Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Fiilen Zabıta Görevini İfa Etmeyen Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi Hakkında Sayıştay Kararı

Fiilen zabıta görevini ifa etmeyen personele maktu fazla mesai ücreti ödenmesi 

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ……..kadrosunda yer alan ancak Başkanlıkça, makamda …………..ünvanı ile görevlendirilen ve fiilen zabıta görevini ifa etmeyen…………’a fiilen zabıta hizmetlerinde çalışan personel için öngörülmüş olan maktu fazla mesai ücretinin ödendiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51’inci maddesinin dördüncü fıkrasında zabıta hizmetinin kesintisiz olarak yürütüleceği, zabıta personelinin çalışma süresi ve saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenleneceği ve belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclis kararı ile tespit edilen maktu tutarın ödeneceği belirtilmiştir.

2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinin “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı III. kısmının alt başlığı olan “(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlığı altında, belediyeler nüfuslarına göre tasnife tabi tutulmuş ve nüfusları ile orantılı olarak belediyelerde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ne kadar tutarda aylık maktu fazla çalışma ücreti ödeneceğine dair üst limitler belirlenmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışında kalan diğer büyükşehir belediyeleri için 2016 yılında aylık maktu fazla çalışma ücreti üst limit 430,40-TL olarak tespit edilmiştir. ……………. Meclisi, ….. tarih ve … sayılı kararı ile 657 sayılı Kanun’a tabi olarak çalışan zabıta ve itfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretini 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirtilen üst limitler dâhilinde ………-TL olarak belirlemiştir. 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aylık maktu fazla mesai ücreti yalnızca zabıta ve itfaiye kadrosunda bulunan ve zabıta ve itfaiye hizmetini fiilen yerine getiren personele ödenecektir. Yani zabıta personelinin maktu fazla mesai ücretini alabilmesi için iki şartı birlikte taşıması gerekmektedir; öncelikle kişinin kadrosunun zabıta kadrosu olması, bununla birlikte zabıta görevini fiilen icra etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla zabıta kadrosunda olup da fiilen bu görevi icra etmeyen personele maktu fazla mesai ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Sorumlular savunmalarında her ne kadar, belediyenin norm kadro mevcudu içerisinde ………..kadrosunun mevcut olmadığını; Başkanlıkta çalışan memurların görev tanımlarının ………..yaptığını, bu sebeple……………’ın görev tanımının ……….. olarak yapıldığını ve …………yanında çalıştığını, ………… Belediye Başkanının yanında çalışmasını yasaklayan herhangi bir mevzuat hükmü bulunamadığını, aksine bir veya birkaç ……………Başkanlıkta çalışmasının belediye yönetimi açısından olağan olduğunu belirtmişler ise de; sorgu konusu husus; zabıta memurunun Belediye Başkanının yanında veya Başkanlıkta çalışması değil, hukuka uygun olmayan bir görevlendirme ile ……….görev ünvanıyla fiilen kendi görevi dışında bir görevi yapması ve ………icra etmemesine rağmen zabıta personeline ödenen aylık maktu ………….almaya devam etmesidir.

Bu itibarla, Erzurum Büyükşehir Belediyesi makamında ………..ile vazifelendirilen ………..’a fiilen zabıta hizmetinde bulunmamasına rağmen aylık maktu fazla mesai ücreti ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ………….-TL’nin 

………..-TL’sinin…………………………….’e,

……….-TL’sinin……………………………..’ ya 

………..-TL’sinin…………………………….’e

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy;

…………..ve…………….’nun karşı oy gerekçesi;

Belediyenin norm kadro mevcudu içerisinde ……….kadrosu mevcut olmadığı gibi ……………..bir atama yapılmadığı,…………’ın …………tarihinde ………..olarak ataması yapılmış olup bu görevi yürüttüğü ve anılan …………..görev tanımının ………….olarak Belediye Başkanı tarafından belirlendiği anlaşılmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde, mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek belediye zabıtasının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu itibarla,…………….’ın …………..Belediye Başkanının talimatları ile belediye başkanının yanında denetim görevini yaptığı ve bu görev kapsamında maktu mesai ücretinin ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, söz konusu personelin ………. yanında belediye başkanının protokol işlerini de yürüttüğü, zabıta memuruna izni olmadan ikinci bir iş yaptırılamayacağı yönünde yönetmelikte hüküm bulunduğu ancak ………’ın kendi rızası ile belediye başkanının yanında mesai saatleri dışında da çalıştığı ve başkanla birlikte esnafı denetleyip gelen şikayetleri not olarak ilettiği değerlendirildiğinden sorgu konusu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Sayıştay Denetimlerine Yönelik Eğitimler için tıklayınız

Zabıta Mevzuatına Yönelik Eğitimler için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 05-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.