Kapat

Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016
MENÜ

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde; “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Nüfusu ne olursa olsun tüm belediyelerin stratejik plan hazırlamasını şiddetle öneriyoruz. Stratejik planının hazırlanmasın çok önemli faydalar vardır. Performans Programının doğru hazırlanması açısından belediyelerin nüfusuna bakmaksızın stratejik planı hazırlamak zorunluluklar haline gelmiştir.

Bilindiği üzere nüfus kriteri dikkate alınmaksızın tüm belediyelerin performans programı hazırlaması zorunluğu bulunmaktadır. Bugün ki meri mevzuatımıza göre nüfusu 50.000’in altında yer alan tüm belediyelerin stratejik plan hazırlama zorunlulukları bulunmadığı belirtilmiş, fakat performans programı hazırlanmasında böyle bir kıstas getirilmemiş ve tüm belediyelere performans programı hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.

Performans programları 5 yıllık stratejik planın parçalara bölünmüş şeklidir ve stratejik plana bağlıdır. Stratejik planda yer alan amaç hedefleri gerçekleştirecek faaliyetler ve projelerin bütçelenmesine aracılık eder.  Performans programı stratejik planın dilimlere bölünmesi olduğu için bir anlamda mini bir stratejik plandır. 5393 sayılı Kanunda performans programı hazırlanmasında hiçbir istisna getirilmediği dikkate alındığında, performans programı hazırlaması zorunlu olan tüm belediyelerin stratejik planda hazırlaması aslında bir zorunluluktur.

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunda, meclislerin görev ve yetkileri arasında, Stratejik planların görüşülüp kabul edilmesi; encümenin görev ve yetkileri arasında Stratejik planların incelenerek meclisin görüşüne bildirilmesi; idarenin kurumsal stratejilerinin oluşturulması; üst yöneticilerin idarelerini stratejik plana ve kurumsal stratejilere uygun olarak yönetmesi; bütçelerin stratejik plana uygun olarak hazırlanması yer almaktadır.

Stratejik Plan Hazırlamanın Faydaları:

Vizyonder - Stratejik Plan Hazırlamanın Faydaları

Stratejik plan hazırlanmasının dolaylı olarak zorunluluğu bir kenara, stratejik plan kamu idaresi açısından son derece faydalı bir iyi yönetim aracı ve anahtarıdır. Stratejik yönetim, bir kurumun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim şeklidir.

Stratejik planlama yaklaşımı ile Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi sağlanmaktadır.

Stratejik plan çalışmaları idarelere değer kattığı gibi, faaliyetlerin daha planlı yürütülmesini, başarı veya başarısızlıkların takibini, amaç ve hedeflerin belirlenerek, kurumsal sinerjinin yaratılması sonuçlarını da doğurmaktadır.

Bunların yanında stratejik planlama:

Sonuçların planlanmasıdır: Girdilere değil, kamu hizmetleri ile elde edilecek sonuçlara odaklıdır.

Değişimin planlanmasıdır: Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir.

Gerçekçidir: Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder.

Kaliteli yönetimin aracıdır: Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur: Sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.

Katılımcı bir yaklaşımdır: Stratejik planlama sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.

Bir şablon değildir: Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.

Stratejik Planın En Son Ne Zamana Kadar Hazırlanmalıdır?

Vizyonder - Stratejik Planın En Son Ne Zaman Kadar Hazırlanmalıdır

Stratejik planın mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde hazırlanıp kabul edilmesi dolayısıyla 30 Eylül 2019 tarihine kadar meclis tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Ancak belediyelerin bu maksimum süreyi kullanmaları mümkün değildir. Çünkü stratejik planlara dayalı olarak hazırlanması gereken performans programı ve bütçenin de bir hazırlık süreci vardır. Dolayısıyla 2020 yılının da belediyelerde kaybedilmemesi için biran önce stratejik planlar tamamlanarak bütçe ve  performans programının bu planlara uygun yapılması gerekmektedir.

Stratejik Plan İş Takvimi İçin Tıklayınız

Stratejik Plan Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Stratejik plan hazırlanma sürecinde temel olarak dikkat edilecek hususlar;

Stratejik Plan hazırlanırken, kısaca paydaş olarak nitelendirilebilecek; kamu idaresinin hizmetlerinden faydalananların, kamu idaresi personellerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanmalı ve görüşleri ve katkıları alınmalıdır.

Plan idarenin tüm birimlerinin katılım ve katkılarıyla yürütülmelidir. Bu bağlamda mali hizmetler veya strateji geliştirme biriminin görevi koordinatörlüktür yapmaktır.

Stratejik planın doğrudan kamu idarelerince ve idarelerin kendi personelleri tarafından hazırlanması zorunludur.

Stratejik plan hazırlama sürecinde dışarından danışmanlık hizmeti alınması mümkündür. Danışmanlık hizmeti ihtiyacı var ise bu ancak yöntem veya süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlı olmalıdır.

Stratejik plan; tüm ilgili kamu idareleri birbirleri ile uyum ve işbirliği içinde, hesap verme sorumluluğunun gereğini dikkate alarak hazırlanmalıdır

Yukarıdaki tüm ilke ve prensipler incelendiğinde stratejik planın kamu idaresi tarafından sahiplenerek hazırlanmasının amaçlandığı net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Danışmanlık Kapsamında Verilecek Hizmetler:

Stratejik Plan İlk Toplantısının Yapılması

  • Stratejik planlama genelgesinin yayımlanması
  • Stratejik planlama çalışma gruplarının oluşturulması
  • Stratejik planlamadaki metodolojinin yönetimle paylaşılması

Stratejik Yönetim Konulu Bir Eğitim Yapılması
Mevzuat Analizinin Yapılması

  • İlgili tüm (iç ve dış) mevzuatın ortaya konulması
  • Mevzuat ile Birim İlişkilerinin Kurulması

Mevcut Durum Analizinin Çıkarılması
Üst Dokümanların İncelenmesi ve Raporlanması
Paydaş Görüşlerinin Alınması
Arama Konferansı Tertiplenmesi
GZFT Analizinin Yapılması
Stratejik Planın Yazılması

Performans Programı Hazırlama

Faaliyet Raporu Hazırlama

Stratejik Planızın Hazırlanması Konusunda Bize Ulaşın

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Whatsapp  : Whatsapp Görüşmesi Başlat

İlgili Arama Konuları: Belediye stratejik plan, belediyelerde performans yönetimi, insan kaynakları planlama süreci aşamaları, kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzu, kamu yönetiminde stratejik planlama, kamuda performans yönetimi, stratejik analiz, stratejik danışmanlık, stratejik eylem planı nasıl hazırlanır, stratejik eylem planı örnekleri, stratejik performans yönetimi, stratejik plan faaliyet izleme ve değerlendirme raporu, stratejik plan hazırlama danışmanlık, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporu, stratejik plan, stratejik planı kim hazırlar, stratejik planlama aşamaları nelerdir, stratejik planlama sürecinin aşamaları, stratejik planlama ve performans yönetimi, stratejik yönetim eğitimi, yerel yönetimlerde stratejik planlama, stratejik plan hazırlama rehberi, belediyelerde stratejik plan genelgesi, 2020 2024 stratejik plan

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!

Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda

Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

 

İletişime Geçin

Tüm sorularınız için lütfen formu doldurun.
İsim Soyisim
Kurum
Birim/Görev
E-Posta
GSM
Mesajınız
Vizyonder tarafından yapılacak etkinliklerden (mail/sms/fax) ile haberdar olmak istiyorum
Güvenlik Kodu
CAPTCHA code
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.