Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 18/5/2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümleri saklıdır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “tanımlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanım ve kısaltmaların” ibaresi eklenmiş, (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Tanımlar ve kısaltmalar”

“k) EKAP Yönetmeliği: Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “öncelikli olarak”, “veya imza karşılığı elden” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinde” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak” ibaresi “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş, “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak” ibaresi eklenmiştir.

“Tebligat esasları”

“(6) İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı idare tarafından EKAP’ta hazırlanır. Dokümanın ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yönetmelik ekinde yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve indirilmesi”

“(1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrada yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiş, “bildirim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP hesabına giriş yaparak ön yeterlik dokümanı indirenlerin veya kısa listeye alınarak ihaleye davet edilenlerin tamamına tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adaylar” ibaresi “Tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde, aday” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) EKAP Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri sunulabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu sözleşmede, ortaklık oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir ve bu oranlar işin sonuna kadar değiştirilemez.”

“Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı” ibaresi “Yabancı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir önceki aya ait” ibaresi “bir veya iki önceki aya ait” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/D İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) standart formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9)  İş deneyim belgesi sözleşmeyi imzalayan yüklenici adına düzenlenir. Ancak adına belge düzenlenen;

a) Ticari işletmenin/esnaf işletmesinin ya da şahıs veya sermaye şirketinin ünvan değiştirmesi,

b) Şahıs veya sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştirmesi,

c) İş ortaklığının ortağı olan şirketlerin tasfiyesiz sona ererek kendi aralarında devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi,

hallerinde bu iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılabilmesi için bu değişikliklere ilişkin belgelerin de teklif veya başvuru kapsamında sunulması zorunludur.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, ilgili e-forma uygun olarak aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde ve “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde ve “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “Standart” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “standart formuna” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, e-forma uygun olması zorunludur. E-forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba ilişkin ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde ve “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Standart” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Standart” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Standart” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Puan eşitliği durumunda ise mali teklif puanı yüksek olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. Mali teklif puanlarının da eşit olması durumunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları hariç anılan maddeye göre görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli belirlenir.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Standart formlara yapılan atıflar

EK MADDE 2- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Ek-1’de yer alan standart formlara diğer mevzuatta yapılan atıflar e-formlara yapılmış sayılır.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 24- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK025.0/D numaralı “İş Ortaklığı Beyannamesi” standart formunda yer alan “olacağımızı ve” ibaresi “olacağımızı,” şeklinde değiştirilmiş ve “özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortaklık oranlarımızı değiştirmeyeceğimizi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK035.0/D numaralı “Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu” standart formunda yer alan “bir önceki aya ait” ibaresi “bir veya iki önceki aya ait” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK038.1/D numaralı “Maliyet Özeti” standart formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK038.2/D numaralı “Ücretlerin Açılımı ve İş Kalemleri Açılımı Tabloları” standart formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4 üncü maddesinin başlığı ile 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4.1 inci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi, temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu”

“Ön yeterlik ve ihale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.6. EKAP üzerinden ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 5.1 inci maddesinin (b) bendi ile bu bende bağlı (6) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli olabilecek, aday ve isteklilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecek, aday ve isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (c) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar” ibaresi “Yabancı adaylar” şeklinde, aynı maddenin (f) bendi aşağıdaki şekilde, (g) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Adayın ortak girişim olması halinde e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.”

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.2 nci maddesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“8.2.5. Ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu şartnamenin 7 ve 8 inci maddeleri dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

8.2.6. Bu Şartnamenin 7 ve 8 inci maddeleri dışında ihale ve ön yeterlik dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri ön yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak ön yeterlik dokümanı indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.” ibaresi “ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.” şeklinde, 13.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 14.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 14.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“14.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 16.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 16.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinin (d) bendi ile bu bende bağlı (3) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Tebligat esasları

5.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

5.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

5.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

5.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

5.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler” ibaresi “Yabancı istekliler” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde, (e) bendinde yer alan “bu Şartname ekinde yer alan standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde, (g) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiş, 6.4 üncü maddesinde yer alan “ekte verilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 6.5.1.2 nci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) E-forma uygun teklif mektubu.”

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “sunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlaması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiş, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Bu Şartnamenin 6 ncı maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 12.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 12.4 üncü maddesinde yer alan “doküman gönderilenlere” ibaresi “dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlere” şeklinde değiştirilmiştir.

“12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 13.3 üncü maddesinde yer alan “satılmasına” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak indirilmesine” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 15.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 15.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 16 ncı maddesine bağlı (13) numaralı dipnotta yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21.1.1 inci maddesinde yer alan “Teklif mektubu” ibaresine bağlı (18.1) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 22.1 inci maddesinde yer alan “ekteki form örneğine” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.4 üncü maddesinde yer alan “standart formlara” ibareleri “e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 27.1 inci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“34.3. Puan eşitliği durumunda ise mali teklif puanı yüksek olan istekli görüşme yapmak üzere davet edilir. Mali teklif puanlarının da eşit olması durumunda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları hariç anılan maddeye göre görüşme yapmak üzere davet edilecek istekli belirlenir.”

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 2.1 inci maddesinin (d) bendine bağlı (2) numaralı dipnot ve 2.2 nci maddesinin (ç) bendinde yer alan (6) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “Bildirime esas faks numarası” ibaresi “Faks numarası” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa)” ibaresi “Elektronik posta adresi” şeklinde değiştirilmiş, 2 nci maddesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak tebligatlar, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.”

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 5.1 inci maddesinde yer alan “Alt yüklenici: İdarenin onayıyla Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını gerçekleştirmek üzere Danışman adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,” ibaresi, “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev'i itibarıyla bir kısmını Danışman ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturduğu adi ortaklıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 6.1 inci maddesine bağlı (9) numaralı dipnotta yer alan “(3)Kısmi teklife imkan verilen ihalelerde birden fazla sözleşme imzalanabileceği idari şartnamede belirtilmişse, şartnamedeki her kısma ilişkin iş tanımı yapılarak her kısım ayrı sözleşme yapılabilir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 56.1 inci maddesinde yer alan “taraflarca” ibaresinden sonra gelmek üzere “EKAP üzerinden e-imza ile” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye bağlı (43) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“43 (1) Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalanamadığı durumlarda madde metni “Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenecektir.

(2) Sözleşmenin İdare tarafından notere tescili ve onaylatılmasının öngörüldüğü durumlarda madde metni “Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenecektir.”

MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 57 nci maddesine bağlı (44) numaralı dipnot ile 57.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44 Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalanamadığı durumlarda madde metni “57.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…….tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.” şeklinde; yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni “57.1. Bu sözleşme ............. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..…/…/……tarihinde imza altına alınmış, …….. nüshası İdarede  muhafaza edilerek ……... nüshası da Yükleniciye verilmiştir.” şeklinde düzenlenecektir.”

“57.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/……. tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.”

MADDE 62- Bu Yönetmeliğin;

a) 29, 62 ve 63 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) 12, 16, 18, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 46, 49, 51, 55, 58 ve 59 uncu maddeleri 15/6/2024 tarihinde,

c) Diğer maddeleri 15/1/2025 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 63- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 18-05-2024
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş