Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Özel Sektör Firmalarına Yönelik İhale Eğitimleri

Mal Alım İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İstekli)

Mal Alım İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi (İstekli)

Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler eğitiminde özel sektör firmaları için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler ile mal alımı ihalelerine özel getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmakta ve katılımcıların mal alımı ihalelerine yönelik mevzuata hakim olmaları sağlanarak, ihalelere tekliflerini sunarken hata yapmalarının ve/veya tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde idarelerce yapılan hatalar sebebiyle hak kaybına uğramalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Konuları

 • Yerli İstekli Ve Yerli İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması
 • Yerli Malı Ve Yerli Malı Teklif Eden İstekli Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği Ve Dokümana İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İdari Şartname
 • Ön Yeterlik Şartnamesi
 • Teknik Şartname
 • Sözleşme Tasarısı
 • İhale Ve Ön Yeterlik İlanı, İlanın Uygun Olmaması, Zeyilname Ve Açıklama Talebi
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının Görülmesi Ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
 • İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması, Zeyilname Talebi
 • Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler, İstenecek Belgeler Ve Yeterlik Kriterlerine İlişkin Başvurular
 • Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Mesleki Ve Teknik Yükümlülüklere Yönelik Düzenlemeler
 • Belgelerin Sunuluş Şekli
 • Elektronik Ortamda Belge/Bilgi Teyidi Ve Sunulmayacak Belgeler Tablosunun Hazırlanması
 • İş Ortaklığı Olarak Teklif Verilmesi
 • Konsorsiyum Olarak Teklif Verilmesi
 • Teminatlar
  • Geçici Teminat, Sunulması, Değerlendirilmesi Ve Geçici Teminata İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar
  • Kesin Teminat, Sunulması, Değerlendirilmesi Ve Kesin Teminata İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar
 • Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriterler
  • Banka Referans Mektubunun Alınması Ve Sunulması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
  • Bilanço Veya Eşdeğer Belgelerin Sunulması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
  • İş Hacmine İlişkin Belgelerin Sunulması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Kriterler
  • Aday Veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler
  • İş Deneyimini Gösteren Belgeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Yetkili Satıcılığı Veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Satış Sonrası Servis, Bakım Ve Onarım Hizmetleri İle Yedek Parça Sağlanması
  • Makine, Teçhizat Ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler, İmalat Belgeleri Ve Kapasite Raporu
  • Organizasyon Yapısı İle Kalite Kontrolden Sorumlu Teknik Kuruluşlara İlişkin Belgeler
  • Kalite Ve Standart İle Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Belgeler
  • Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları İle Teknik Şartnameye Cevapları Ve Açıklamaları İçeren Doküman, Sunulması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Bitirme Belgesi Düzenleme Koşulları
 • İş Deneyim Tutarının Tespiti
 • Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşlere İlişkin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi
 • Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi
 • İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi, Ortaklık Yapısına Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Ve Bu Belgelerin Kullanım Şartları İle EKAP’a Kaydı
 • Başvuru Ve Teklif Mektuplarının Şekli, Hazırlanması Ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Teklif İçeriğinin Oluşturulması
 • İhalenin İlk Oturumunda Yapılacak İşlemler Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Başvuruların Ve Tekliflerin Alınması, Açılması Ve Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılmasına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespit Ve Değerlendirilmesi
 • Fiyat Dışı Unsurlar Ve Bu Unsurlara Yönelik Düzenlemeler İle Fiyat Dışı Unsur Uygulamasına İlişkin Esaslar
 • Tekliflerin Eşit Olması
 • Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Ve İhalenin Sonuçlandırılması
 • Sözleşmenin İmzalanmasında İsteklinin Görev Ve Sorumlulukları
 • Bildirim Ve Tebligat Esasları
 • Vizyonder Soru ve Cevaplar ( Sorular eğitimin daha verimli geçmesi amacıyla eğitim esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve eğitimler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.)

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Kamu İhalelerine katılan istekli firmalar,
 • Kamu idarelerine iş geliştirmek isteyen özel sektör şirketlerinin satın alma departmanlarında görev yapan çalışanlar,
 • Mal Alım İhaleleri Özel Hükümler uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes,

Eğitimin Süresi

Vizyonder, istekli firmalar için Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler eğitimini 1 gün, 6 saat olarak ön görmekte olup, istekli firmanın ihtiyaç, talep ve beklentilerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş