Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığından

ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL
BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonu açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara ait yurt ve pansiyonlar, yükseköğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti veren yerler, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 188 inci maddelerine göre açılan ve işletilen yurtlar, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü ve 189 uncu maddelerine göre açılan ve işletilen sporcu eğitim merkezleri ve olimpik hazırlık merkezleri ile bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 310 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,

c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az yükseköğretim mezunu görevliyi,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Kanun: 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,

e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,

g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren öğrenci yurdu ve öğrenci pansiyonunu,

ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,

h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,

ı) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumu öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu,

i) Öğrenci yurdu: Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri ile ortaöğretim kurumları öğrencileri için bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,

j) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

k) Özel barınma hizmetleri modülü: Kurumların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına bağlı olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,

l) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

m) Yönetici: Kurumları yönetmek üzere görevlendirilen müdür ve müdür yardımcısını,

n) Yönetim memuru: Kurumların kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekâlet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi,

Kurum Binaları ile Kurumun Devri ve Nakli

Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi

MADDE 5 – (1) Kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları valilik tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunması gerekli kültür varlıkları listesine alınan binalarda barınma hizmeti veren kurumlara 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uyarınca izin verilir. Bu binalarda bu Yönetmelik hükümlerine göre aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu olması şarttır.

(3) Kurucular ve kurucu temsilcileri ile tüzel kişi kurucuların yönetim organlarının üyelerinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır.

(4) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez, yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu temsil edemez.

(5) Kurum açmak isteyenler, Ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.

Valilikçe yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve seviyelerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce beş iş günü içinde, maarif müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacı olmak üzere en az iki kişi görevlendirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilenler, görevlendirme onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde incelemesini sonuçlandırır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda uygun görüş verilmesi ve valilikçe de uygun görülmesi hâlinde on beş iş günü içinde Ek-2’de yer alan kurum açma izin belgesi ve Ek-3’te yer alan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(3) Kurum açma izni verilen kuruma ait tüm bilgiler, ilgisine göre kurum müdürlüğü, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne kaydedilir.

(4) Kurum, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir.

(5) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi hâlinde valilikçe brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.

(6) Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.

Ad verme

MADDE 7 – (1) Kurumlara, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad verilir. Kurumlara, ülkemizin millî ve manevi değerlerini temsil eden adlar verilebilir ancak ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere kurumların adlarını varsa kısaltma ile birlikte kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır.

(2) Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını ve/veya kısaltmasını kullanır.

(3) Kurumların ad ve unvanlarının başka kurumlar tarafından kullanılmasında; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurum tabelaları

MADDE 8 – (1) Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer aldığı tabelalarını 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.

Kurum kontenjanı

MADDE 9 – (1) Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir:

a) Öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci.

b) Öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci.

(2) Kurum kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça belirlenir.

Kurum binaları

MADDE 10 – (1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonları arasında kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması zorunludur. Bu bentte belirtilen mesafelerin ve işletmelerin tespitinde kurum açma izni verilmesi için inceleme yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır.

b) Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.

(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim kurumları öğrencilerine öğrenci yurt veya pansiyonlarında verilir. Bu kurumlar müstakil binalarda veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binada açılır.

(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Asansörün engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara, taşıma ve iletme sistemlerinin ise Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler için belirlediği kat sınırı, merdiven yapısı ve azami yük taşıma şartına uygun olması zorunludur. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.

(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.

(5) Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce eksiklik tespit edilmesi durumunda 41 inci maddenin dördüncü fıkrası doğrultusunda işlem yapılır.

(6) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.

(7) Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler ve alarm sistemi bulunması, kontenjanı iki yüzden fazla olan kurumun bir veya birden fazla binada faaliyet göstermesi durumunda ise kontenjanı iki yüzden fazla olan her bina için otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.

(8) Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen şartların dışında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınır. Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri dikkate alınarak ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılmaz.

(9) Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından özel barınma hizmetleri modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.

Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği

MADDE 11 – (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe müracaat edilir.

(2) Kurumun devir işlemleri, birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makamın izni ile on beş iş günü içinde yapılır.

(3) Kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurumu devralacak gerçek kişi, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar, soruşturmaya ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.

(4) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte valiliğe müracaat eder. Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşmesi, bölünmesi veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmez. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair ticaret sicil gazetesi ve kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ile valiliğe müracaat edilir.

(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.

(6) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve kurucu temsilcisine ait Bakanlıkça belirlenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir.

(7) Kurucu temsilcisi değişikliği, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından on beş iş günü içinde yapılır.

(8) Kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği tamamlanmış sayılmaz.

(9) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar, yetkili kurullarının kararı uyarınca kurucu temsilcisi tarafından devredilir.

Kurum tür ve seviye değişikliği

MADDE 12 – (1) Kurucu, kurumun Ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formunda belirtilen tür veya seviyesini değiştirmek istemesi hâlinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat eder.

(2) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurucu ve kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda tür veya seviye değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.

Kurum nakli

MADDE 13 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça belirlenen belgeler ve kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçleri tamamlayacağını bildiren yazılı beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı maddeye göre yapılan inceleme sonucunda düzenlenecek raporla nakil yapılacak bina ile araç ve gereçlerin ilgili şartlara uygun olduğunun tespit edilmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren makam tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina veya binalarda barınma hizmeti verilemez.

(2) Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk etmek zorunda kalan kurumlar, faaliyetlerine devam etmek istedikleri müstakil binanın, sağlam ve dayanıklı olduğuna ve yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor hariç diğer nakil şartları aranmaksızın öğrenci sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en fazla bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun bir binaya nakli için izin almayan kurumların, çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve mazeretlerinin valilikçe uygun görülmesi hâlinde faaliyetlerine devam etmelerine geçici olarak bir yıl daha izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri özel barınma hizmetleri modülüne işlenir. Verilen süre sonunda şartlara uygun bina bularak nakil için izin almayan kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(3) İller arasında kurumların nakli yapılmaz.

Yerleşim planı ve kontenjan değişikliği

MADDE 14 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı maddeye göre sadece binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Binada değişiklik yapılmadan kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine, sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen inceleme raporuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından izin verilir.

Kuruculuk ve kurucu temsilciliği hakkının kaybedilmesi

MADDE 15 – (1) Gerçek kişi olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda sona erer:

a) Kurucunun ölümü hâlinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her hâlde kanuni mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kurucuya devretmeleri gerekir. Altı ay içinde tüzel kişiliğin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması hâlinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun, altı ay içinde tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

b) Kurucunun kurumunu devretmesi hâlinde devralan kurucunun 11 inci madde uyarınca Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte bir ay içinde devir müracaatını yapmaması veya 5 inci maddedeki şartları taşımaması nedeniyle üç ay içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına düzenlenememesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.

(2) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.

(3) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu temsilcisi olması hâlinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri diğer kurumları hakkında da uygulanır.

(4) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları ile kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti hâlinde kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamaz, devralamaz, ortak veya kurucu temsilcisi olamaz.

Kurum binalarının kullanılması

MADDE 16 – (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kurumların sosyal ve kültürel faaliyetler için düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı olmayan sosyal ve kültürel faaliyetlerde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yaz aylarında kullanılabilir.

Kurucunun kurumu kapatması ve faaliyetine ara vermesi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hâller dışında, kurucusu tarafından kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe, personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir öğretim yılından fazla olamaz. Ancak bir yılın sonunda valilikçe mazeretleri uygun görülenlere bir yıl daha faaliyete ara verme izni verilebilir. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü hâller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması hâlinde, kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içinde de yapılabilir. Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusundaki tedbirler, kurucu ile birlikte valilikçe alınır.

(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süresi bir yılı geçerse valilikçe kurum geçici olarak faaliyete ara vermiş kabul edilir.

Usulsüz kapatma

MADDE 18 – (1) 17 nci maddede belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci veya velilerinin kurucular aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla ilgili öğretim yılında öğrencilerden alınan ücretler, 21 inci madde hükümlerine göre iade edilir.

Evrak teslimi

MADDE 19 – (1) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre teslim etmek zorundadır. Teslimden kaçınan kurucuya valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. Verilen idari para cezası; gerçek kişi ise kurucuya, tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Hazine ve Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(2) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilen belgeler ve yapılan işlemlerle ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personele İlişkin Hükümler

Kurumların yönetimi

MADDE 20 – (1) Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin barındığı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilir.

(2) Kurum; mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip veya bir yıl içinde bu belgeyi alacağını taahhüt eden lisans mezunu müdür tarafından yönetilir.

(3) Kurumda yüz elli kayıtlı öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Yüz elli ila iki yüz elli kayıtlı öğrenciye kadar en az bir, beş yüz kayıtlı öğrenciye kadar en az iki, bin kayıtlı öğrenciye kadar en az üç sonraki her bin kayıtlı öğrenciye kadar bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir. Müdür yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur.

(4) Aynı kurucunun birden fazla kurumu bulunması hâlinde bu kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla en az lisans mezunu olup, kamu sektöründe veya özel sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlar hariç olmak üzere, kurumların genel müdür ve genel müdür yardımcıları koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan birinin personeli olarak görevlendirilir.

Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler

MADDE 21 – (1) Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder. Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi hâlinde bir önceki yılın ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet sunum taahhütnamesini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, özel barınma hizmetleri modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır. Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, öğrenci pansiyonlarının ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.

(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez.

(3) Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki yılın ortalama (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.

(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hâllerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

(5) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.

(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hâllerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

(7) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumların ücretleri, yemek ücreti de dâhil edilerek belirlenir. Yemek hizmeti için ayrıca ücret talep edilmez.

Defter ve kayıtlar

MADDE 22 – (1) Kurumlarda özel barınma hizmetleri modülünde kayıtlı bilgilerin dışında aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur:

a) Öğrenci yoklama defteri.

b) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.

c) Gelen ve giden evrak ve zimmet defterleri.

ç) Revir defteri.

d) Kurum personeli dosyaları ve sözleşmeleri.

e) Yazışma dosyaları.

f) Aylık yemek listesi.

g) Nöbet defteri.

ğ) Ziyaretçi defteri.

h) Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum arasında yapılan taahhütname dosyası.

ı) Denetim defteri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen defterler sayfa numaraları verilerek il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(3) Kurumlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler ayrıca özel barınma hizmetleri modülüne işlenir.

(4) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer mali mevzuat düzenlemeleri saklıdır.

Öğrenci kayıt işlemleri

MADDE 23 – (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Müracaat dilekçesi.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.

c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge.

ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.

(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kurum kontenjanının %40’ını geçemez.

Kurumlarda geçici barınma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olmak üzere, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla aşağıdaki durumlarda öğrenci yurtlarında veya pansiyonlarında geçici barındırılabilir:

a) Ortaöğretim kurumlarının giriş sınavlarına veya ortaöğretime devam ederken yükseköğretim kurumlarının giriş sınavlarına katılacak öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarına kayıtlarını yaptıracak öğrenciler.

b) Açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki açık öğretim lisesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak için kurumda barınma ihtiyacı duyan öğrenciler.

c) Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara veya etkinliklere devam edenler.

(2) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve yöneticileri, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla, öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında en fazla bir ay süreyle barındırılabilir.

(3) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda sadece ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için geçici barınma hizmeti verilebilir.

(4) Kurum personeli sınav, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler amacıyla aynı kurucuya ait farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici barındırılabilir.

(5) Geçici barınanların okul, kurum veya kurs bilgileri ile kimlik bilgileri kurum müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir, geçici barınmaya başladıkları günden itibaren özel barınma hizmetleri modülüne gerekli bilgiler kaydedilir.

(6) Geçici barınanlar dâhil kurumda barınanların sayısı kurum kontenjanından fazla olamaz.

Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi

MADDE 25 – (1) Kurumlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik durumlarının devam edip etmediği hakkında kurum müdürlüğünce her öğretim yılı başında ve lüzum görülen diğer hâllerde öğrenim gördükleri öğretim kurumlarından bilgi alınır.

(2) Öğrencilik durumları sona eren öğrencilerin kurum ile ilişikleri kesilir. Durum kendilerine ve velisine bildirilir.

(3) 24 üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalkması hâlinde geçici barınma derhâl sonlandırılır.

Kurumlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenleme

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, öğrencilik durumları devam ettiği sürece kurumda barınabilirler.

(2) Kurumlar, sadece kız veya sadece erkek öğrenciler için açılır ve işletilir.

(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kurumlardaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.

(4) Kurumlardan;

a) Öğrenci yurdu; ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim kurumu öğrencileri,

b) Öğrenci pansiyonu; ortaöğretim kurumu öğrencileri,

için açılır.

Kurumlara giriş ve çıkış ile evci izni

MADDE 27 – (1) Kurumlar, en az ders yılı süresince barınma hizmetlerini eksiksiz devam ettirir. Ders yılı dışında da hizmet verilip verilmeyeceği hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Öğrencilerin kuruma son giriş saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak öğretim yılı başında kurum yönetimince tespit edilir, öğrencilere duyurulur ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

(2) Öğrenciler, adresleri velisi tarafından kurum yönetimine yazılı olarak bildirilmek ve müdürden izin belgesi almak şartıyla evci çıkabilirler.

(3) Kurumlar, kurum dışında yapacakları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli izinleri alırlar.

Nöbet hizmetleri

MADDE 28 – (1) Kurumlarda günün her saatinde müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurundan birinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak kurum ilan panosuna asılır ve kurumda muhafaza edilir.

Personel

MADDE 29 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dâhil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dâhil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından görevlendirilir. Belletici olma şartlarını haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları da istemeleri hâlinde belletici olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilir. Rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.

(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.

(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.

(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması hâlinde aşçılık belgesi olan aşçı ile katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Ayrıca ihtiyaca göre aşçı yardımcısı görevlendirilebilir.

(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, kurum yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak kurumlarda görevlendirilen personelin bilgileri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel en az üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede belirlenir.

(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.

(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık olarak yapılır.

(8) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(9) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın olması şarttır.

(10) Kurumlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer alan şartların dışında aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 30 – (1) Personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda izin kullanır.

(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürün izinleri bağlı oldukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce; diğer personelin izinleri ise müdür tarafından verilir.

Ödül

MADDE 31 – (1) Görevinde başarılı personele Bakanlık, mülki amir veya il millî eğitim müdürü tarafından teşekkür veya takdir belgesi verilebilir.

(2) Kurucu tarafından, birinci fıkra uyarınca teşekkür veya takdir belgesi verilen personele brüt aylık ücretinin yarısından az olmamak üzere ödül verilebilir.

(3) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu personeli hakkında tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

MADDE 32 – (1) Personelin çalışma izin teklifleri aşağıdaki yöneticiler tarafından valiliklere yapılır:

a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları için kurucu gerçek kişi veya kurucu temsilcisi.

b) Diğer personel için müdür.

(2) Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma izni valilikçe düzenlenir. Çalışma izni alınmadan personel işe başlatılamaz. Valilik çalışma izni düzenleme yetkisini devredebilir.

(3) Kamu personeli, kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca görevlendirilir. Görevlendirme işlemi, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Görevlendirme işleminin bu Yönetmeliğe uygun olması hâlinde bu işlem, millî eğitim müdürlüğünce valinin onayına sunulur; uygun olmaması hâlinde ise yeniden değerlendirilmek üzere durum kamu tüzel kişisine bildirilir.

Genel müdür ve yöneticiler

MADDE 33 – (1) Genel müdür, kurumlar arası koordinasyonu sağlar, kurumun hizmet ve fiziki standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(2) Genel müdür yardımcısı, genel müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hâllerde genel müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak yönetmekle görevli ve sorumludur.

(4) Müdür yardımcısı, müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı hâllerde müdüre vekâlet eder.

(5) Yöneticiler ile yönetim memuru, belletici, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve diğer personelin görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Disiplin İşleri

Disiplin

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan ortaöğretim kurumu öğrencileri hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Kurumdan çıkarma.

Uyarma

MADDE 35 – (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.

b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.

c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.

ç) Kurum çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak.

d) Kurum personeline kötü davranmak.

e) Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.

f) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.

g) Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama

MADDE 36 – (1) Kınama, öğrenciye kusurlu davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.

b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık hâline getirmek.

c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık hâline getirmek.

ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.

d) Kurumda sigara içmek.

e) Kurum personeline hakaret etmek.

f) Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.

g) Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.

ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.

h) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.

ı) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Kurumdan çıkarma

MADDE 37 – (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması hâlinde, beş günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, on sekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; on sekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan on sekiz yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde kayıtlı bulunduğu okula, on sekiz yaş ve üstü öğrencinin durumu ise velisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.

ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.

d)  Hırsızlık yapmak.

e) Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.

f) Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.

g) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık hâline getirmek.

ğ) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.

Ceza verme yetkisi

MADDE 38 – (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde itirazda bulunabilir.

(3) Disiplin kurulu, itirazları yedi iş günü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

(4) İl millî eğitim müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını on beş iş günü içinde verir. İl millî eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

Disiplin kurulu

MADDE 39 – (1) Ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda disiplin kurulu; müdürün başkanlığında, belleticiler arasından müdür tarafından seçilecek asıl ve yedek bir üye ile kurumda görevli olması hâlinde rehber öğretmen/psikolojik danışman ve öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.

(3) Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.

(4) Disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve en çok yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması hâlinde kurumdan çıkarma işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır.

Disipline ilişkin işlemler

MADDE 40 – (1) Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve disiplini ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır.

(2) Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler kurum yönetimince yapılır.

(3) Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi hâlinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.

(4) Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

(5) Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

(6) Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.

(7) Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması hâlinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme ve Personel Disiplin İşleri

Denetleme esasları

MADDE 41 – (1) Kurumların denetimleri ders yılı içinde en az iki kez olmak üzere öğrencilerin kurumda bulunduğu günlerde ve saatlerde yapılır.

(2) Kurumların denetimi, mülki idare amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında şube müdürü, eğitim uzmanı, araştırmacı veya resmî bir ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, il veya ilçe millî eğitim müdürleri ile mülki idare amirlerinin kurumları denetim yetkileri ile kamu tüzel kişilerinin ilgili mevzuatında yer alan denetim yetkileri saklıdır.

(4) Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için valilikçe kuruma gerekli ikaz yapılarak süre verilir. Eksikliklerin, öğrencilerin barınması esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak durdurulur. Üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde 46 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Denetimler sonucunda barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve başarısı tespit edilen kuruma Bakanlık veya vali tarafından takdir belgesi verilebilir. Takdir belgesi, kuruma aynı makam tarafından bir öğretim yılı içinde bir kez verilir.

(6) Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Denetim sorumluluğu

MADDE 42 – (1) Denetleme sırasında kurum yönetimi kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göstermek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakın kontrolüne müsaade etmek zorundadır.

Denetleme sonuçlarının kuruma bildirilmesi

MADDE 43 – (1) Denetlemeler sonucunda alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken işler ve bunların süresi kurum yönetimine bildirilir.

(2) Kurum yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alır, yapılması gereken işleri yerine getirir ve bu hususu bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) Denetleme raporları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce özel barınma hizmetleri modülüne yüklenir.

Personel disiplin işleri

MADDE 44 – (1) Personele, işlediği fiil ve hâller doğrultusunda aşağıda belirtilen disiplin cezaları verilir:

a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak veya görev mahallini terk etmek.

3) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

4) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

2) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

3) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek.

4) Görev sırasında amirlerine hâl ve hareketi ile saygısız davranmak.

5) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı izinsiz olarak özel işlerinde kullanmak.

6) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.

7) Velilere, iş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak.

8) Velilere ve iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak.

9) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak.

10) Verilen emirlere itiraz etmek.

11) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

c) Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık ücretinden 1/30 ila 1/10 arasında kesinti yapılmasıdır. Aşağıdaki fiil ve hâllerden (1) ila (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar için 1/30 ila 1/20; diğer alt bentlerde yer alanlar için 1/19 ila 1/10 oranlarında aylıktan kesme cezası uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın personele tebliğ edildiği ayı takip eden ayın ücretinden kesinti yapılmak suretiyle uygulanır. Kesinti yapılan bu tutar, kurumun bulunduğu il veya ilçedeki Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimine on iş günü içinde kurum tarafından yatırılır ve buna ilişkin belgenin bir örneği il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne on iş günü içinde teslim edilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.

2) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç ila dokuz gün göreve gelmemek.

3) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak veya bilgi vermek.

5) Görev sırasında amirlerine sözle saygısızlık etmek.

6) Öğrencilere söz veya hareketle sataşmak.

7) Göreve sarhoş gelmek.

8) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

9) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

10) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

ç) Görevine son verme: Personelin kurumdaki çalışma izninin iptal edilmesidir. Görevine son verme cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

1) Görev yerinde alkollü içki içmek.

2) Bir yılda özürsüz ve kesintisiz olarak on gün veya toplamda yirmi gün göreve gelmemek.

3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere karşı küçük düşürücü ya da aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, tacizde veya hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek.

4) Gerçeğe aykırı belge düzenlemek.

5) Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

6) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.

7) Öğrencilerin özel hâllerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini kayıt altına almak.

8) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan hakkında kovuşturması bulunmak.

d) Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama: Personelin cezanın verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle kurumlarda çalışamamasıdır. Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot ve işgal gibi eylemlere katılmak, barınma hizmetlerinin yürütülmesini engellemek veya bunları tahrik ya da teşvik etmek.

2) Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.

4) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

5) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almak.

6) Terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmak.

7) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

8) Öğrencilerin özel hâllerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini ifşa etmek.

(2) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı fiil veya hâlin tekerrüründe bir derece ağır ceza verilir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya hâller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Bu Yönetmelik uyarınca ödüllendirilen personel için bir alt ceza uygulanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. 

(4) Disiplin cezaları sıralı disiplin amiri olan müdür, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürü ile kurumun bulunduğu mahallin mülki amiri ve vali tarafından aşağıda belirtildiği şekilde verilir:

a) Uyarma ve kınama cezaları; genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdüre kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünce, diğer personele müdür tarafından verilir.

b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünce; görevine son verme cezası, kurumun bulunduğu mahallin mülki amirince; görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama cezası ise vali tarafından verilir. Sıralı disiplin amirleri alt cezaları da vermeye yetkilidir. Uyarma ve kınama cezaları, vermeye yetkili makam tarafından ilgilinin savunması alındıktan sonra resen, diğer cezalar ise disiplin soruşturması sonucunda getirilen teklife göre disiplin amirinin takdiri doğrultusunda verilir. İşlenen fiilin gerektirdiği disiplin cezasını vermeye Bakanlık da yetkilidir.

(5) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu personelinin disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

(6) Disiplin cezalarına karşı itiraz, tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde cezayı veren disiplin amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine, vali tarafından verilen cezalara karşı Bakanlığa yapılır. İtirazda bulunulan disiplin amiri veya Bakanlık, on beş iş günü içinde bir alt cezayı verebilir veya cezayı kaldırabilir. İtirazda bulunulan disiplin amirince veya Bakanlıkça on beş iş günü içinde herhangi bir karar verilmemesi hâlinde itiraz reddedilmiş sayılır.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 45 – (1) Denetleme, inceleme veya soruşturma sırasında;

a) Kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göstermekten, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamaktan, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakları ile diğer kayıt, defter, bilgi ve belgelerini incelettirmekten, sorulan sorulara cevap vermekten kaçınan,

b) Kurum ve eklentilerine girmeyi engelleyen,

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumları olduğu tespit edilen,

ç) Bir yıldan fazla süreyle hapis cezası verilmesini gerektiren suç işleyen,

d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrarcı olan,

e) Sözleşmelerde, taahhütnamelerde veya diğer evrakta usulsüzlük yapan,

kurum personeli geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma; denetleme yetkisi bulunanların teklifi, il millî eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı veya doğrudan il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı ile gerçekleşir. Müdürün görevden uzaklaştırılması hâlinde yerine vekâlet edecek personel belirlenir. Vekâlet görevi verilecek personel bulunmaması hâlinde kurucu veya kurucu temsilcisinin ivedilikle müdürlüğe vekâlet edecek kişiyi bildirmesi istenir. Kurucu veya kurucu temsilcisinin beş iş günü içinde bildirimde bulunmaması hâlinde denetleme, inceleme ya da soruşturma sonuçlanıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınır.

(3) Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiilin suç teşkil etmesi hâlinde mülki idare amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirimde bulunulur.

(4) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen veya beraat edenler ile görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade edilir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve idari para cezaları

MADDE 46 – (1) Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olması hâlinde kurumun kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Kurumların kurucu ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması hâlinde kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen tarihten itibaren geçici olarak durdurulur. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması hâlinde geçici durdurma işlemi kaldırılır.

(3) İnceleme, soruşturma veya denetimlerde Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hâllerin tespiti hâlinde belirlenen idari para cezaları verilir veya tespit edilen hâlin tekrarı durumuna göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(4) Her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat alınmadan yürütülmesi hâlinde aynı fıkrada belirtilen idari para cezası verilir ve bu yerler valilikçe kapatılır.

(5) Kurum açma izni verilen kurumlardan, altı ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, bunları vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.

(6) 19 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan kurucular hakkında brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası uygulanır.

(7) İdari para cezaları, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından uygun görülmesi hâlinde verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre valilikçe tebliğ edilir. Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir. Verilen idari para cezaları özel barınma hizmetleri modülüne işlenir ve aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu modül üzerinden kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yemek hizmeti

MADDE 47 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yemek hizmeti verilmesi zorunludur.

(2) Kurumlar, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereği yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneğin yetmiş iki saat uygun koşullarda saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurunun başkanlığında, öğrenci temsilcisi ile aşçıdan oluşan komisyon tarafından aylık olarak düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Yemekler ve miktarları bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.

(5) Aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla kurum olması hâlinde, yemek hazırlanan kurum veya yemek hizmeti satın alınan kuruluş, yemek hizmeti alan kurum yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, kurucuya ait diğer kurumlara da yemek hizmeti verebilir.

(6) Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurum çalışma esasları ve iş takvimi

MADDE 48 – (1) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar uyarınca kurum çalışma esasları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini yıllık iş takvimiyle belirleyerek bir örneğini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir.

İlan ve reklam

MADDE 49 – (1) Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilir ancak reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, kişi resimleri ve isimleri kullanamaz, televizyonda reklam ve ilan yapamaz. Kurumlar; reklam ve ilanların birer örneğini yayımından önce bağlı bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermek zorundadır.

(2) Kurumların reklam ve ilanlarında 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı durumların bulunması hâlinde bu durum Reklam Kuruluna da bildirilir.

Ortak hükümler

MADDE 50 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla işbirliği yapılabilir. Yürütülen bu faaliyetlerle ilgili olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından veya bulunmaması hâlinde yönetim memuru ya da belleticiler tarafından etkinlik ve gelişim dosyaları oluşturulur.

(2) Öğrenci barınma hizmeti faaliyetleri başka adlarla açılan yerlerde verilemez.

(3) Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum binası tanıtılır, acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilir. Kurumun tanıtıldığına dair belge, kurum yönetimi ile öğrenci tarafından imzalanarak kurumda dosyalanır, bir nüshası öğrenciye verilir.

(4) Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye uygulaması her yıl öğretim yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.

(5) Kurumlarca, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun tedbirler alınır.

(6) Kurumların ısınma sistemi kalorifer veya iklimlendirme sistemi ile yapılır.

(7) Kurumlar; fiziki özellikleri ile işletme ve hizmet kalitesine göre Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sınıflandırılabilir.

Kuruculara ve personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci yurtları ve öğrenci pansiyonlarında görev yapmakta olan personel ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikaya sahip olmaları hâlinde müdürler aynı kurumda görev yapmaya devam edebilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarının kurucuları ve mevcut kurucu temsilcileri hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen lisans mezunu olma şartı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 11-09-2020
Anahtar Kelimeler:   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öğrenci

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.