Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Belediye başkanı ödeneği hesaplamalarında gelir vergisi matrahının hatalı hesaplanması

8.Daire - Karar No:237

Belediye başkanı ödeneği hesaplamalarında gelir vergisi matrahının hatalı hesaplanması

Belediye başkanı ödeneği hesaplamalarında, gelir vergisi matrahının hatalı hesaplanması nedeniyle gelir vergisi kesintisinin eksik yapılması sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, nüfusu 10.001 ile 50.000 arasında olan beldelerde, belediye başkanına 80.000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödeneceği, “Huzur ve izin hakkı” başlıklı 32’nci maddesinde, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği; “Encümen üyelerine verilecek ödenek” başlıklı 36’ncı maddesinde, belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde (4.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verileceği hükme bağlanmıştır.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli K Cetveli’nin “IV. Diğer Ödemeler” başlıklı bölümünün 12’nci fıkrasında da, 5393 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde yer alan göstergelerin, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasındaki dönemde “2.280” gösterge rakamının eklenmesi suretiyle uygulanacağı belirtilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi internet sitesinde (https://cip.tuik.gov.tr) … ilçesinin 2020 yılı itibarıyla nüfusunun … olduğu dikkate alınarak yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin bu nüfus sayısı üzerinden değerlendirilmesi sonucunda belediye başkanı ödeneğinin 82.280, encümen ödeneğinin ise 4.500 gösterge rakamı üzerinden hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde, ücret, bir işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış olup, ücretin ödenek, huzur hakkı veya başka adlar altında ödenmiş bulunmasının mahiyetini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar” başlıklı 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde,

22.000 TL'ye kadar %15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası % 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası % 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası % 40

belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, belediye başkanına verilen ödeneğin, encümen ödeneğinin ve huzur hakkının ücret niteliğini haiz olduğu ve bu ücretin hesaplanmasında önceki aylarda oluşan gelir vergisi matrahlarının toplamının kümülatif gelir vergisi matrahını meydana getirdiği, kümülatif gelir vergisi matrahının ise 193 sayılı Kanun’un 103’üncü maddesi uyarınca artan oranlı bir biçimde vergilendirilmesi gerektiği açıktır.

Ancak yapılan incelemede, Belediye Başkanı …’a yapılan ödemelerin, 5393 sayılı Kanun’da öngörüldüğü şekilde hesaplanmak yerine, memur maaş unsurları (gösterge, taban aylık, kıdem aylık, özel hizmet tazminatı, maktu mesai tutarı) dikkate alınarak hesaplandığı ve bu nedenle gelir vergisi matrahına dahil edilmesi gereken ödemelerin dahil edilmemesi sonucu ilgiliden … TL tutarında eksik gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verildiği görülmüştür.

Ancak, sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan söz konusu gelir vergisi alacağının … tarihli ve …, … sıra numaralı tahsilat makbuzları ile Harcama Yetkilisi (…) …’dan tahsil edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen … TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.
 

Eklenme Tarihi: 07-04-2022

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.