Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi için rapor hazırlaması gerekmektedir. Bahse konu mevzuat hükmünde Türkiye'de ki her belediyenin “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması gerekmektedir.

Tarife yönetmeliğinin uygulanması konusunda hukuki, idari ve Operasyonel güçlükler bulunmaktadır. 2010 yılından bu yana yönetmeliğin uygulanamamasının bu güçlüklerden kaynaklandığı tüm hususlar gerçekleşecek bu eğitimle ele alınıp çözüm önerileri kurumunuz ile paylaşılacaktır. Ayrıca bu güçlüklerinin yanında tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konuda eğitimde anlatılacaktır.

Yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından kaynaklı tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma yapılmayarak mükellefler arasında adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi, belediyeler tarafından hazırlanan evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması gibi birçok konuda ciddi sıkıntıların var olduğu bilinmektedir.

Tüm bu sorunların çözüme kavuşturmak “Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır?” eğitimini almaları son derece önemlidir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporlarında Hatalı Yapılan Bazı Durumlar

 • Toplam sistem maliyetinden Çevre Temizlik Vergisi toplamını düşüp kalan tutar üzerinden dağıtım yaparak kirleten öder ilkesine uymayan ve adil olmayan bir rapor hazırlanması. Yani ÇTV grup ve derecelerine göre tahakkuk eden Çevre Temizlik Vergilerini, Evsel atık ilgili gruplarından ayrı ayrı düşülmesi gerekirken toplam maliyet üzerinden düşülmesi.
 • Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi konutların sistem maliyetinden, konut dışı yerlere ait Çevre Temizlik Vergisinin konut dışı yerlerden düşülmesi gerekirken, toplam sistem maliyetinden düşülmesi.
 • Çevre Temizlik Vergisi miktarlarında tahsilat rakamlarını dikkate alınarak rapor hazırlanması.
 • Çevre Temizlik Vergisinin mahsup işlemlerinde Su ve Kanalizasyon İdaresinin tahakkuk ettiği ÇTV rakamlarının dikkate alınmaması. Ya da Su ve Kanalizasyon İdaresinin ÇTV tahakkuk miktarlarının dikkate alınarak ilçe belediyesi tarafından tahakkuk eden rakamların dikkate alınmaması.
 • Çeşitli nedenlerle öz kaynak getirisini hiç hesaplamaması ya da yanlış hesaplanması,
 • Ortalama maliyetin dikkate alınmaması.
 • Evsel atık üreticileri ile sözleşme yapılma zorunluğu olmasına rağmen sözleşme hiç yapılmadığı gibi sözleşme yapmanın ya da yapmamanın hukuki gerekçesinin raporda belirtilmemesi,
 • Vatandaşın bilgilendirilmesi ilkesine aykırı davranılarak gerekli bilgilendirme ve duyuruların yapılmaması,
 • Konut dışı yerlere ait mükellef sayılarının dikkate alınmayarak dağıtım yapılması. Mükellef sayıları dikkate alınmadan hazırlanan raporlar “Kirleten Öder” ilkesine aykırı hareket edilmesi neden olmaktadır.
 • Maliyet kalemleri doğru belirlenememektedir. Doğrudan ve dolaylı maliyetlere bağlı paylaşılan maliyetlerin dağıtımının hiç yapılmadan bulunan tüm maliyetler kalemlerinin sistem maliyetine eklenmesi. Bu durumdan dolayı sistem maliyeti çok yüksek çıkabilir.
 • Kılavuzda belirtilen bölgesel kotlarda kentsel ve kırsal ayrımının dikkate alınmadan sadece kentsel ya da sadece kırsal olarak hesaplamalar yapılması.
 • Bazı evsel atık üreticilerine tam maliyet ve kirleten öder ilkesine aykırı olarak rapor hazırlamaksın muaf tutulması veya tahakkuk yapılması.
 • Meclis kararı olmadan tahakkuk yapılması.
 • Yapılan tahakkukların nasıl oluştuğu nerden geldiği belli olmaksızın rastgele bir rakam belirleyerek bu bedeli evsel atık üreticilerinden talep edilmesi.
 • Bazı bölgelerde konutların tamamen muaf tutulması,
 • Bazı bölgelere ya da kuruluşlara Evsel Katı atık hizmeti götürülmemesine rağmen buralardan evsel atık bedelinin talep edilmesi sonucunda mükellefin bu durumu yargıya taşıması.
 • Hiç olmayan mükellef grupları için tarife maliyet hesabı yapılarak,  tahsil edilemeyecek bir tahakkuku tarife listesinde belirtmek suretiyle tam maliyet ilkesine aykırı hareket edilerek tam maliyet elde edilememesi. Bu durum Sayıştay tarafından eleştiri konusu yapılmaktadır.
 • Toplam maliyetin konut ve konut dışı yerlere dağıtımının doğru yapılamaması
 • Yapılan tarife raporunun sağlamasının yapılmaması,
 • Konut ve konut dışı yerlerin toplam atık miktarı üzerinden dağılım oranının hesaplaması yapılırken; konutlar için esas alınan değerin kılavuz değerlerinden hesaplanıp, çıkan rakamı gerçek atık miktarından düşülmesi yapılan en büyük yanlışlıklarından başında gelmektedir. Böyle hesaplama yapılması konutlara düşen atık miktarının çok yüksek çıkmasına sebep olmaktadır.

Doğru Evsel Katı Atık Tarife Raporu Nasıl Hazırlanır Eğitim Konuları

 • Tarife Türü ve Tarife Yapısının Belirlenmesi
 • Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Sistem Maliyetine Dahil Edilecek Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi
  • Doğrudan Maliyetler
  • Dolaylı Maliyetler
  • Paylaşılan Maliyetler
 • Paylaşılan maliyet kalemlerinin toplam maliyet içindeki payının hesaplanması
 • Özkaynak getirisi için dikkate alınması gereken artış oranı ve Özkaynak getirisinin hesaplanması
 • Amortisman maliyetlerinin hesaplanması
 • Finansman giderlerinin hesaplanması
 • Maliyetlerden Düşülmesi Gereken Kalemler ve Düşülme Yöntemi
 • Net Sistem Maliyetinin Hesaplanması
 • Ortalama Maliyetin Hesaplanması
 • Net Sistem Maliyetinin Konut ve Konut Dışı Yerlere Göre Dağıtım Oranın Hesaplanması
 • Konut Dışı Yerlere Ait Toplam Maliyetin ÇTV Grup ve Derecelerine Göre Dağıtılması
 • İstatiksel Analizler
 • Tarife Raporunun Yazılması
 • Tarife Hesaplama İlkelerinin Yazılması
 • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
  • Hizmet Kapsamının Yazılması
  • Toplam Atık Maliyetinin Yazılması
  • Doğrudan Maliyetlerinin Yazılması
  • Dolaylı Maliyetlerin Yazılması
  • Net Toplam Sistem Maliyetinin Yazılması
 • Tarifelerin Belirlenmesi
  • Dağıtım İlkelerinin Yazılması
  • Tarife Yapısının Yazılması
  • Tarife Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esasların Yazılması
 • Tarifelerin Yazılması
  • Konutların Taifesinin Yazılması
  • Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu yuva vb. eğitim öğretim faaliyeti yapılan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Konaklama Tesisleri İle Hastaneler Ve Diğer Yataklı Sağlık Tesislerinin Tarifesinin Yazılması
  • Her türlü yeme, içme, eğlence Yerleri ve marketlerin tarifesinin Yazılması
  • Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerlerin tarifesinin yazılması
  • Sanayi Kuruluşları, Fabrikalar, İmalathanelerin tarifesinin yazılması
  • Yukarıdaki Grupların Hiçbiri İçinde Yer Almayan Diğer Sınai, Ticari Ve Meslek Kuruluşlarının tarifesinin Yazılması
  • Yukarıdaki Gruplar İçinde Değerlendirilemeyen Kamu Kurumlarının tarifesinin yazılması
 • Faturalandırma ve Muhasebeleştirmenin Yazılması
  • Faturalandırma İlkelerinin Yazılması
  • Muhasebeleştirme İlkelerinin Yazılması
  • Vatandaşın Bilgilendirilmesi İlkelerinin Yazılması
 • Sonuç ve Değerlendirmenin Yazılması
 • Katı Atık Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Diğer Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu Eğitim Belediyelere Ne Sağlar?

 • Bu eğitim sonrasında eğitime katılan tüm belediyelerin doğru bir tarife raporu hazırlayarak yönetmelik hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir tarife raporunun nasıl hazırlanacağı anlatılmış olacaktır.
 •  Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak kaybedilen hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.
 •  En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacını sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritasının sağlanmış olacaktır.
 •  Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlanmış olacaktır.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır.

Kimler Katılmalıdır?

 • Tüm Çevre Mühendisleri
 • Temizlik İşleri Birim Yöneticileri
 • Çevre Koruma Birim Çalışanları
 • Muhasebe Yetkilileri
 • Gelir Birimi Çalışanları
 • Atık Yönetimi Birim Çalışanları
 • Temizlik İşleri Birim Çalışanları
 • Mali Hizmetler Birim Yöneticisi
 • Tahakkuk ve Tahsilat Birim Çalışanları
 • Diğer İlgili Birim ve Çalışanları

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş