Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Hizmet İçi Eğitim Seminerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması Hakkında Sayıştay Kararı

Hizmet içi eğitim seminerinin belediye bütçesinden karşılanması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

.... .... Belediyesince, hizmet içi eğitim seminerine katılan kişilerin konaklama giderlerinin mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde belediye bütçesinden karşılandığı görülmüştür.

.... Belediyesi Encümeninin .. tarih .. sayılı kararı ile İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 45’inci maddesi hükmü gereğince Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Meclis Üyeleri ve Kent Konseyinin Kadın Meclis Üyelerinin verimliliğini artırmak için … tarihleri arasında … ..Otelinde 2017 yılı I. 6 Aylık Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmesi ve katılımcıların belirlendiği ekli listede geçen 39 kişi için konaklama masrafı olarak geceliği .. TL’den 3(üç) gecelik ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden .. tarih ve .. sayılı olur yazısı ile .. tarih .. sıra no’lu fatura karşılığında … TL ödeme yapıldığı görülmüştür. 

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı” başlıklı 33’üncü maddenin “d” fıkrasında; “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak (…) üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir” denilmek suretiyle konaklama masraflarının ilgili kurum bütçesinden karşılanacağı hüküm altına alınmış olup bu bedelin ne kadarı ilgili bütçeden karşılanacağı ise 2017 Bütçe Kanunu ile düzenlenen “10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı harcırah kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları” başlıklı “H” cetvelinde;“6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan Kanun’un “Harcırahın Sureti Tediye ve Mahsubu” başlıklı 59’uncu maddesinde ise; 

“…

Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler…” hükmü ile beyannamelerin ilgili makama hangi süre içerisinde verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde;

“Ödeme Belgeleri ve Bağlanacak Kanıtlayıcı Belgeler

MADDE 4 – 

(…)

(2) Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir…

a) Kesin ödemelerde; bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

(…)

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 

MADDE 19: (1) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgeler ödeme belgesine eklenir.

a) Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, 

b) Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),

c) Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura.” denilmek suretiyle bu kapsamda yapılacak ödemelerde Harcırah Kanunu’nda yer verilen beyannameye eklenmesi gereken evrakı müspitelerin ne olduğu ve ödeme emri belgelerine hangi belgelerin iliştirilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde … tarih .. sayılı encümen kararına istinaden hizmet içi eğitim için görevlendirilen .. kişinin geceliği .. TL’den 3(üç) gecelik konaklama masraflarının karşılanmasına ilişkin encümen kararında konaklama masraflarının karşılanacağına ilişkin İçişleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği dayanak olarak gösterilmiştir. Bu Yönetmelik 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun hükmüne rağmen Resmi Gazete’de yayımlanmamış olup bu yönetmeliğin 49’uncu maddesi gereği ilgili bakanın onayı ile yürürlüğe girmiş ve12 Nisan 1982 gün ve 17662 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İçişleri Bakanlığı Hizmet-İçi Eğitim Yönetmelik’i yürürlükten kaldırmıştır. 27.1.1986 yürürlük tarihli bu Yönetmelik’in ilgili maddesinde;

“EĞİTİME KATILANLARIN GİDERLERİ: 

MADDE 45 —Hizmet-içi eğitime katılanların harcırahları; Aylıklarını Genel Bütçeden alan personel için Bakanlıkça, 

Aylıklarını Mahalli İdarelerden alan personel için kendi bütçelerinden ödenir. 

Hizmet-İçi Eğitime katılan personele, imkânlar ölçüsünde yatacak yer ve diğer sosyal yardımlar sağlanır. ”denilmek suretiyle hizmet içi eğitime katılan personel için harcırah ödemesi yapılabileceği belirtilmekte olup, yapılacak olan bu ödemenin 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Kanunun Şümulü” başlıklı birinci maddesi çerçevesinde değerlendirildiğinde, ilgili kurum ve yapılan ödeme bakımından bu kanun hükümlerinden istisna tutulmadığı, bu sebeple söz konusu harcamanın 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi olacağı açıktır.

İlgili ödeme emri ve ilişikli belgeler incelendiğinde … tarih .. sayılı kararı encümen kararına ve katılımcı listesine yer verildiği ayrıca bu karara istinaden ödeme için olur yazısının Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdi edildiği ve … Oteli tarafından kesilen … tarih … sıra numaralı faturanın ödeme emrine iliştirildiği tespit edilmiş ancak Harcırah Kanunu’nun 59’uncu madde hükmü gereği görevlendirilen kişilerce tevdi edilmesi gereken beyannamelerin yasal süre içerisinde ilgili makama tevdi edilmediği tespit edilmiştir. Beyannamenin mevcudiyeti hem Harcırah Kanununca hem de Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğince aranan yasal bir zorunluluktur. Bu sebeple hizmet içi eğitim kapsamında görevlendirilen kişiler tarafından beyanname tevdi edilmemesine rağmen bu kişilerin konaklama masraflarının encümen kararına istinaden karşılanması mevzuat hükümlerine aykırıdır. 

Bu itibarla, 2017 Bütçe Kanunu ile düzenlenen “10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları” başlıklı H cetvelinde konaklama masraflarının sadece belirli bir kısmının karşılanacağı hüküm altına alındığından .... Belediyesi tarafından konaklama bedelinin tamamının karşılanması mümkün değildir. 

Ancak sorumluların savunmalarından sorgu üzerine söz konusu seminere katılan Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Müdürler, Meclis Üyeleri ve Kent Konseyi üyelerinden oluşan katılımcıların gündelikleri ve konaklama masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yeniden hesaplandığı ve 39 kişinin toplam harcırah tutarının …-TL olduğu, dolayısıyla .... .... Belediyesince, hizmet içi eğitim seminerine katılan kişilerin konaklama giderlerinin mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde belediye bütçesinden karşılanması sonucu oluşan kamu zararının …-TL olduğu anlaşılmıştır.

Belirtilen nedenlerle; sorgu konusu …-TL’nin;

…-TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına,

Kalan kamu zararı olduğu anlaşılan …-TL’si ilgililerden … tarih ve … nolu makbuz ile tahsil edildiğinden bu tutar için ilişilecek husus kalmadığına, 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

karar verildi. 

Eklenme Tarihi: 02-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.