Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2. nci maddesinde yer alan “şartnamelerin “ihaleye katılmaya ilişkin hususlar” başlıklı maddelerinde belirtilen “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”” ibaresi “şartnamelerde yer alan “yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler”” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 16.4.9 uncu maddesinde yer alan “sirküleri” ibaresi “beyannamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 31.3 üncü maddesine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bilgilerin doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edildiği hallerde, bu bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca ticaret sicilinde kayıtlı bilgiler ile EKAP’ta yer alan bilgiler arasında çelişki olması halinde, ticaret sicilindeki bilgiler esas alınacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 76.1.2 ve 76.4. üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 76.2. nci ve 76.3. üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 76.5. inci maddesinde yer alan “İdari şartnamede teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderine yer verilen ve sözleşme taslağının (21.1.) maddesinde” ibaresi “İhale dokümanında” olarak değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “(21.2.) maddesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

76.1.2 Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek … sigorta … teklif fiyatına dâhildir.” ifadesine yer verilmiştir.”

76.4. İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 9 ve 10 uncu maddeleri ile yapılan değişiklikler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.5 Maliyet Tespit Tutanağında yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Onaylı Sureti ile Tutanağı İmzalayanın Noter Tasdikli İmza Beyannamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Temsile Yetkili Olunduğunu Gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Aslı ya da Onaylı Sureti ile Tutanağı İmzalayanın Noter Tasdikli İmza Beyannamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-Y.1 Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tabloda yer alan “Makine, teçhizat ve diğer ekipman” ibaresi ile “Kendi malı olma şartı aranmaması esastır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin eki Ek-H.1 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgelerde yer alan “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesi yayımı tarihinden 15 gün sonra,

b) 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden 60 gün sonra,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 20-06-2021
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Tebliğ

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.