Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Mahkeme Kararına İstinaden Ödenen Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesinden Gelir Vergisi Tevkifatının Yapılmadığı Hakkında Sayıştay Kararı

Gelir Vergisi Tevkifatı

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

Mahkeme kararına istinaden ödenen avukatlık vekalet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatının yapılmadığı görülmüştür.

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164 ve 166’ncı maddelerinde de avukatlık ücreti kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmekte olup, 164’üncü maddesinin son fıkrasında “…… Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde;

“Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.’’

65’inci maddesinde,

“Her Türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabında yapılmasıdır.”

94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;

“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere (...) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden,

b) Diğerlerinden, …

…%25 vergi tevkifatı yapılır’’ 

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan vergi tevkifat oranları yeniden düzenlenmiş ve 18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğerlerinden ise %20 oranında vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 20’nci maddesinde de belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işlerin tarife bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mahkeme ilamına göre karşı taraf avukatına ödenmesi gereken vekalet ücretine ilişkin düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilen ücret üzerinden önce iç yüzde oranı uygulanarak KDV tutarı bulunmalı, bulunan bu KDV tutarı düşüldükten sonraki tutar üzerinden de stopaj hesaplanarak kalan tutar serbest meslek erbabına ödenmelidir.

Oysa belediyece mahkeme kararına istinaden yapılan vekalet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatının yapılmadığı ve bu suretle de …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu görülmüştür.

Ancak sorumluların savunmalarından bahse kamu zararı tutarı …-TL’nin ahizi…’den … tarihli ve … yevmiye numaralı ödeme emri belgesinden mahsub suretiyle tahsil edildiği anlaşıldığından, sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.