Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI
ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı, geri kazanım katılım payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten çevre ile ilgili olarak yapılacak harcamalar ve karşılıksız yardımların harcama usulleri ile gelirlerin tahsilatı ve bütçe kaydına yönelik usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 18 inci, 24 üncü, Ek 11 inci, Ek 13 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) İthalat: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların aynı tebliğler kapsamında yapılan ithalatının tamamını,”

“k) Genel Müdür: Çevre Yönetimi Genel Müdürünü,

l) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütenleri,

m) Geri Kazanım Katılım Payı: 2872 sayılı Kanunun Ek-11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı,

n) Ödeme Emri Belgesi: Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bütçeden yapılacak giderlerin kesin olarak ödenmesinde ve ön ödemelerin mahsubunda; 27/12/2014 tarihli ve 29218 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki (1/A, 1/B) örnek numaralı belgeyi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Çevre katkı payı, geri kazanım katılım payı ve gelirler;

a) İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktardan,

b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri oranında alınacak miktardan,

c) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarından ilgili mevzuatına göre genel bütçeye gelir kaydedilenlerden,

ç) 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden elde edilen geri kazanım katılım payından,

oluşur.

(2) 2872 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranların, Cumhurbaşkanınca ayrıca belirlenmesi halinde bu oranlar uygulanır.

(3) 2872 sayılı Kanunun Ek-1 sayılı listesinde belirtilen geri kazanım katılım payı tutarları takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanınca ayrıca belirlenmesi halinde yeni oranlar uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthaline izin verilen kontrole tabi yakıt, atık veya hurda ithalinde;”

“ç) 2872 sayılı Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ve yurtiçinde piyasaya arz edilen ürünlerden geri kazanım katılım payının tahsilinde; satış noktaları, Piyasaya Sürenler/İthalatçılar tarafından, ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin yardım suretiyle desteklenmesinde,”

“l) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen hizmet birliklerince ihtiyaç duyulan çöp toplama aracı, vidanjör, arazöz, yol süpürme aracı ve Bakanlıkça uygun görülecek ve yönetmeliğin konusu kapsamında kullanılacak diğer araç ve ekipmanlara yönelik harcamalarda,”

“m) Çevre düzenlemesi projelerine yönelik harcamalarda ve sıfır atık sisteminin oluşturulmasında,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İnceleme komisyonu; Genel Müdür başkanlığında, ödeme emri belgesini düzenlemekle yetkili olan Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili daire başkanları ile gerekli görülmesi halinde diğer genel müdürlüklerin daire başkanlarından oluşur. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yardım başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe; 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Birlikler, belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı veya meclis kararı,

c) Keşif özeti ve metraj cetveli,

ç) Proje,

d) Taahhütname,

istenir.

(2) Yardım talep edenlerden, yardımın belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

(3) Yardım talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Genel müdürlüğe verir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır ve varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlük belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeleri yapar. Bakanlığın ilgili diğer birimlerinin görev alanına girmekte ise görüşlerini almak üzere ilgili birime gönderir. İlgili birim projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerini Genel Müdürlüğe gönderir.

(5) Söz konusu yardıma ilişkin başvurular ait olduğu yıl içerisinde Bakanlıkça değerlendirilerek kabulüne veya reddine karar verilir. Yardımlar Bakan Onayı ile yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlıkça uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait proje veya yapım işi için ihale edilmesi halinde proje ihale bedelinin en çok yüzde kırk beşine kadar, Bakanlık tarafından hazırlanan tip projelerde ise keşif özetinde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok yüzde ellisine kadar yardım verilebilir. Çevre veya toplum sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere ait, keşif özetinde yer alan bedel veya ihale bedeli 10.000.000 Türk Lirasını geçen yapım projeleri için Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilir.

a) İlk aşamada; söz konusu projeye ilişkin öngörülen tutarın %10’una kadar, proje inşaatı başlamadan ve ihale öncesinde,

b) İkinci aşamada; projeye ilişkin yapılan harcamaların, öngörülen yardım miktarının %50’si oranına geldiği zaman; Bakanlıkça yapılabilecek öngörülen toplam yardım tutarından, ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarının yarısı,

c) Üçüncü aşamada; öngörülen toplam yardım miktarından kalan tutar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilgili idarece inşaat tamamlandığı zaman ödenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Yardım ödemeleri

MADDE 14 – (1) Yardıma ilişkin tutarlar; gerekli şartları yerine getiren ve istenilen aşağıdaki belgelerden Bakanlık tarafından talep edilen herhangi birini veya birkaçını sunan Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

a) İhale onay belgesi/yazısı

b) Sözleşme

c) Fatura

ç) Hakediş raporu

d) Serbest bırakma tablosu

e) Devlet Malzeme Ofisinin ödenek yazısı

(2) Bakanlıkça yapılacak yardımlar için 15 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin tamamlanması gerekir.

(3) Bakanlıkça yapılacak yardımlarda, araç ve gereç alımlarında ilgili genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen hizmet birlikleri adına Devlet Malzeme Ofisi hesaplarına yardıma ilişkin tutarlar 1 inci fıkrada belirtilen şekliyle istenilen belgelerin sunulması halinde aktarılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan yardımlara ilişkin bilgiler ilgili birimlere ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilir.

(2) 7 nci madde kapsamında verilen yardımların taahhütnameye göre uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili birimin koordinasyonunda projenin özelliğine göre yeterli sayıda ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğü personelinden oluşturulan komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucunda bir tutanak oluşturulur.

(3) Proje uygulaması esnasında,

a) İdareler tarafından taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları kullanılan veya kullanılmayan yardımlar genel hükümlere göre geri alınarak bütçeye gelir kaydedilir.

b) Taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun hareket etmeyen İdarelerin kullanılmamış yardımları iptal edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tahsil edilen çevre gelirlerine ilişkin bilgi ve belgeler ayrıntı kodları itibarıyla aylık dönemler hâlinde, izleyen ayın yirmisine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Gönderilen bilgi ve belgelerin birer nüshası ise denetime hazır hâlde Genel Müdürlükçe dosyalanır.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 23-12-2020

Yönetmelikler

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.