Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

İmar Mevzuatı Eğitimi

İmar Mevzuatı Eğitimi

İmar Mevzuatı Eğitim Programı - 1

 • Yargı Kararları Işığında İmar Mevzuatı
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulaması
 • İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi,
 • Revizyonu ve İlavesi
 • İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
 • İmar Suç ve Cezaları
 • İmar Hukukunda Kamulaştırma
 • İmar Uygulaması Sonucunda Oluşan Taşınmazların
 • Değerlendirilmesi
 • Kamulaştırma- Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlı Taşınmazlarda Emlak
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi
 • Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği
 • Kıyı Kanunu Uygulaması
 • Çevre Kanunu Uygulaması
 • İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İdari Para Cezaları
 • 18. Madde Uygulama Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği ve Uygulaması
 • Plansız Alanlar Yönetmeliği ve Uygulaması
 • Planlı Alanlar İçindeki Hazine’ye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz
 • Gecekondu Kanununu Uygulaması
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Asansör Bakım ve İşletme yönetmeliği
 • 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu
 • Yapı Denetim Yönetmeliği

İmar Mevzuatı Eğitim Programı - 2

 • Planlama ve İmar Hukuku Kavramları
 • İmar Planlama Teşkilatı
 • Üst Ölçekli Planlar ve İmar Planları
 • İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması, Değiştirilmesi, Revizyonu ve İlavesi
 • Mevzi İmar Planları
 • İmar Programları
 • İmar Hukukunda Kamulaştırma
 • İmar Uygulaması Sonucunda Oluşan Taşınmazların Değerlendirilmesi
 • Kamulaştırma- Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlı Taşınmazlarda Emlak Vergisi
 • Planlı Alanlar İçindeki Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz Devri 
 • İfraz ve Tevhit
 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi
 • İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları
 • İmar Suç ve Cezaları
 • Köy Yerleşme Alanlarında Planlama

İmar Mevzuatı Eğitim Programı - 3  (İmar Planları Yapımı Ve Uygulanması Eğitimi)

 • İmar Planlama Yetkisi
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununda İmar Planlama Yetkisi
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda İmar Planlama Yetkisi
  • 3194 Sayılı İmar Kanununda İmar Planlama Yetkisi
  • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde İmar Planlama Yetkisi
 • İmar Planlamasında Temel İlkeler
 • İmar Planlama
 • Plan Kademelenmesi
 • Planların Yapımı ve Değiştirilmesi Hakkında Temel İlkeler
 • Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Vizyonder Soru ve Cevaplar

İmar Mevzuatı Eğitim Programı - 4 (İmar Hukukunda Sorumluluklar Eğitimi)

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunundan Kaynaklı Sorumluluklar
 • Büyükşehir Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
  • Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi
  • Büyükşehir Belediye Meclisin Görev ve Yetkileri
  • 18. Madde Uygulaması
  • Encümenin Yetkileri
 • Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
 • Yetki Devri
 • Belediye Cezaları
 • İmar Hukuku
  • T.C. 1982 Anayasası
  • 3194 Sayılı İmar Kanunu
  • Mahalli İdareler Mevzuatı
   • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
   • 5216 Sayılı Büyükşehir Şehir Belediye Kanunu
   • 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu
  • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanlar Kanunu
  • Türk Medeni Kanunu
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
  • 5543 Sayılı İskan Kanunu
  • 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu
  • 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
  • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
  • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
  • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
  • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
  • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  • 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
  • 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
  • 4706 Sayılı Hazine Taşınmaz Malları Hakkında Kanun
  • 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
  • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  • 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
  • Büyük Ölçekli Harita Ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
  • Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
  • Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
  • İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
  • Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
  • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
  • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
  • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 • İmar Planları
 • Planlar Yargı Süreci
 • İfraz ve Tevhid
 • Tescil
 • Şüyuun İzalesi
 • Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar
 • Arazi Ve Arsa Düzenlemesi
 • Genel İlkeler
  • Plan şartı
  • Planda İskâna Ayrılma
  • DOP Oranı
  • Düzenleme Sahası
  • Yetki
  • Re’sen Yapılabilmesi
  • Dağıtım
 • Parselasyon Planlarının Hazırlanması Ve Tescili
 • Yapı Ruhsatı Ve Alınma Şartları
 • Ruhsat Müddeti
 • Yapı Kullanma İzni
 • İmara Aykırı Yapılar
 • Kaça Yapıda Mücadele Süreci
 • Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar
 • Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar
 • İmara Aykırı Yapıya İlişkin Yaptırımlar
 • Belediyelerde İmar Sorumluları

İmar Kanunu Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • İmar Birim Çalışanları
 • İmar Birim Amirleri
 • Belediye Başkanları
 • İmar Komisyon Üyeleri
 • Belediye Meclis Üyeleri

Ruhsatsız yapılara ceza ve ceza uygulaması, yıkım ve yıkımın uygulanması yönünden Belediye Encümen üyelerinin, Zabıta Birim Çalışanlarının ve Gelir Birimi Çalışanlarında katılmaları önerilmektedir.

İmar Eğitim Süresi

Eğitim seçeceğiniz programa göre süre ve konu başlıkları değişmektedir. Eğitim talepleriniz için mevcut durumun belirlenmesi bakımından Vizyonder uzmanları ile iletişime geçiniz.

İmar Eğitmenleri

 • İmar Hukuku Alanında Hizmet Veren Avukatlar
 • İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri ve Baş Müfettişleri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzmanları
 • Sayıştay Denetçileri
 • Mühendisler

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş