Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Stratejik Plan ve Performans Programının İhale Yoluyla Hazırlatılması Hakkında Sayıştay Kararı

Stratejik Plan ve Performans Programının İhale Yoluyla Hazırlatılması 

Denetçi sorgusunda; .................hazırlanması zorunlu olan stratejik plan ve performans programının, ................. ile sözleşmesi imzalanan ................. işi kapsamında hazırlatılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddia edilmiş ise de dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir. Bu doğrultuda 26.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte stratejik plan ve performans programı hazırlama konusunda temel ilkelere, süreçlere vs. yer verilmiştir. Savunma tarafından sunulan; Stratejik Plan çalışmalarının başlatıldığına dair İç Genelge, Stratejik Plan hazırlama rehberi, stratejik plan çalışma grubuna seçilen kişilerin görevlendirme yazıları, yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar, durum analizi, SWOT analizi ve 5 yıllık öngörülerini içeren kurumca hazırlanan raporlar, stratejik planlamaya ilişkin yapılan Çalıştayın tutanakları vs… belgeler incelendiğinde; … Genel Müdürlüğünün 2017-2021 Stratejik Planı ve 2017 yılı Performans Programını danışman firmaya doğrudan hazırlatmadığı, mevzuatta yer alan süreçleri kurum çalışanlarından oluşturulan bir ekiple, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Strateji Planlama Şube Müdürlüğü koordinesinde ve sürecin belli bir aşamasından sonra yöntem, anket ve danışmanlık hizmet alımı desteğiyle, katılımcı bir anlayışla hazırladığı, Kurum tarafından hazırlanan performans programı ile ilgili olarak sorguda belirtilen son halinin verilmesi ifadesinden kasıtın oluşturulan performans programının; yazım, mizanpaj vb. olduğu görülmüştür. Savunmada; “Kurum tarafından Stratejik Planın hazırlanması sürecinde iç ve dış paydaş anket analiz ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi aşamasında danışmanlık ihtiyacının hasıl olduğu, yapılan ihale sonucunda imzalanan sözleşme tarihinden itibaren danışman firma ile iç ve dış paydaş anket analizleri ve üst planlarla uyum analizleri gerçekleştirildiği, kurumun yeni Misyon-Vizyon ifadelerinin belirlenmesinde süreç ve yöntem desteği alındığı, Stratejik planın gözden geçirilmesi, stratejik amaç ve hedeflerle performans hedef ve göstergelerinin ilişkilendirilmesi, derleme-düzenleme çalışmalarının tamamlanması, gerekli revizyonların yapılması ve nihai stratejik planın ve buna bağlı olarak hazırlanan nihai performans programının basımına kadar geçen süreçte danışman firmadan süreç ve yöntem desteği sağlandığı” belirtilmiş, dosya kapsamında da aksini ispatlayacak bir belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Yapılan uygulama 2016 yılında yürürlükte olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ‘Genel İlkeler’ başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen; “Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.” hükmüne uygundur. 

Bu itibarla ................. ihalesi kapsamında alınan hizmet doğrudan stratejik plan ve performans programının yükleniciye hazırlatılması olmayıp danışmanlık hizmeti satın alınması niteliğinde olduğundan ilgili firmaya yapılan ……..TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 04-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş