Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kanundan istisna olarak yapılan alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin bildirim ve tebligatlar ilgili mevzuatında ve/veya dokümanında düzenlenmesi kaydıyla, bu maddede yer alan düzenlemelere uygun olarak EKAP üzerinden yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 18- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4B/EKAP numaralı “İş Ortaklığı Beyannamesi” standart formunda yer alan “sorumlu olacağımızı ve” ibaresi “sorumlu olacağımızı,” şeklinde değiştirilmiş ve “özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortaklık oranlarımızı değiştirmeyeceğimizi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP numaralı “İş Ortaklığı Beyannamesi” standart formunda yer alan “sorumlu olacağımızı ve” ibaresi “sorumlu olacağımızı,” şeklinde değiştirilmiş ve “özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortaklık oranlarımızı değiştirmeyeceğimizi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.5B/EKAP-YK numaralı “İş Ortaklığı Beyannamesi” standart formunda yer alan “sorumlu olacağımızı” ibaresi “sorumlu olacağımızı,” şeklinde değiştirilmiş ve “özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortaklık oranlarımızı değiştirmeyeceğimizi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde yer alan “sunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlaması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiş ve 7.5.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.7.1 inci maddesine bağlı (16) numaralı dipnotta yer alan “ihale komisyonunca numunenin teslim alınması ve değerlendirilmesine” ibaresi “numunenin teslim alınması ve ihale komisyonunca değerlendirilmesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 16.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve 16.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin pilot ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

“16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 17 nci maddesine bağlı (23) numaralı dipnotta yer alan 17.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin koordinatör olarak belirlenmesi zorunludur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 20.2 nci maddesine bağlı (28) numaralı dipnotun üç numaralı notunda yer alan   “ve hizmet alımı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.1 inci maddesine bağlı (42) numaralı dipnotta yer alan “üçte birine” ibareleri “yarısına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 35.2.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bağlı aşağıdaki (43.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“35.2.1. …………………………………………………….43.1”

“43.1 Bu maddeye, kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak; kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek suretiyle ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazılacak; elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde ise ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği durumlarda, bu Şartnamenin 31 inci ve 36 ncı maddesine göre eşit teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra, geçerli eşit teklif sahibi istekliler kuraya davet edilecektir.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik 15/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 18-05-2024
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş