Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Zabıta Mevzuatı Eğitimi

Zabıta Mevzuatı Eğitimi

Zabıta personellerine yönelik mevzuat ve sosyal davranış eğitimi.

Bu eğitimle birlikte belediye zabıtalarının zabıta mevzuatı konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak vatandaşa sunulan zabıta hizmetlerinin etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır.

Zabıta Eğitim Konuları

Zabıta Yönetmeliği;

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 • Zabıta Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumluluk
  • Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri
  • İmar ile ilgili görevleri
  • Sağlık ile ilgili görevleri
  • Trafikle ilgili görevleri
  • Yardım görevleri
 • Atama Şartları
 • Eğitim-Spor ve Denetim
 • Belediye Zabıtası Kılık ve Kıyafeti
 • Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Zabıta Mevzuatı Eğitim İçeriği

 • Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevler,
 • Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları konusunda zabıtaya verilen görevler,
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği görevler,
 • Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için zabıtaya verilen görevler,
 • 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununu kapsamında verilen görevler,
 • Bulunmuş eşya ve mallar hakkında verilen görevler,
 • 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanunu kapsamında verilen görevler,
 • 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde verilen görevler,
 • 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde verilen görevler,
 • Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit edince yapılacak işlemler,
 • 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunu çerçevesinde verilecek görevler,
 • 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde verilecek görevler,
 • 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde verilecek görevler,
 • 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine çerçevesinde verilecek görevler,
 • 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilecek görevler,
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde verilecek görevler,
 • 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunu çerçevesinde verilecek görevler,
 • 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde verilecek görevler,
 • 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmelikleri çerçevesinde verilecek görevler,
 • 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa çerçevesinde verilecek görevler,
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu çerçevesinde verilecek görevler,
 • 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde verilecek görevler,
 • 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmelik çerçevesinde verilecek görevler,
 • 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde verilecek görevler,
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde verilecek görevler,
 • 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde verilecek görevler,
 • Zabıta Yönetmeliğinde yer alan diğer görevleri hakkında bilgilendirme yapmak

Zabıta Eğitimine Kimler Katılmalıdır

Belediye zabıtaları ve işyeri ruhsatı veren birimler, yazı işleri ve mali hizmetler birim çalışanları bu eğitimi almaları gerekmektedir. 

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.