Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Personel Mevzuatı Eğitimleri

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitim Programı - 1 Eğitim Konuları

 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Bireysel ve örgütsel iletişim
 • Protokol kuralları
 • Personel giderlerinin yasal sınırları
 • Belediyelerde istihdam modeli
  • Genel olarak
  • 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırma
  • Belediyelerde özürlü ve eski hükümlü istihdamı
  • Belediyelerde daimi ve geçici işçi istihdamı
  • Belediyelerde norm kadro uygulaması
  • Belediyelerde daire başkanı, iç denetçi, müfettiş, mali hizmetler uzmanı, müdür, şef, avukat, özel kalem müdürü, uzman ve diğer kadroların kullanımı
 • Alternatif istihdam modelleri
 • Belediyelerde personel yönetimi
  • İstihdam politikaları ve karşılaşılan sorunlar
  • Ast – üst ilişkileri
  • Görevde yükselme ve unvan değişikliği usul ve esasları
  • Memurların yasakları
  • Hizmet sınıfları
  • İntibak
  • Adaylık ve asaleten atama
  • Memurluğa atanmanın genel şartları
  • Memurların nakilleri
  • Memurların görev yerlerinin değiştirilmesi ( kadro, unvan, çalışma mahalli, statü, kurum değişiklikleri )
  • Memurluğun sona erme halleri
  • Disiplin hükümleri ve görevden uzaklaştırma
  • Memurların mali ve özlük hakları
  • Vekâlet, açıktan vekâlet ve ikinci görev
  • Memurların fazla çalışma ücretleri
  • İntibak işlemleri
 • Zabıta ve itfaiye personeli alımı
 • Belediye başkan vekili ve başkan yardımcısı görevlendirilmesinin esasları
 • Belediyelerin SGK ile ilişkileri
 • 4857 sayılı iş kanunu
 • Genel esaslar, tanımlar, eşit davranma ilkesi
 • İş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi
 • Bireysel ve toplu işten çıkarma
 • Ücret, fazla çalışma, telafi çalışması
 • Kıdem tazminatı

Eğitim Süresi

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimin program 1 için; Vizyonder insan kaynakları uzmanları tarafından eğitim süresi, 2 gün, 12 saat olarak ön görülmekte olup, İdarenin mevcut durumu, talep ve beklentilerine göre eğitim süresi ve eğitim konu başlıkları değişkenlik gösterebilir.

Kimler Katılmalıdır?

Kamuda İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Tüm Personellerin Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine katılması öncelikli olarak önerilmekte olup, 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında çalışan memurlar ile sürekli işçi kadrosunda olmakla beraber fiilen büro memurluğu yapan tüm işçiler bu eğitimi almalıdırlar.

 

Eğitim Programı - 2 Eğitim Konuları

 • Personel Giderlerinin Yasal Sınırı
  • Belediyeler ve Oranlar
  • İstihdam Şekilleri Nelerdir?
  • Geçici İşçi Pozisyonunda İşçi Çalıştırılması
  • Personel Giderleri Hesabının Unsurları
  • Personel Giderleri
  • En Son Yıl Bütçe Geliri Nedir?
  • Hangi Yıl Yeniden Değerleme Oranı Dikkat Alınacaktır?
  • Personel Giderlerinin Gelirlere Oranının Hesaplanması (Örnekli)
  • Personel Giderlerinin Gelirlere Oranlaması Ne Zaman Hesaplanır?
  • Önceki Personel Nedeniyle Personel Giderlerinin Fazlalığı
  • Personel Giderinin Yeni Alım Nedeniyle Aşılması
  • Personel Gideri Fazla Olan Belediyelerin İlave Personel Alımı
  • Belediye Şirketleri Personel Ödemesi
  • Beklenmedik Ücret Artışı
  • Yeni Personel Alımı Sonucu Oranın Aşılması
  • Orana Tabi Olmayan Personel Çalıştırılması
 • Belediyelerde Disiplin Uygulamaları
  • Disiplin ve Disiplin Cezası Kavramları
  • Disiplin Soruşturması ve Ceza Soruşturması
  • Ödevler ve Sorumluluklar
  • Disiplin Soruşturmasında Uygulanacak Cezalar
  • Memurların İşledikleri Suçların İdarece Haber Alınması
  • Disiplin Cezası Verilebilme Halleri
  • Disiplin Cezalarına İlişkin Genel Esaslar
  • Zamanaşımı
  • Memuriyetten Ayrılanlar Hakkında Disiplin İşlemi
  • Savunma Hakkı
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Düzenlenen Disiplin Cezaları
  • Uyarma Cezası
  • Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller
  • Kınama Cezası
  • Kınama Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller
  • Aylıktan Kesme Cezası
  • Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller
  • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası
  • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller
  • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası
  • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil Ve Haller
  • Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar
  • Görevden Uzaklaştırma
  • Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu
  • Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma
  • Görevden Uzaklaştırılan Veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak Ve Yükümlülüğü
  • Memurun Göreve Tekrar Başlatılması
  • Görevden Uzaklaştırma Önleminin Alınabileceği Eylemler
  • Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Olanlar
  • Soruşturma Yapma Tekniği
  • Disiplin Soruşturması Açma Yetkisi
  • Muhakkiklerin Görev Ve Yetkileri İle Davranışları
  • Disiplin Soruşturmasının Niteliği
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Cezalarının Uygulanması
  • Disiplin Soruşturması Bitiminde Gönderilecek Evraklar
  • Yargı Kararları
 • Devlet Memurları Kanununun Temel İlkeleri
  • Belediyelerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
  • 657 Devlet Memurları Kanununa Göre İstihdam Şekilleri
  • Norm Kadro ve Personel İstihdamı
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
  • Belediyelerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilecek Kadro ve Unvanlar
  • Sözleşmeli Personelin İmza Yetkisi
  • Birim Amirleri Sözleşmeli Personel Olabilir mi?
  • Memur Eliyle yürütülmesi Gereken İşlerde Sözleşmeli Personel Çalıştırılabilir mi?
  • Sözleşmeli Personel Ücreti
  • Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ve Ek Ödeme Oranları
  • Kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması
  • Sosyal Denge Tazminatı
  • Giyecek Yardımı
  • Yiyecek Yardımı
  • Aile Yardımı
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
  • Sözleşmeli Personelin Fazla Mesaisi
  • Sözleşmeli Personelde Doğum İzni
  • Sözleşmeli Personelde Mazeret İzni
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Danıştay Kararları
 • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
 • Harcırah Uygulamaları
  • Genel Olarak Harcırah Ödenmesini Gerektiren Durumlar
  • Kanun Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Memuriyet Mahalli
  • Harcırahın Unsurları
  • Gündelik Nasıl Belirlenir?
  • Yurt İçinde Yol Masrafı
  • Uçak ile Seyahatler
  • Muvakkat Vazife Harcırahı
  • Geçici Görev Yolluğu Verilecek Kimseler
  • Geçici Görev
  • Geçici Görev Harcırahında Ödenebilecek Unsurlar
  • Konaklama Bedeli
  • Yurt Dışında Konaklama Bedeli
  • Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilenlerin Gündeliği
  • Geçici Görev Harcırahının Başlama Ve Bitiş Zamanı İle Azami Verilebilecek Süreler
  • Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
  • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu
  • Yurt İçi Yer Değiştirme Masrafı
  • Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı
  • Seyyar Olarak Vazife Gören Memur Ve Hizmetliler
  • Seyyar Görev Tazminatının Miktarı
  • Fiilen Arazi Üzerinde Çalışanların Harcırahı
  • Arazi Tazminatından Yararlanacak Personel
  • Arazi Tazminatının Miktarı
  • Ehliyet Tespiti, İmtihan, Hava Değişimi Ve Tedavi İçin Başka Yere Gönderilenler
  • Mesleki ve Sağlık Yeterliklerinin Tespiti İçin Gönderilenler
  • Sınav İçin Gönderilenler
  • Hastalık İzni Amacıyla Başka Yere Gönderilenler
  • Geçici Görevde Hastalanma Hali
  • Yurtiçi Ve Yurtdışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik
  • Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Müddeti
  • Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu
  • Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
  • Yolluklara İlişkin Diğer Hükümler
  • Becayiş Yapanlara Harcırah Verilir mi?
  • Örnek Sayıştay Kararları
 • Memurların Yargılanması
  • 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • Norm Kadro Uygulamaları
  • Kadro Nedir?
  • Kadro Sistemi
  • Kadronun Unsurları
  • Kadro İşlemleri
  • Norm Kadro Süreci
  • Norm Kadro Çalışmasında Uygulanan Usul
  • Norm Kadro İlkeleri
  • Norm Kadro Temel Esasları
  • Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  • 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
  • Norm Kadro Ve Tasnif Cetvelleri İle Standart Cetveller
  • Norm Kadro Ve Kadro Unvanları
  • Norm Kadro Ve İtfaiye Teşkilatı
  • Norm Kadro Ve Zabıta Teşkilatı
  • Belediye İtfaiye Teşkilatı İle İlgili Diğer Hususlar
  • Norm Kadro Ve Kadro Kütükleri
  • Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğü
  • Kadroların Unvan Olarak Dondurulması İşlemi
  • Kadro Cetvellerinin Kullanılması
  • Kadroların Tespiti ve Gruplar Arası Kadro Aktarılması
  • Norm Kadro İle İlgili Önemli Hususlar
  • Atamalar-Vekâlet
  • Vekil Memurda Aranacak Şartlar
  • İkinci Görev
  • Birleşemeyecek Görevler
  • Atanmada Dikkat Edilecek Hususlar
 • Resmi Yazışma Kuralları
 • Yazılı Ve Sözlü Anlatım
  • Resmi Yazıda Anlatım
  • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  • Resmi Yazı
  • Resmi Belge
  • Resmi Bilgi
  • Güvenli Elektronik İmza
  • Başlık Hataları
  • Sayı Ve Evrak Kayıt Numarası
  • Gizli Yazılar
  • İvedi Ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı
  • Sayfa Numarası - Aslına Uygunluk Onayı
  • Kayıt Kaşesi
  • Yazıların Gönderilmesi
  • Çok Gizli Yazılar
 • Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
  • Mal Bildirimi
  • Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı
  • Resmi Belge, Araç Ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması Ve İadesi
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Devlet Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları
  • Konusu Suç Teşkil Eden Emir
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Sorumluluk ve Ödevleri
  • Memurunun İdareyi Zarara Uğratması
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununda Sorumluluk ve Ödevleri
  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Sorumluluk ve Ödevleri
  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Sorumluluk ve Ödevleri
  • 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Kapsamında Sorumluluk ve Ödevleri
  • 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Sorumluluk ve Ödevleri
  • 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Sorumluluk ve Ödevleri
  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sorumluluk Ve Ödevleri
  • 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında İdari, Mali Ve Cezai Sorumluluklar
  • İdari İşlemlerde Sorumluluk
  • 4483 Sayılı Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamına Giren Ve Girmeyen Suçlar
  • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanun Kapsamına Giren Ve Girmeyen Suçlar
 • Belediyelerde Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Danışman İstihdamı
  • Yasal Çerçeve
  • Belediye Başkan Yardımcısı
   • Memur Statüsünde Başkan Yardımcısı
   • Belediye Meclisi Üyelerinden Başkan Yardımcısı Görevlendirme
  • Meclis Başkan Vekili
  • Belediye Başkan Vekili
  • Avukatlık Kanunu
  • Özel Kalem Müdürü
  • Danışman

Eğitim Süresi

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimin program 2 için; Vizyonder insan kaynakları uzmanları tarafından eğitim süresi, 4 gün, 24 saat olarak ön görülmekte olup, İdarenin mevcut durumu, talep ve beklentilerine göre eğitim süresi ve eğitim konu başlıkları değişkenlik gösterebilir.

Kimler Katılmalıdır?

Kamuda İnsan Kaynakları Birimlerinde Çalışan Tüm Personellerin Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine katılması öncelikli olarak önerilmekte olup, 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında çalışan memurlar ile sürekli işçi kadrosunda olmakla beraber fiilen büro memurluğu yapan tüm işçiler bu eğitimi almalıdırlar.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim sonrası yapılan memnuniyet anketleri ile eğitmenlerin değerlendirmeleri birleştirilerek hazırlanan raporlar, kurum yetkililerine sunulur. Bu raporlar, eğitimin etkinliğini, katılımcı memnuniyetini ve geliştirme fırsatlarını değerlendirerek, eğitim programlarının kalitesini artırmayı hedefler. Katılımcı geri bildirimleri ve eğitmenlerin gözlemleri, gelecekteki eğitim planlamaları için önemli veriler sağlar. Bu süreç, kurumsal hedeflere uygun eğitimlerin tasarlanması ve katılımcıların eğitimden en fazla fayda sağlaması için değerli bir araçtır.

Katılım Belgesi

Eğitim sürecinin sonunda, tüm katılımcılara Vizyonder tarafından onaylanmış katılım belgesi sunulacaktır.

Eğitim Malzemesi

Eğitim içeriğinde yer alacak ders notları, Vizyonder tarafından özenle oluşturulacak ve eğitim sürecinde katılımcılara sunulacaktır.

Vizyonder'in Kurumsal Eğitim Çözümleri Hakkında

Vizyonder, eğitim alanındaki uzmanlığıyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Eğitim Asistanlığı

Vizyonder eğitimlerde, eğitimcilere ve katılımcılara yardımcı olmak için Eğitim Asistanları (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanları, eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır bulunurlar. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistanlar tarafından takip edilir, aksaklıklar giderilir ve kuruma bilgi verilir.

Eğitim Değerlendirmesi

Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulamaktadır. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80'den düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Vizyonder, eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz etmektedir. Bu analizler, kurumların eğitim ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitmen Kadrosu

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları, alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler arasında öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğreticiler ve meslek sahipleri bulunmaktadır.

Eğitim İçeriği

Vizyonder eğitimleri, güncel örneklere ve mevcut mevzuatın son şekline göre hazırlanmaktadır. Eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulama bilgileri de ağırlık verilmektedir. Böylece, katılımcılar günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilere de sahip olmaktadırlar.

Eğitim Malzemeleri

Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda, eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Eğitim Hizmetleri'nin Avantajları

 • Profesyonel eğitim kadrosu
 • Güncel eğitim içerikleri
 • Eğitim sonrası destek
 • Kurumsal eğitim çözümleri

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay erişim: Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayarak, öğrenme sürecini hızlandırıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasının ortadan kaldırılması: Eğitimlerimizle zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırarak, esneklik ve erişilebilirlik sunuyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarının ortadan kaldırılması: Konaklama ve yol masraflarını ortadan kaldırarak, eğitim fırsatlarını herkese eşit şekilde sunuyoruz.
 • Geniş katılım olanağı: İstediğiniz kadar sayıda kişinin katılımına olanak sağlayarak, eğitimlere geniş bir katılım sağlıyoruz.
 • Güvenli ve gelişmiş online platform: Güvenli ve gelişmiş bir online eğitim platformu kullanarak, etkileşimli eğitim deneyimi sunuyoruz.
 • Canlı sunumlar: Canlı sunumlarla, katılımcıların birbirlerini ve uzmanı görebilmesini sağlayarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturuyoruz.
 • Özel oturumlar: Talebe bağlı tamamlanan eğitimlerin ardından, katılımcılara veya kurumlara özel planlanmış oturumlarla birebir çözümler sunuyoruz.
 • Özelleştirilmiş eğitim planı: İhtiyaçlarınıza uygun olarak izlenecek yol haritasını birlikte oluşturuyoruz.
 • Esnek programlar: Kişisel ve iş programlarına uyum sağlayabilecek esnek eğitim programları sunuyoruz.
 • Çeşitlilik ve kapsam: Farklı konu alanlarından geniş bir yelpazede eğitim seçenekleri sunarak çeşitlilik ve kapsamı artırıyoruz.
 • Etkileşimli materyaller: Eğitim materyallerimizi interaktif ve katılımcı merkezli olarak tasarlıyoruz, böylece daha etkili bir öğrenme deneyimi sunuyoruz.
 • Kişiye özel destek: Eğitim sürecinde katılımcıların ihtiyaçlarına özel destek vererek öğrenmeyi daha etkili ve verimli hale getiriyoruz.
 • Öğrenme kaynakları: Katılımcılara eğitim boyunca kullanabilecekleri zengin öğrenme kaynakları sağlıyoruz. Bu kaynaklar, eğitim materyalleri, kitap önerileri, video dersleri veya ek okuma kaynakları olabilir.
 • Eğitim toplulukları: Katılımcılar arasında bir bağ oluşturmak ve deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla çevrimiçi eğitim toplulukları oluşturuyoruz.
 • Çeşitli öğrenme biçimleri: Farklı öğrenme biçimlerini bir araya getirerek, her türlü öğrenme tarzına hitap ediyoruz; bunlar video dersler, interaktif oturumlar, oyun tabanlı öğrenme gibi çeşitli formatlarda olabilir.

 

Alanında Uzman, Tecrübeli ve Yetkin Eğitmenler

Vizyonder, alanında uzman, deneyimli ve yetkin eğitmen kadrosuyla, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğitmenlerimiz, kamu hukuku alanında uzmanlaşmış öğretim görevlileri (Prof. Dr., Doç. Dr.), ulusal ve uluslararası bürokratlar, kamu ve özel sektör üst yöneticileri, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman kişiler, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.

Vizyonder Eğitmen ve Uzmanları; Kendi alanlarında en az 10 yıllık deneyime sahiptirler. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüşlerdir. Eğitimlerinde güncel yöntemler ve teknikler kullanırlar. Katılımcılarla yakın bir ilişki kurarak, eğitimden en yüksek verimin alınmasını sağlarlar.

 • Eğitmenlerimiz, en güncel gelişmeleri takip eden, pratik deneyimlere sahip ve başarılı projelere imza atmış profesyonellerden oluşur.
 • Her bir eğitmen, özgün eğitim materyalleri hazırlama konusunda uzmanlaşmış ve interaktif eğitim metotlarını etkin bir şekilde kullanabilen yetkin kişilerdir.
 • Eğitmenlerimiz, katılımcılara geri bildirim ve danışmanlık hizmeti sunarak öğrenme sürecini destekler ve gelişimlerine katkı sağlarlar.
 • Eğitmen kadromuz çeşitli sektörlerden ve disiplinlerden gelen uzmanlarla zenginleştirilmiştir, bu da farklı bakış açıları ve geniş bir perspektif sunmaktadır.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.