Kapat

Tam kapanma döneminde bizlere aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

0 545 335 2016  -  0 545 337 2016

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Her şey Dahil Konaklamalı Olarak Düzenlenen Seminere Katılan Personele Konakladıkları Günler İçinde Gündelik Ödendiğine Dair Sayıştay Kararı

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3’üncü maddesinde (Değişik: 11/12/1981 - 2562/1 md.), bu kanunda geçen harcırah deyiminden bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birinin, birkaçının veya tamamının anlaşılması gerektiği; 5’nci maddesinde; harcırahın yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva ettiği; 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere harcırah olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği; 27’nci maddesinde, yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp ettiği; 37’nci maddesinde, mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, geçici görev gündeliği verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun’un zikredilen hükümleri, harcırahın ne anlam ifade ettiği, unsurlarının nelerden ibaret olduğu ve bu unsurlardan yol masrafı ve yevmiyenin ne surette tediye olunacağı hususlarını tereddüde mahal bırakmayacak şekilde izah etmiş bulunmaktadır. Kanun koyucunun geçici bir görev nedeniyle memur ya da hizmetliye yol masrafı ve yevmiyenin ödenmesini öngörmesindeki maksat, bu görev nedeniyle terettüp edecek hakiki masrafın karşılanmasını sağlamaktan ibarettir. Aksini düşünmek, kanun koyucunun aynı görev nedeniyle birden fazla harcırah ödenmesine cevaz vermekte olduğu anlamına gelir ki, bu husus kanunun lafzı ve ruhuyla bağdaşmaz.

Açıklanan mevzuat hükümlerinden, geçici görevle şehir dışına gönderilen personele yeme, içme ve benzeri harcamaların karşılanması amacıyla gündelik verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, her şey dahil paket program şeklinde düzenlenen eğitime katılan personele ayrıca gündelik verilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir. Aksi takdirde, kalacak yer ve yeme içme gibi ihtiyaçları karşılanarak geçici göreve gönderilen personel ile bu ihtiyaçları karşılanmaksızın görevlendirilen personele aynı harcırahın ödenmesi anlamına gelecektir ki bu memurlar arasında büyük bir adaletsizliğe neden olur.

Somut olayda da .... Derneği tarafından 20.12.2017-24.12.2017 tarihleri arasında ...ta düzenlenen eğitim seminerine katılan personele, konaklama ve yemek ihtiyaçları ilgili organizasyon kapsamında karşılanmasına rağmen, anılan Kanun’un zikredilen hükümlerine aykırı olarak ayrıca gündelik ödenmiş ve bu suretle de …-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, Belediye Başkanı …tarafından gönderilen …tarihli ve … sayılı yazı ve eklerinden, bahse konu kamu zararı tutarı …-TL’nin tarih ve numaraları aşağıdaki tabloda gösterilen tahsilat makbuzları ile ahizlerinden tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy:

Üye …’in karşı oy gerekçesi;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5’inci maddesinde,“Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu Kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olur.” denilerek harcırahın unsurları belirtilmekle birlikte yevmiyenin tanımı yapılmamış ve içeriği de belirtilmemiştir. Yine 14’üncü maddesinde de muvakkat vazife ile görevlendirilenlere yevmiye ödeneceği belirtilmiş ancak yevmiyenin tanımı yapılmadığı gibi içeriği de belirtilmemiştir. Genel olarak yevmiyenin konaklama ve üç öğün yemek bedelini kapsadığı yönünde bir kanaat bulunmaktadır. Ancak gerek Kanun’un 41’ maddesi ile düzenlenen, Kurumlarca temin edilen binalarda yatanların yevmiyelerinden yapılacak tenzilat hükmünün ilgası yevmiye ile konaklama bedeli arasındaki ilişkiyi koparmıştır. Harcırah Kanunu’nda yapılan değişikliklerle artık yevmiyenin yemek bedeli karşılığı olmaktan da çıktığı ancak, memura memuriyet mahallinden ayrılmak zorunda bırakılması karşılığı verilen bir tazminat haline dönüştüğü görülmektedir. Bu nedenle mevzuata uygun olduğu anlaşılan …-TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Eklenme Tarihi: 29-01-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.