Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Cumhurbaşkanlığı (İletişim Başkanlığı)'ndan


İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, İletişim Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İletişim Başkanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Alt görev gruplan: Aynı düzeydeki unvanlann yer aldığı gruplan,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkan: İletişim Başkanını,

d) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

e) Birim: Kararname ile düzenlenen hizmet birimlerini,

f) Görev gruplan: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı gruplan,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara, aynı veya başka hizmet gruplanndan yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamalan,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacaklara belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınarak hesaplanacak süreyi,

ı) İş günü: 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günleri hariç olmak üzere diğer günleri,

i) Kararname: 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Personel: Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanları,

l) Unvan: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

o) Uzman: Yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarına tabi olan iletişim uzmanı dışındaki uzman unvanlı personeli,

ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

p) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu:

1) Eğitim uzmanı, savunma uzmanı, uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı.

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, şoför, matbaacı.

e) Yardımcı hizmetler grubu:

1) Aşçı, bekçi ve hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mühendis, mütercim, programcı, tercüman, fotoğrafçı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 6- (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

b) ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Başkanlıkta en az 1 yıl çalışmış bulunmak.

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, çözümleyici, ayniyat saymanı ya da mühendis unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, satmalına memuru, fotoğrafçı, santral memuru, şoför, matbaacı veya teknisyen olarak ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayn ayrı veya toplam en az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakülteleri bölümlerinden veya pedagojik formasyon belgesine sahip olmak kaydıyla fen-edebiyat fakülteleri bölümlerinden mezun olmak,

2) Şef, çözümleyici veya ayniyat saymam kadrosunda ayn ayrı veya toplam en az iki yıl ya da memur, redaktör, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ayn ayn veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

d) Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, çözümleyici veya ayniyat saymanı kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl ya da memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, satmalına memuru, fotoğrafçı, santral memuru, şoför veya matbaacı unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

g) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

1) İletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak,

2) Şoför ve hizmetli kadro unvanları dışındaki kadro unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl çalışmış olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayn ayrı veya toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlan taşımak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Memur ve matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler grubu kadrolannda ayn ayrı veya toplam en az dört yıl çalışmış olmak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık gerekli sürücü belgesine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kuramlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlığın kendi personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, istatistikçi, grafiker ve kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için,

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Geçerlilik süresi dolmamış, YDS'de en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

d) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte ve yüksekokulların veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim kuramlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlannm ilgili bölümlerinden mezun olarak tekniker unvanını elde etmiş olmak,

f) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise veya dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullann ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru

MADDE 10- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi, derecesi ve niteliklerine göre başvuru şartlan ile sınava ilişkin konu başlıkları, yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce Başkanlık personeline duyurulur.

Başvuru ve değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibanyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin görevde yükselme sınavına katılmaları mümkündür.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuru yapacak personel, duyuruda belirtilen farklı unvanlı kadrolardan yalnızca birisi için bağlı olduğu hizmet birimine başvurabilir. Başvuru dilekçeleri birim amirleri tarafından son müracaat tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından en geç yedi gün içerisinde incelenir ve sınava katılıp katılamayacakları Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamındaki görevlere ilişkin sınavlara, aday memurlar hariç sadece Başkanlık personeli başvurabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12- (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsammda Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM veya yükseköğretim kuramlarından birine yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavı, Başkanlık tarafmdan da yapılabilir. Sınavın Başkanlıkça yapılmaması halinde;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kuramlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yazılı sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 13- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katma kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel sözlü sınavda, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14- (1) ilan edilen boş kadro sayısı kadar başarılı olanlar arasından atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başan puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başan sırası belirlenir.

(2) Sınavlarda başanlı olmalanna rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 15- (1) Sınav kurulu; Başkanın veya Başkan Yardımcısının ya da Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkamnın başkanlığında, sınav kurulu başkanı olarak görevlendirilmemesi halinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı ile Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığından personel iş ve işlemlerinden sorumlu iletişim uzmanı veya en az bu görev düzeyinde unvana sahip toplam beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Sınav kurulu başkan ve üyeleri, Başkan tarafından belirlenir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulu başkan ve üyelerinin, eşleri veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının sınava katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(4) Smav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) Sınav kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve yapılan itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16- (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(4) Sınav salonuna, smava alınan personel ve sınavda görevli gözetmenler ile sınav kurulu üyelerinden başkası giremez.

Smav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17- (1) Yazılı smav sonuçlan, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlannm ilanından itibaren üç iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçlan, sınavı yapan kurum tarafından yedi iş günü içerisinde itiraz sahiplerine ve Başkanlığa bildirilir.

(2) Görevde yükselme sınavının Başkanlık tarafından yapılması halinde sınav sonuçlanna yapılacak itirazlan smav kurulu inceler ve birinci fıkradaki usul çerçevesinde sonuçlandırır.

(3) Nihai sınav sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Smav sonuçlannm ilanından itibaren üç iş günü içerisinde smav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvurulan yedi iş günü içerisinde smav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular, smava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandmlmış sayılır.

Atanma

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başan sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başan puanlama göre altı ay içerisinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başan sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başansız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplan ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt grup içinde kalmak, ilgili personelin isteği ve atanacak kadro için aranan öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlannda ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olmak ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartlan taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanlar, öğrenim, belirli belge veya sertifikalara sahip olma ve toplam hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartlan taşımak kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevlere ya da daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri unvanlı kadroya yapılacak olan atamalarda sınav şartı aranmaz.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 20- (1) Başkanlık, gerekli şartlan taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin smavlannm yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca asaleten görev yapmış olmak suretiyle ihraz etmiş olanların kazanılmış haklan saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibanyla, iki veya üç yıllık yükseköğrenimi bitirmiş olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.

 

Eklenme Tarihi: 05-08-2020
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Yönetmelikler

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş