Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Belediye Tarafından 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gereği Hitap’a Girilmesi Gereken Bilgilerin Zamanında Girilmemesi Sonucu Kamu Zararına Sebebiyet Verildiği Hususu İle İlgili Sayıştay Kararı

İdari para cezası

Belediye tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği HİTAP’a (Hizmet Takip Programı) girilmesi gereken bilgilerin zamanında girilmemesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunan sigortalıların hizmet bilgilerinin 100 üncü madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içinde elektronik ortamda Kuruma hiç gönderilmemesi hâlinde sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin beşte biri, geç gönderilmesi hâlinde ise sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin onda biri tutarında, idari para cezası uygulanır. Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemez.” 

Aynı Kanunun “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde yer verilen,

“…İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir…” 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının c bendi kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“(1) Kamu idareleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan bilgileri;

a) 14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalılar için 31/8/2015 (dahil) tarihine kadar,

b) 14/4/2012 tarihi ile 31/8/2015 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için 2/11/2015 (dahil) tarihine kadar,

c) 1/9/2015 tarihinden itibaren ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için göreve başladıkları tarihten itibaren 90 gün içinde,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihten itibaren 90 gün içinde,

d) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2017 (dahil) tarihine kadar,

HİTAP ’a aktarmak suretiyle Kuruma gönderir.” hükümleri yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince, idarenin sigortalı olarak çalıştırdığı kişileri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi kanuni bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya geç yerine getirenlere uygulanacak idari cezalar da Kanunda düzenlenmiştir. Savunmalar ile birlikte sunulan evraklardan sorguda iddia olunan kamu zararına ilişkin tutarın tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, Belediyenin sigortalı olarak çalıştırdığı kişileri Hizmet Takip Programı’na Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen sürede girmemesi sonucu oluşan ..… TL kamu zararı ..…tarih ve ..…no.lu tahsilat makbuzları ile sorumlulardan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, 

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş