Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Yüklenicinin İş Programında Belirtilen Sürelere Uymayıp İşe Başlamaması Ve Edimini İfa Etmemesi Karşısında, Davalı İdarenin 4735 Sayılı Kanunun 20/A Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48’nci Maddesi Uyarınca Sözleşmeyi Feshedip Teminat Mektubunu Nakde Çevirip Gelir Kaydetmesi İçin Gerekli Yasal Koşulların Oluştuğu Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2012/732 E. - 2013/1091 K.
- İş programı
- Yüklenicinin işe başlamaması
- Sözleşmenin haklı nedenle feshi

Özet
Yüklenicinin iş programında belirtilen sürelere uymayıp işe başlamaması ve edimini ifa etmemesi karşısında, davalı idarenin 4735 sayılı Kanunun 20/a ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48’nci maddesi uyarınca sözleşmeyi feshedip teminat mektubunu nakde çevirip gelir kaydetmesi için gerekli yasal koşulların oluştuğu hakkında.

Karar
Dava konusu somut olayda davacı yüklenici birinci etapta yer alan işe başlamış, edimini ifa etmiştir. Bu konuda taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık ikinci etapta yer alan … Yolu Yapım işinde çıkmıştır. İkinci etap işin yapımına 01.11.2008 tarihinde başlanıp 15.04.2009 tarihinde bitirilmesi gerektiği halde hiç başlanmamıştır. Davalı iş sahibi idarece … Noterliği'nden gönderilen 06.11.2008 tarih ve 12607 yevmiye sayılı ihtarnamede 20 gün süre içerisinde işe başlanması, başlanmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmadan kesin teminatın gelir kaydedileceği, sözleşmenin feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye yapılacağı belirtilmiş ve ihtarname 08.11.2008 tarihinde davacı yükleniciye tebliğ edilmiştir. …Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ........ D.İş sayılı tespit dosyasında yapılan araştırma neticesinde işe başlanmadığı, herhangi bir faaliyetin olmadığı, yine davalı idarenin yapı denetim görevlisi tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 03.11.2008 tarihli tutanakta da işe başlanmadığı belirlenmiştir. Davacı yüklenici … Noterliği'nden gönderdiği 22.12.2008 tarih .......... sayılı ihbarnamesi ile davalı iş sahibi idareye verdiği 27.11.2008 tarihli dilekçesinde yol güzergahında yapılan 18 uygulaması işlemlerinin Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre henüz tamamlanmadığını, ayrıca mevcut elektrik direklerinin kazı yapmaya engel olduğunu, bu sebeplerden dolayı işe başlanamayacağını ifade etmiştir.

Yerel mahkemece yerinde yapılan keşif sırasında gerekli araştırma ve inceleme yapılmış, uygulama teknik bilirkişi kurulunca sağlanmıştır. Düzenlenen raporda TEDAŞ… İlçe Müdürlüğü uhdesinde bulunan sokak aydınlatma direklerinin iş mahallinde çalışma başlatıldığı takdirde TEDAŞ, belediye ve yüklenicinin koordineli olarak çalışması halinde mevcut direklerin söküm işinin işin yapımına engel teşkil etmeyeceği tespit edilmiştir.

Taraflar arasında gerek birinci etap, gerekse ikinci etap işle ilgili iş programı düzenlenmiştir. Özel Teknik Şartname'nin 5. maddesinde sözleşme şartlarında belirtilen sürelerin yüklenicinin sözleşmenin imzasından itibaren belirtilen süre içerisinde işin tamamını kapsayan bir iş programı yapılacağı, iş programının idarece onaylanmasından sonra işe başlanacağı ve iş programında belirtilen sürelere aynen uyulacağı kararlaştırılmıştır. Nitekim bu kapsamda iş programı düzenlenmiş ve idarece de onaylanmıştır.

Davacı yüklenici iş programında belirtilen sürelere uymayıp işe başlamamış, edimini ifa etmemiştir. Bu durumda davalı idarenin 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Yasası'nın 20/a ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. maddesi uyarınca sözleşmeyi feshedip teminat mektubunu nakde çevirip gelir kaydetmesi için gerekli yasal koşulların oluştuğu herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek derecede açıklık kazanmıştır. O halde iş sahibi idare sözleşmeyi feshetmekte haklıdır.

Yerel mahkemece tüm bu yönler gözetilmeksizin işin 165 günlük sürede yapılması gerektiği belirtilen tarihlerin turizm sezonu dışında kalan inşaat sezonu olduğu yüklenicinin 01.11.2008 günü işe başlamadığı, sözleşmenin feshedildiği 31.12.2008 tarihinde de çalışma yapılmadığı, ancak kalan sürede işin tamamlanabileceği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi isabetli olmamıştır.

Eklenme Tarihi: 19-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş