Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine göre görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının söz konusu Kararnamenin 387 nci maddesinde yer alan hizmet birimleri ile il sanayi ve teknoloji müdürlüklerini,

d) Genel Müdürlük: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Personel: Bakanlık kadrolarında, 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst düzey yönetici: Bakanlık merkez birim amirleri ve yardımcılarını,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, sekreter, daktilograf, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, bekçi, hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, avukat, mütercim, programcı, tekniker, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, teknisyen ile ölçü ve ayar memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Yazılı sınav tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, toplam hizmet süresinin son altı ayını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar ve şehir bölge plancısı unvanlarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Sicilinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

b) Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri dışındaki diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, çözümleyici, programcı, istatistikçi, mütercim, kimyager, biyolog, diyetisyen ya da hemşire unvanlarında birlikte ya da ayrı ayrı en az iki yıl; memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, muhasebeci, santral memuru, sağlık memuru, sekreter, tekniker, başteknisyen, teknisyen ya da ölçü ve ayar memuru unvanlarında ayrı ayrı ya da birlikte en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Sicilinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, muhasebeci, santral memuru, sağlık memuru, sekreter, tekniker, başteknisyen, teknisyen ya da ölçü ve ayar memuru unvanlarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl hizmeti bulunmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

d) Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla programcı kadrosunda en az bir yıl çalışmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

e) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanacaklar için Bakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför kadrosuna atanacaklar için en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı ve istatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, yazılı sınav tarihi, yeri, son başvuru tarihi ve konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlükçe Bakanlığın resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli başvuruda bulunamaz.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen yazılı sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel, sınava katılabilir.

(5) Birimler, başvuru formlarını resmi yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşımak suretiyle sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(6) Aday listesine karşı üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav usulü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça belirlenecek konularda yapılır. Sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda çoktan seçmeli test usulünde yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda en az altmış puan alan adaylar başarılı sayılır.

(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(6) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

(7) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içerisinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihe göre atama yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Görevde yükselme suretiyle şube müdürü kadrolarına atananlar, atanma tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle diğer birimlere atanamazlar.

Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu Bakan oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu; atamaya yetkili amirin belirlediği bir bakan yardımcısının başkanlığında, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek merkez birimlerin üst düzey yöneticileri ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak; unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıklarını belirlemek.

c) Sınav sonuçlarını ve sözlü sınava katılmaya hak kazananları ilan etmek.

ç) Sınav sonuçlarına itirazları sonuçlandırmak.

d) 11 inci maddedeki konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

e) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlattırmak.

f) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan eder.

(2) İlgililer, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edebilirler. İtirazlar, en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavın başka bir kuruma yaptırılması durumunda, itirazlara ilişkin hususlara, sınavı gerçekleştirilecek kurumla yapılan protokolde yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar talep etmeleri halinde aynı düzey unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yaptıkları unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzey veya alt unvanlara (a) bendinde yer alan şartlarla sınavsız atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atanılacak görev için bu Yönetmelikte aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanmalarında sınav şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara atanabilirler.

(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme sınavına ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, hukuk müşaviri kadrolarına atanacakların en az üç yıl avukat kadro ve pozisyonlarında çalışmış olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartları taşımaları kaydıyla naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmalarında; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettiği ve atanacağı unvan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(3) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak, herhangi bir şekilde görevlerinden ayrıldıktan sonra tekrar göreve dönmek isteyenler, gerekli şartları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve veya aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilirler.

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 06-01-2021
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş