Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Genel Eğitimler

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Eğitimi

Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Protokol Kuralları
  Protokol sıralaması (oturma düzeni, konuşma sıraları, karşılama ve uğurlama) ve protokole hitap etme sanatı, yönetsel davranışlar, geçişlerde öncelik, araçlarda öncelik, resmi ziyaretler, makamdaki davranışlar.
   
 • Resmi Yazışma Kuralları
  Yerel yönetimlerde yazışma ve belge örnekleri ile mevzuat uygulamaları, yerel yönetimlerde haberleşme kodları uygulamaları,belge ve bilgi güvenliği, belge sayısallaştırma çalışmaları ve e-belediyecilik uygulamaları.
   
 • Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
  Malî hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları
   
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
  İl özel idaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
   
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
  Büyükşehir Belediyelerinin hukukî statüsü, görev yetki ve sorumlulukları
   
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
  Belediyelerin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
   
 • Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
  Mahallî idare birliklerinin hukukî statüsü, kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları
   
 • Norm Kadro ve Personel İstihdamı
  Belediyeler norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar belediyelerde personel istihdam modelleri
   
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  Mali Hizmetler / Strateji geliştirme birimlerinin çalışma usul ve esasları
   
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi ile malî kontrolünün düzenlenmesi.
   
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesinin nasıl belirleneceği.
   
 • Performans Programı Hazırlama Rehberi - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  Performans hedef ve göstergelerini içeren performans programının nasıl hazırlanacağı, İdarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar
   
 • Mahalli İdareler Bütçe Yönetmeliği
  Mahalli idarelerin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, mali tablolarının zamanında, doğru ve genel kabul görmüş bütçe ilkeleri çerçevesinde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilkeler
   
 • Harcama Süreci
  5018 sayılı Kanuna tabii genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esaslar
   
 • Merkezi Yönetim bütçe Kanunu ve uygulaması
 • İhale kanunları ve ilgili mevzuat
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş