Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 
MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2012 tarihli ve 28353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Yetki sınavı: Refakat çalışmaları sonucunda başarılı olmak ve fiilen en az on sekiz ay hizmet etmiş olmak şartıyla; 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman yardımcılarının tek başına denetim yetkisi alabilmeleri, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman yardımcılarının tek başına bilgi sistemleri denetimi incelemesi yetkisi alabilmeleri için yeterlik sınav konularından yazılı olarak yapılacak sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavı; e-Devlet portalı, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi, Kurum resmî internet sitesinde ve Resmî Gazete’de ilan vermek suretiyle duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanların, denetim teknikleri ile rapor yazma konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmalarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının teşkilatlarına dair mevzuat ve ilgili diğer temel mevzuat, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, vergi mevzuatı,”

“c) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olanlar için, ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan konular ile görev alanlarıyla ilgili olarak Kurumca belirlenecek diğer konular.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen öğrenim dallarından mezun olan uzman ve yetkili uzman yardımcıları, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bilgi sistemleri denetimi incelemeleri hariç, bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim şirketlerini denetlerler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yetki ve tereddütlerin giderilmesi ile bildirim yükümlülüğü”

“(2) Meslek personelinin atanması, kadro değişiklikleri, görevlerinin sona ermesi ve benzeri diğer bilgiler, kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfasındaki “Kamu E-Uygulama” sistemine en geç 1 ay içerisinde girilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 20-10-2020
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Devlet Muhasebesi Muhasebe Denetim Personel

Yönetmelikler

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş