Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41’inci Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2018/2843 E. - 2018/4186 K.
- İhtirazi kayıt beyanı
- Delil sözleşmesi
- Usulüne uygun itiraz

Özet
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ve 41’inci maddelerine uygun biçimde ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanan hakedişin, yüklenici aleyhine kesinleşeceği hakkında.

Karar
Her ne kadar mahkemece dava esastan reddedilmiş ise de, taraflar arasında imzalanan 16.09.2013 tarihli … Köyü Tarımsal Sulama Projesine ilişkin sözleşmenin 5. maddesinde "...Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği yer alan tanımlar geçerlidir. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği'nde hüküm bulunmayan durumlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde ve ihale dokümanım oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir..." hükmü gereğince Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK'nın 193. maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkemeler ve temyiz halinde Yargıtay'ca kendiliğinden gözetilir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 39. ve 40. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere ve kesin hakedişe itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerekçeleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunu "idareye verilen ... tarihli dilekçemde yazılı ihtirazî kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorunda olduğu, bu şekilde itiraz edilmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olaya gelince; 26.476,00 TL cezai şart kesintisinin yapıldığı 3 nolu hakedişin yüklenici tarafından 23.02.2015 tarihi yazılmak suretiyle itirazsız imzalandığı ve idareye verilen aynı tarihli dilekçe ile yasal hakların baki kalarak itiraz edildiği ve itirazın az yukarıda açıklanan usule uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenlerle itirazın usulüne uygun olmaması gerekçesi ile davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi doğru olmamış ise de, sonuç itibari ile mahkeme kararının doğru olduğu anlaşılmakla yukarıda açıklanan gerekçe ile HMK'nın geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı Yasa'nın 438 son maddesi uyarınca gerekçenin düzeltilerek mahkeme kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Eklenme Tarihi: 20-06-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş