Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Tebliğ

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin ve İhale Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Net Bugünkü Değerin hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan sözleşme taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu formatlarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihaleleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Enerji performans sözleşmesi (sözleşme): Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeyi,

c) Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 5627 sayılı Kanun kapsamında şirket olarak tanımlanan ve enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen şirketleri,

ç) Enerji verimliliği önlemi (EVÖ): Herhangi bir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi alanında; enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, modifikasyon, rehabilitasyon ve süreç geliştirme gibi yollarla tasarruf sağlanması, gereksiz enerji kullanımının, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda çözümleri içeren önlemi,

d) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları,

e) Etüt raporu: Etüt kapsamında hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai halini almış raporu,

f) İdare: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

g) İhale: Karar kapsamında uygulanacak projenin, istekliler arasından seçilen biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ilgili idare yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İstekli: Sözleşme imzalanması amacıyla yapılan ihaleye teklif veren tüzel kişi veya iş ortaklığını,

h) İzleme dönemi: Proje uygulamasının Uygulama Kontrol Komisyonu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayan ve sözleşme süresi boyunca devam eden dönemi,

ı) Kabul: Yüklenici tarafından yatırımı tamamlanan projenin, Uygulama Kontrol Komisyonu tarafından onaylanması ve resmen kabul edilmesini,

i) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

j) Karar: 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı,

k) Net Bugünkü Değer (NBD): Tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı gelirin bugünkü değerinden, proje giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde edilen farkı,

l) Ölçme doğrulama uzmanı: Ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

m) Ölçme ve doğrulama: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla “TS ISO 50006 Enerji temel seviyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü” ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü” veya “TS ISO 50015 Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardı”na uygun olarak belirlenen yöntemlerle planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme işlemleri ve sürecini,

n) Proje: Enerji verimliliği önlemlerinin tamamını içeren ihale konusu projeyi,

o) Referans enerji tüketimi: TS ISO 50006 standardına uygun olarak hesaplanan, uygulama alanının belirli şartlar altında tükettiği enerji miktarını,

ö) Şartname: İhale şart ve koşullarının düzenlendiği şartnameyi,

p) Tasarruf: Uygulama alanında asgari konfor standartları sağlanarak, hizmet ve üretimin kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin veya kayıplarının azaltılmasını veya verim artışı ile birim maliyetin azaltılmasını,

r) Tasarruf doğrulama raporu: İzleme dönemi boyunca, Sözleşmede belirlenen dönemlerde yüklenici tarafından TS ISO 50006 ve Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü veya TS ISO 50015 standardına uygun olarak hazırlanan, referans enerji tüketimini etkileyen değişkenler dikkate alınarak doğrulanan tasarruf miktarını gösteren raporu,

s) Tasarruf garantisi/tasarrufların garanti edilmesi: Yüklenicinin, teklifi kapsamında taahhüt ve garanti ettiği toplam enerji tasarrufunu,

ş) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu projenin tasarruf miktarı ile teknik, ekonomik ve idari detaylarını içeren tüm belge ve bilgileri,

t) Teklif değerlendirme komisyonu: İdare tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla yapılacak işin mahiyetine uygun olacak şekilde en az 3 mühendis (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) ile muhasebe ve finansman alanında çalışan en az 2 kişi olmak üzere toplamda en az 5 kişiden oluşturulan komisyonu,

u) Uygulama alanı: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanacağı idarenin sahip olduğu veya idareye tahsis edilmiş her türlü binaları, tesisleri, araçları, hizmetleri ve benzeri taşınır ve taşınmazları,

ü) Uygulama dönemi: Sözleşmenin imzalandığı tarih ile proje kabulünün yapıldığı tarih arasındaki detay mühendislik, tedarik, kurulum, testler ve işletmeye alma süreçlerini içeren yatırım dönemini,

v) Uygulama kontrol komisyonu: İdare tarafından, uygulama döneminde ve izleme döneminde yapılacak iş ve işlemlerin sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi amacıyla işin mahiyetine göre en az 3 mühendisten (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) oluşan komisyonu,

y) Yüklenici: İdare ile sözleşme imzalayan istekliyi,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için Kanun, Karar ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İhale usulü ve temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

a) Sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz. Yatırım bedeli için yaklaşık maliyet tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılır.

b) Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için %20’sinden az olamaz.

c) Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun %10’undan az olamaz.

ç) Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmez.

Etütler ve etüt raporu

MADDE 6 – (1) Enerji performans sözleşmesi uygulamak isteyen idareler, öncelikle etüt raporunu hazırlar veya ihale öncesinde tabi oldukları satın alma prosedürlerine uygun olarak hazırlatır. İdareler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı personele sahip olması durumunda kendileri hazırlayabilir veya ilgili alanda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatabilir. Binalar için etüt raporları, Ek-1’de yer alan enerji verimliliği etüt raporu formatına uygun olarak hazırlanır. Bina harici sanayi, hizmet, tarım, ulaştırma, enerji ve benzeri uygulama alanları için hazırlanacak etüt raporlarında format üzerinde işin mahiyetine uygun değişiklikler ilgili idare tarafından yapılabilir.

(2) Etüt raporlarında, referans enerji tüketimi TS ISO 50006 standartlarına uygun olarak hesaplanır. İklim verileri, çalışma süreleri, kullanıcı/faydalanan sayıları, işletme parametreleri ve diğer ayarlamaya esas referans veriler belirlenir.

(3) Etüt raporlarında, referans enerji tüketiminin belirlenmesinde kullanılan veriler, ihale ilan tarihinden bir önceki yılı da içerecek şekilde tercihen geriye doğru en az ardışık 3 yılı kapsamalıdır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 7 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

g) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(2) Bu maddedeki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale dokümanlarının hazırlanması, ihalenin duyurulması

MADDE 8 – (1) Etüt raporlarında uygulanması tavsiye edilen enerji verimliliği önlemleri arasından idare tarafından seçim yapılarak tercih edilen enerji verimliliği önlemlerini kapsayan ihale dokümanları oluşturulur. İhale sadece bir uygulama alanı veya bir bina için yapılabileceği gibi birden fazla bina veya uygulama alanı için de yapılabilir. İdare, hazırlayacağı ihale şartnamesi ve sözleşmesi için Ek-2’de yer alan şartname taslağından ve Ek-3’te yer alan sözleşme taslağından yararlanır. Ancak ihale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirlenecek kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

(2) İhale sürecinin yürütülmesi için idare tarafından Kararda belirtildiği üzere teklif değerlendirme komisyonu kurulur.

(3) Belirlenen enerji verimliliği önlemlerini içeren projenin uygulanmasına yönelik ihale duyurusu yapılır. İdare tarafından ihale duyurusunun EKAP’ta yayımlanması sağlanır. Tekliflerin teslim edilmesi için duyuru tarihinden itibaren en az 60 gün süre verilir. İhale duyurusunda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi.

b) İhalenin adı (enerji performans sözleşmesi kapsamında yapıldığı açıkça belirtilmelidir) ve uygulama alanı adresi.

c) Geçici teminat tutarı.

ç) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

d) Teklif kapsamında istenecek varsa belirtilmesi gereken diğer belgeler.

e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

f) Teklifin ne zaman ve nereye teslim edileceği.

g) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

(4) İstekliler tekliflerini vermeden önce idarenin belirleyeceği tarih ve/veya tarihlerde uygulama alanında detay inceleme yapabilir.

(5) İsteklilerin ihale dokümanlarına dair itiraz, öneri, açıklama ve benzeri talepleri çerçevesinde, idare ihale dokümanlarının yeniden değerlendirmesini yapabilir ve değerlendirme sonucunda varsa gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak ihale dokümanlarının teklife esas nihai halini almasını sağlar. İhale dokümanlarında yapılacak değişiklikler şartnamede belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülür. İhale dokümanlarında yapılan değişiklikler şartnameyi satın alanlara tebliğ edilir.

(6) İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi, ihale sürecindeki uygulamaların belirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin konularda Karar ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı olmamak üzere şartnamede ilave düzenlemeler yapılabilir. İdare, ihale kapsamında ilandan sonra yapacağı değişiklikleri zeyilname ile düzenler. Zeyilnameler, isteklilerin bilgi sahibi olmalarını ve gerekli hazırlığı yapabilmelerini temin edecek şekilde teklif son teslim tarihinden asgari 10 gün öncesinde tebliğ edilir. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde idare, ihale tarihini en fazla 2 defa zeyilname ile erteleyebilir.

(7) İstekliler tekliflerini, şartname, şartname ekleri ve yerinde yapılacak incelemelere dayanarak ve gerekli tüm çalışmaları yaparak belirlerler.

(8) İsteklilerin ihale kapsamında sundukları teklifleri nihaidir ve bağlayıcıdır. Teklif bedellerinde herhangi bir sebeple fiyat değişikliği yapılamaz.

(9) İstekliler iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ancak, konsorsiyumlar enerji performans sözleşmeleri kapsamındaki ihalelere teklif veremez.

(10) Teklif kapsamında isteklilerden istenecek mali ve teknik yeterlik, iş deneyim belgeleri ve teminatların tutarı, Karara uygun olarak öngörülen yatırım maliyeti ve enerji verimliliği önlemlerinin niteliğine göre idare tarafından şartnamede belirlenir.

(11) Teklif asgari 90 gün geçerli olacaktır. Teklif, ihale dokümanlarında tanımlanan iş ve işlemlerin tamamını içerecek şekilde olacak ve herhangi bir ilave koşul getirilmeyecektir. Teklife dair diğer asgari gereklilikler şartnamede belirlenir.

(12) Teklifte yer alan her bir enerji verimliliği önleminin etkisinin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi için önlem bazında NBD hesabı yapılır. Ayrıca, teklife esas olacak şekilde tüm enerji verimliliği önlemlerinin yer aldığı toplam yatırım üzerinden NBD tablosu sunulur. Bu analizlerde; ilk yatırım maliyetleri ile yıllık bakım, onarım, işletme ve yenileme giderlerini de (işçilik, makine, ekipman, malzeme, yedek parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans, sigorta ve benzeri giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyetini, sözleşme süresini, ekipmanların ekonomik ömürleri ve yıllara sari verim değişimlerini, yıllık tasarruf ve ekonomik karşılığını, tasarruflardan yükleniciye yapılacak ödeme bilgileri, tasarruftan idareye verilecek pay ve idare tarafından talep edilen diğer bilgiler sunulur. Bu bilgiler kullanılarak idareye sağlanacak net faydanın belirtildiği Türk Lirası cinsinden NBD hesabı yapılır.

(13) İdareye sağlanacak net fayda; sözleşme süresince tasarruflardan idareye verilecek paylar ile sözleşme süresi bitiminden EVÖ’lerin kalan ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net tasarrufların gerçekleşme yılından iskonto oranı marifetiyle bugüne indirgendiği NBD’lerin toplamıdır. İdareye sağlanacak net fayda açısından yapılan NBD hesabı, ekipmanın ekonomik ömrü daha uzun olsa da en fazla 20 yıl kabul edilerek yapılır. NBD hesap tablosu formatı Ek-2’de verilen şartname taslağının eki olarak verilir. NBD hesabında kullanılacak iskonto oranı, tekliflerde kullanılacak birim enerji fiyatları ve diğer kabuller idare tarafından şartnamede tanımlanır.

(14) NBD hesaplarındaki enerji verimliliği önlemlerinde kullanılan malzeme, makine, ekipman ve teçhizatlar için taahhüt edilen ekonomik ömür süreleri isteklinin sorumluluğunda olup istekli tarafından sunulacak üretici firmaların onaylı belgeleri ve benzeri dokümanlarla tevsik edilir. Ekonomik ömür süresi kabulünde istekli ve/veya üretici firmanın taahhüt ettiği ve belgelendirdiği sürelerden uzun olmamak kaydıyla varsa 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında belirtilen faydalı ömür süreleri esas alınır.

(15) İsteklilerin teklif ettikleri sözleşme süresi şartnamede belirtilen süreyi ve her halükârda 15 yılı aşamaz. Sözleşme süresi içerisinde, NBD hesaplarında belirtilen ekonomik ömrü dolan ekipmanların değiştirilmesi ve gerekli ağır bakım ve yenileme yükümlülükleri şartname ve sözleşme şartlarında değişiklik getirmemek, ekipman ve tasarruf performansını düşürmemek kaydıyla ilgili tüm masrafları ile birlikte yükleniciye aittir. Bununla birlikte işletme, yedek parça ve sarf malzemelerinin temini, kestirimci, önleyici, periyodik bakım ve onarımların yapılması ve benzeri hususlar idarenin tercihi doğrultusunda sözleşmede belirtildiği şekilde yürütülür.

Tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması

MADDE 9 – (1) İhaleye 2’den az teklif sunulması durumunda alınan teklif dosyası açılmaz ve ihale iptal edilir. İhale yer ve saatinde, teklif değerlendirme komisyonu tarafından teklif dosyaları açılır. İçerik, yeterlik, şartnamede belirtilen asgari gereklilikler bakımından tekliflerin uygunluğunun ilk incelemesi yapılır. Yapılan inceleme kapsamında asgari gereklilikleri sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin itiraz başvurusu olmaması durumunda teminatları azami 5 gün içerisinde iade edilir. İtiraz başvurusu olması durumunda ise itirazın sonucuna göre hareket edilir. Değerlendirme sürecine devam eden en az 2 geçerli teklif bulunması halinde bu tekliflerin mali teklif zarfları açılarak NBD’leri katılan isteklilere açıklanır. Teklif değerlendirme komisyonu detay inceleme ve değerlendirmeye devam etmek üzere oturumu sonlandırır.

(2) Teklif değerlendirme komisyonu, teklifleri; veri ve hesapların doğruluğu ve tutarlılığı ile teklifin ihale dokümanlarına uygunluğu bakımından incelemesini yapar. Yapılan inceleme sonucunda ihale dokümanlarına uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İhale dokümanlarına uygun olmakla birlikte ek açıklama ihtiyacı duyulan hallerde teklif değerlendirme komisyonu, ihale kapsamında sunulan her türlü bilgi, belge ve teklif ile ilgili olarak açıklama isteyebilir. İstekli tarafından sunulan bilgi, belge ve açıklamalar teklifin bir parçası olarak kabul edilir. İstekli tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde uygunsuzluk veya tutarsızlık tespit edilmesi veya açıklamaların maddi hata hariç, teklif NBD’sini değiştirmesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İhalenin sonuçlandırılabilmesi için teklif değerlendirme komisyonu tarafından geçerli sayılmış en az 2 teklif alınmış olmalıdır. Aksi takdirde ihale iptal edilir.

(5) Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarındaki kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir. NBD’lerin eşit olması halinde en kısa sözleşme süresine sahip teklif en uygun tekliftir. Hem NBD’nin hem de sözleşme süresinin aynı olması durumunda ise teklif değerlendirme komisyonu, bu isteklileri idareye sağlanacak net faydanın NBD’si üzerinden açık artırma yöntemi ile yapılacak oturum yeri, tarihi ve saatini belirterek davet eder ve açık artırma yöntemi ile en uygun teklifi tespit eder.

(6) İhale yetkilisi, teklif değerlendirme komisyonunun sunmuş olduğu değerlendirme sonucunu en geç 5 iş günü içinde ihale kararı olarak onaylar veya iptal edebilir.

(7) İdare, ihale kararını geçerli teklifleri ve tekliflerin sıralamasını da içerecek şekilde isteklilere azami 5 gün içerisinde duyurur. İtiraz süreci olarak; teklif sahipleri teklif sıralamasının tebliğini müteakip azami 5 gün içerisinde idareye yazılı olarak itiraz edebilir. İdareye itiraz başvurusu dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yoludur. Süresi içerisinde itiraz gelmemesi halinde ihale kararı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın nihai ihale kararına dönüşür.

(8) İdare, itirazı tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde değerlendirerek teklif sahiplerine sonucu bildirir. İtiraz sonrası değerlendirme sonucunun değişmemesi halinde ihale yetkilisinin onayı ile nihai ihale kararı duyurulur. Yapılan itirazların değerlendirme sonucunu değiştirmesi halinde itiraz süreci son defa işletilerek yapılan değerlendirme ve ihale yetkilisinin onayı ile nihai ihale kararı duyurularak süreç tamamlanır. İtiraz süreleri tamamlanmadan sözleşme imzalanamaz.

(9) Nihai ihale kararının isteklilere duyurulmasını müteakip en uygun birinci teklif sahibi istekli ile en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar dışındaki teminatlar isteklilere 5 gün içerisinde iade edilir.

(10) Nihai ihale kararına göre en uygun birinci teklif sahibi sözleşmeyi imzalamaya davet edilir. İdare, en uygun birinci teklif sahibiyle kesin teminatın ve gerekli diğer belgelerin sunulmasını takiben şartnamede belirtilen süre içerisinde sözleşmeyi imzalar. Diğer geçerli en uygun ikinci teklif sahibinin teminatı 5 gün içerisinde iade edilir.

(11) En uygun birinci teklif sahibinin süresi içerisinde sözleşmeyi imzalamaması halinde teminatı irat kaydedilir. İdare, uygun değerlendirmesi halinde ikinci teklif sahibini sözleşme imzalamaya şartnamede belirtilen süre içerisinde davet eder ve sözleşme imzalanmasına ilişkin bu maddedeki ilgili hükümleri uygular.

(12) İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar herhangi bir aşamada ihaleyi erteleyebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda idare isteklilerin teminatlarını en geç 5 gün içinde iade eder. İhalenin herhangi bir aşamada iptal edilmesi idareye herhangi bir yükümlülük getirmez.

Sözleşme

MADDE 10 – (1) Sözleşme, davet mektubunun, ihaleyi kazanana tebliğ edildiği tarihten itibaren şartnamede belirtilen belgelerin idareye sunulması ve uygun bulunması ile süresi içerisinde imzalanır.

(2) İhaleyi kazananın iş ortaklığı olması durumunda teklifinde sunmuş olduğu iş ortaklığı sözleşmesine uygun olarak, tüm ortaklar tarafından veya tüzel kişilik kurularak idare ile sözleşme imzalanır. İş ortaklığı sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşmenin, süresi içerisinde imzalanmaması durumunda şartnamede belirtilen hükümler ve genel hükümler uygulanır.

(3) Yüklenicinin teklifi, teklifi kapsamında sunmuş olduğu bilgi ve belgeler, şartname ve ekleri ve diğer ihale dokümanları sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır.

Uygulama dönemi ve projenin kabulü

MADDE 11 – (1) Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde idare tarafından uygulama kontrol komisyonu görevlendirilir. Bu komisyon, projenin sözleşmeye uygun olarak yapılmasından, uygulama dönemi sonunda projenin sözleşmeye uygun olarak kabulünden ve izleme döneminde yapılacak iş ve işlemlerden sorumludur.

(2) Uygulama dönemi, sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla başlar ve uygulama döneminin süresi, mücbir sebepler ve idareden kaynaklı gecikmeler ile sekizinci fıkraya göre tanınacak süre uzatımı dışında idare tarafından şartnamede tanımlanan ilgili süresinden fazla olamaz.

(3) Yüklenici, bütün masrafları kendisi tarafından karşılanan proje uygulamasını tamamladıktan sonra idareye gerekli bilgi ve belgelerin de sunulduğu resmi yazı ile projenin tamamlandığını bildirir ve kabul işlemlerinin başlatılmasını talep eder.

(4) Proje kapsamında, enerji verimliliği önlemi veya önlemleri için kısmi kabul yapılamaz.

(5) İdareye başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde uygulama kontrol komisyonu tarafından gerekli kontroller ve ilgili testler yapılır. Bu kontrol ve testlerde yüklenici hazır bulunur ve testlerin yürütülmesi için gerekli teknik, uzmanlık, personel, ekipman desteğini sağlar.

(6) Uygulama kontrol komisyonunun projeyi ihale dokümanları kapsamında kabul etmesi ile birlikte azami 3 gün içerisinde kabul belgesi düzenlenir, ekipmanların mülkiyeti kabul belgesinin karşılıklı imzalanmasıyla birlikte idareye geçer ve izleme dönemi başlar. Proje kapsamında yapılan yatırımların ve kullanılan ekipmanların üzerinde herhangi bir takyidat bulunamaz.

(7) Uygulama kontrol komisyonu tarafından projenin kabul edilmemesi durumunda tespit edilen eksiklikler yükleniciye bildirilerek sözleşmede belirtilen süreler içerisinde tamamlanması talep edilir.

(8) Mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler dışında projenin uygulama dönemi içerisinde bitirilmemesi halinde şartname ve sözleşmede tanımlanan ek süreler verilebilir. Mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler dışındaki sebeplerle ek süre verilmesi durumunda sözleşmede belirlenen cezai şartlar uygulanır.

(9) İlgili tüm süreler sonunda uygulamanın kabule esas tamamlanamaması halinde şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme feshedilir.

İzleme dönemi ve tasarruf doğrulama faaliyetleri

MADDE 12 – (1) Yüklenici, izleme döneminde ekipmanların garanti işlemlerinden, tasarruf performansının izlenmesinden, gerekli eğitim ve dokümantasyonun sağlanmasından, tasarruf doğrulama raporu hazırlanması ve idareye sunulmasından, doğrulama için gerekli iş ve işlemlerden, tasarruf garantisini sağlayacak şekilde gerekli iyileştirmelerin süresi içinde yapılmasından, ekonomik ömrü dolan ekipmanların değiştirilmesinden, tasarruf doğrulamasına esas düzeltici ve önleyici faaliyetlerin zamanında yapılabilmesi için idare ile işbirliği yapılmasından ve ihale dokümanlarında belirtilen diğer işlerden sözleşmede belirtilen süreleri boyunca sorumludur.

(2) İzleme dönemi boyunca, yüklenici tarafından izleme döneminin başladığı tarihten itibaren tamamlanan her 12 ayın sonunda veya sözleşmede belirleyecekleri hakediş dönemleri sonunda ölçme ve doğrulama planına ve Ek-2’de verilen şartname taslağında belirtilen tasarruf doğrulama raporu formatına uygun olarak tasarruf doğrulama raporu hazırlanır.

(3) Varsa iklim düzeltmesi ve benzeri gerekli ayarlamalar Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolüne ve/veya TS ISO 50015 standardına uygun olarak yapılır ve tasarruf doğrulama raporuna yansıtılır.

(4) Tasarruf doğrulama raporunun, uygulama kontrol komisyonu tarafından onaylanması ile yükleniciye, sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeme yapılır.

(5) Tasarruf doğrulama raporunun, uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun bulunmaması ve onaylanmaması halinde yükleniciye ödeme yapılmaz ve bu husus yükleniciye detaylarıyla birlikte gerekçeli olarak bildirilir. Yüklenici, uygunsuzluğa yönelik düzeltmelerini ve/veya açıklamalarını uygulama kontrol komisyonuna sunar. Uygulama kontrol komisyonu açıklamaları ve/veya düzeltmeleri yeterli görmesi halinde tasarruf doğrulama raporunu onaylar. Bununla birlikte, idare ve yüklenici tasarruf doğrulama raporu hakkında nihai bir anlaşmaya varamaz ise yüklenici üçüncü taraf ölçme doğrulama uzmanı atanmasını talep edebilir. Bu durumda ilgili tarafın başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Bakanlığın yayımladığı ölçme doğrulama uzmanı listesinden her iki tarafın uygun bulması ile seçilecek ölçme doğrulama uzmanı uyuşmazlığa dair inceleme ve görüş raporu hazırlamak üzere görevlendirilir.

(6) İdare ve yüklenici, görevlendirilen ölçme doğrulama uzmanına gerekli cihaz, bilgi ve belgeleri temin eder ve yerinde inceleme için gerekli kolaylığı sağlar. İdare, yüklenici ve ölçme doğrulama uzmanı, gerekli bilgi ve belgelerin temin edildiğini tutanak altına alır. Ölçme doğrulama uzmanı tasarruf doğrulama raporundaki uygun bulunmayan hususların (veriler, hesaplar ve benzeri) doğruluğunu kontrol eder, gerekli çalışmaları yapar. Ölçme doğrulama uzmanı, tutanağın imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tasarruf doğrulama raporuna dair görüş raporunu hazırlayarak idareye ve yükleniciye sunar. Ölçüm belirsizliği, kalibrasyon, metodoloji ve benzeri teknik hususlara dair yüklenici ve idare, TÜRKAK, TSE, TÜBİTAK veya üniversitelerin ilgili fakültelerinden de görüş alabilir. Taraflar, alınan görüşler çerçevesinde nihai değerlendirmelerini yaparak tasarruf doğrulama raporu ve tasarruf miktarı üzerinde uzlaşmak üzere azami özen ve gayreti gösterir.

(7) İdare ve yüklenicinin uzlaşması halinde, uzlaşılan tasarruf miktarına uygun olarak ödeme yapılır. İdare ile yüklenici arasında uzlaşmaya varılamaz ise; idarenin kabul ettiği tasarruf miktarı kadar ödeme, tasarrufun Karar ve Tebliğde belirtilen hükümleri sağlaması şartıyla sözleşme hükümlerine uygun olarak yükleniciye ödenir. Yüklenicinin idarenin kabul etmediği tasarruf miktarı için hukuki yollara başvurma hakları saklıdır.

(8) Üçüncü taraf ölçme doğrulama uzmanının bütün giderleri yüklenici tarafından karşılanır.

(9) Tasarruf doğrulama raporuna göre hiç tasarruf sağlanamaması halinde idare sözleşmeyi feshederek teminatı irat kaydeder ve genel hükümleri uygular.

Ödemeler

MADDE 13 – (1) Tasarruf doğrulama raporunun uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun görülmesi ve onaylanması ile birlikte, teklifinde belirttiği yıllık tasarruf garantisi tutarından fazla olmamak kaydıyla, tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan toplam tasarruf tutarının sözleşmede belirlenen oranı kadar enerji giderlerinin yapıldığı bütçe tertibinden yükleniciye ödeme yapılır. Tasarruf doğrulama raporunun onaylanması ve ödemeler sözleşmede belirtilen süreler içerisinde yapılır. İdare sözleşmede tanımlamak suretiyle bir yıldan kısa dönemlerde de ödeme yapabilir. Bu durumda yıllık bazda doğrulanan tasarrufun ekonomik karşılığı ve yıl boyunca yapılan ödemeler dikkate alınarak yıllık bazda mahsuplaşma yapılır.

(2) Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen sabit birim enerji fiyatları kullanılır. Doğrulanan toplam tasarrufun tutarı, tasarruf doğrulama raporundaki her enerji verimliliği önleminde doğrulanan yıllık enerji tasarrufu miktarı ile şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait birim enerji fiyatının çarpılması ile elde edilecek sonuçların toplamıdır.

(3) Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamak zorundadır. Tüm uygulama alanlarının toplamı üzerinden, doğrulanan tasarruf miktarının bu oranın altında olması halinde yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz ve yüklenici, idareye mali yük getirmemek kaydıyla gerekli iyileştirmeleri projede revizyon dahil yapar. Bu durumda sözleşmede farklı hakediş dönemi tanımlanmış olması ve yükleniciye 12 aydan kısa dönemlerde ödeme yapılmış olması halinde yüklenici, yapılan ödemeleri idare tarafından belirlenen süre içerisinde idareye geri öder. Yüklenicinin tasarruf performansına dair eksiklikleri gidermesi ve bir sonraki dönemde doğrulanan tasarruf miktarı tasarruf garantisinin %70’i ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini sağlamadığı için yapılmayan ödemeler ilgili dönem içerisinde doğrulanan tasarruf miktarı üzerinden gerçekleştirilir. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemez. İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin %70’inin altında kalması durumunda, sözleşme idarece feshedilerek teminat irat kaydedilir ve genel hükümler uygulanır. Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamaz.

(4) Sözleşmede farklı hakediş dönemi tanımlanmış olması ve yükleniciye 12 aydan kısa dönemlerde ödeme yapılmış olması halinde, yükleniciye 12 aydan kısa dönemlerde yapılan ödemelerin yıllık bazda doğrulanan tasarrufun ekonomik karşılığından fazla olduğu anlaşılırsa, yüklenici, yapılan fazla ödemeleri idare tarafından belirlenen süre içerisinde idareye geri öder.

(5) Tasarruf doğrulama raporu onaylanmasını müteakip sözleşmede belirtilen süreler içerisinde yapılmayan ödemeler için yüklenicinin sözleşme hükümleri çerçevesinde hakları saklıdır.

Diğer hususlar

MADDE 14 – (1) İdarenin zarar ve ziyanlarının teminatlardan karşılanamaması durumunda karşılanmayan kısmı yükleniciden tazmin edilir. Zarar ve ziyanların tespiti komisyon marifetiyle yapılır.

(2) İdarenin yükleniciden sözleşme hükümlerince talep ve tazmin edeceği ceza, zarar ve ziyan toplamı yüklenicinin teklif ettiği yatırım tutarının iki katını aşamaz. Aşması veya aşacağının tespit edilmesi halinde sözleşme idarece feshedilir ve teminat irat kaydedilerek genel hükümler uygulanır.

(3) Etütler ve raporların hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması noktasında taraflar mühendislik, fen ve sanat kuralları çerçevesinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.

(4) Yüklenici, ihale sürecinde ve sözleşme süresi boyunca 4734 sayılı Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda tanımlanan ceza ve yasaklama hükümleri ile Karar, Tebliğ ve eklerinde yer alan diğer yaptırım hükümlerine tabidir. Yüklenicinin, sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve bu Kanunlarla ilgili mevzuatta belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine aykırı davranması halinde bu Kanunlara göre gerekli ceza ve yasaklama hükümlerinin uygulanması için ilgili bakanlıklara ve Kamu İhale Kurumuna bildirim yapılır. Teklif değerlendirme aşamasında Kamu İhale Kurumunun EKAP sisteminden isteklinin herhangi bir yasaklamaya tabi olup olmadığı kontrol edilir. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa en uygun ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 15 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 7 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 15-04-2021
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Tebliğ

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş