin ve kültürünün gelişimine, oluşumuna, güçlendirilmesine katkı sağlar.
 • Mali ve idari yönetime etkinlik ve hız kazandırır.
 • Kurumun geleceğini kendi lehine yönlendirmesine imkan sunar.
 • Kamu kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlar.
 • Hesap verme sorumluluğunu katkı sağlar ve geliştirir.
 • Kaynakların etkin, etkili ve ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığını takip eder.
 • Belirsiz durumlarla mücadele konusunda sistemli ve planlı bir yaklaşım geliştirir.

Stratejik Plan Ne Zamana Kadar Hazırlanmalıdır?

Mahalli idareler genel seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiği için kapsama dâhil belediyeler ile il özel idarelerinin stratejik planlarını, söz konusu mevzuat ve Rehbere uygun olarak, en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar hazırlamaları gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.” hükmü yer almaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. maddesinde "Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler uyarınca, stratejik plan hazırlama yükümlülüğü bulunan tüm belediyelerin ve tüm il özel idarelerinin 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde yani 30 Eylül 2024 tarihine kadar stratejik planlarını hazırlamaları/yenilemeleri gerekmektedir. Yenileme; stratejik planın, süre, misyon, vizyon ve amaçlar dahil tüm unsurlarının değiştirilebilmesine imkan vermektedir.

Stratejik Plan Hazırlamanın Amacı ve Önemi Nedir?

Mevcut kaynaklar ve kamunun gereksinimleri dikkate alındığında kamu kurumlarının faaliyetlerini plan ve programlı bir şekilde yerine getirmeleri oldukça önemlidir. Kamu mali yönetimi ve kamu yönetimi reformları çerçevesinde kamu kurumlarında uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci; kamunun uzun ve orta vadede odaklanmak istediği önceliklerin tespit edilmesi, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması ve etkili kullanılıp kullanılmadığının takip edilmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

Kalkınma planı ve programlarda yer alan hedefler ve politikalar yönünde kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ile mali saydamlığı sağlamayı ve hesap verebilirliği hedefleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; verimlilik, etkililik ve ekonomiklik kavramlarını beraber değerlendirmektedir. Bu anlamda, stratejik planlama ile en az seviyede kamu kaynağıyla hedeflenen sonuçlara ulaşılması ve vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verebilecek maksimum faydanın sağlanması amaçlanmaktadır.

Stratejik planlama ile:

 • Maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi ve Politikaların belirlenmesi,
 • Bütçelemenin geliştirilmesi,
 • Hedef ve amaçlara dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi,
 • Kamu hizmetlerinin talebinde yararlanıcı isteklerine duyarlılığın artırılması
 • Hesap verme sorumluluğunun sağlanması,

Amaçlanmaktadır.

Stratejik Planlar Kaç Yıl İçin Hazırlanır ve Güncellenebilir mi?

Stratejik planlar 5 yıllık bir dönemi kapsar ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde güncelleme yapılabilir.

Stratejik Plan Dokümanları

Stratejik Planızın Hazırlanması Konusunda Bize Ulaşın;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat

Stratejik Yönetim, Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama Eğitimlerimize Göz Atın!

Stratejik Plan & İç Kontrol ve Risk Yönetim Dijital Otomasyon Sistemini İnceleyin!

 

Belediyeler, stratejik planlama ve performans yönetimi prensiplerini kullanarak insan kaynakları planlama süreçlerini optimize ederek daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunabilirler. Stratejik planlama ve performans yönetimi, belediyelerin hedeflerini belirlemelerine, kaynaklarını etkin bir şekilde tahsis etmelerine ve faaliyetlerini izlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur.

İnsan kaynakları planlama süreci, belediyelerin mevcut ve gelecekteki insan kaynakları ihtiyaçlarını belirlemelerini ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli adımları atmalarını sağlar. Stratejik planlama ve performans yönetimi ile entegre bir insan kaynakları planlama süreci, belediyelerin doğru personele, doğru zamanda ve doğru becerilerle sahip olmalarını sağlar.

Bu sayede belediyeler, daha kaliteli hizmet sunabilir, vatandaş memnuniyetini artırabilir ve kaynak israfını önleyebilir.

İlgili Arama Konuları: Belediye stratejik plan, belediyelerde performans yönetimi, insan kaynakları planlama süreci aşamaları, kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzu, kamu yönetiminde stratejik planlama, kamuda performans yönetimi, stratejik analiz, stratejik danışmanlık, stratejik eylem planı nasıl hazırlanır, stratejik eylem planı örnekleri, stratejik performans yönetimi, stratejik plan faaliyet izleme ve değerlendirme raporu, stratejik plan hazırlama danışmanlık, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu, stratejik plan, stratejik planı kim hazırlar, stratejik planlama aşamaları nelerdir, stratejik planlama sürecinin aşamaları, stratejik planlama ve performans yönetimi, stratejik yönetim eğitimi, yerel yönetimlerde stratejik planlama, stratejik plan hazırlama rehberi, belediyelerde stratejik plan genelgesi, 2025 2029 stratejik plan

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.