Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Vizyonder Yayınları

İhale Hukuku Ders Notları

İhale Hukuku Ders Notları
İhale Hukuku Ders Notları
Av. Atilla İNAN
KDV'den Muaftır
50 *
* Sipariş sayısına göre indirimler mevcuttur. (Havale/Eft Siparişlerinde)
Kitap Detayı

Kitap Künyesi

Kitap Adı İhale Hukuku Ders Notları
Yazar : Av. Atilla İNAN
Türü : Mevzuat - Hukuk
ISBN : 978-605-83112-9-9
Baskı S. : 5. Baskı
Ebat : 16*24
Sayfa S. : 400 Sayfa
Kapak : Renkli Karton Kapaklı
Dili : Türkçe
Fiyat : 50 ₺ - KDV'den Muaftır (3065 Sayılı Kanun’un 13/n Maddesi uyarınca)
Ödeme Yöntemi : Havale - Eft
Yayın Yılı : 2018

Kitap Hakkında

Yurdumuzda ilk defa ihale hukuku analında ders kitabı olarak hazırlanmış bir eserdir. Kitabımız aynı zaman kamu kurumları ve ihalelere katılan istekli firmalar içinde önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu eser uygulamanın içinden gelen bir yazar tarafından, ihale süreci ve ihale uygulaması ile ihale suç ve cezaları başlıklı üç bölümden oluşmaktadır. Konularla ilgili okuma parçalarını da içeren eser, öğrencilerin yanında uygulayıcılara da ışık tutmaktadır.

İÇİNDEKİLER

1.KISIM

İHALE HUKUKU

GENEL KONULAR

 • İhale Kavramı ve Amacı
 • Kamu Kurumları İle Özel Kişiler Arasında Alım ve Yapım Hizmetlerinin Karşılanması Açısından Farklar
 • Kamu Kaynakları Tahsis Usulleri
  • İdari İşlemler
  • Kura
  • İlk Gelenin Önceliği
  • İhale
  • Katılımcılarına Göre İhaleler
  • Teklifin Yapılış Biçimine Göre İhaleler
  • İhale Konusu İçin Ödenen Fiyata Göre İhaleler
  • İhale Konusunun Miktarına Göre İhaleler
  • İhale Düzenleyicinin Amacına Göre İhaleler
 • İhale Yöntemleri
  • Artan Fiyat (İngiliz) İhalesi
  • Azalan Tipte Fiyat (Dutch) İhalesi
  • İlk Fiyat Kapalı Teklif İhalesi
  • İkinci Fiyat Kapalı Teklif (Vickrey) İhalesi
 • İhale Piyasalarında Rekabet

İHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ

 • İdari Usul Açısından
  • İdari Usul ve Önemi
  • İdari Usul Yönüyle İhale
 • İhalenin Esası Açısından Niteliği

İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI

 • Tarihçe
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu​​
   • Yasanın Kapsamı
  • Kanunda Öngörülen Temel İlkeler
   • Açıklık İlkesi
   • Serbest Rekabet İlkesi
   • Uygun Bedel İlkesi
   • Belli Yetenek Aranması
  • Devlet İhale Kanununda İhale Yöntemleri
   • Kapalı Teklif Usulü
   • Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü
   • Açık Teklif Usulü
   • Pazarlık Usulü
   • Yarışma Usulü
  • İhale Süreci
   • Hazırlık Aşaması
   • İlan ve Sözleşme Yapmak İsteyenlerin Başvurularının Sağlanması
   • Uygun Bedel Sağlanması
   • Sözleşme Yapılması ve Sözleşmenin Yürütülmesi
   • İhale İşlemlerinin Yargısal Denetimi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Diğer İhale Mevzuatı

ULUSLARARASI BAZI DÜZENLEMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI

 • Genel Olarak
 • Uluslararası Bazı Düzenlemeler
  • Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması (WTO-GPA)
  • UNCITRAL Kamu Alımları Model Kanunu
  • Avrupa Birliği Kamu Alımları Mevzuatı

AYRINTILI İNCELEME KONULARI

II.KISIM KAMU İHALE SÜRECİ

 • Kamu İhale Uygulamasında Kullanılan Bazı Kavramlar
 • Kamu İhalelerinin Temel İlkeleri
  • Saydamlık İlkesi
  • Rekabet İlkesi
  • Eşit Muamele İlkesi
  • Güvenilirlik İlkesi
  • Kamuoyu Denetimi İlkesi
  • İhtiyaçların Uygun Şartlarda Karşılanması İlkesi
  • İhtiyaçların Zamanında Karşılanma İlkesi
  • Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi
  • Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhalelerinin Bağımsızlığı İlkesi
  • İhale Konusunun Bölünmezliği İlkesi
  • İhalenin Kanuniliği İlkesi
  • Ödeneksiz İhale Yapılamayacağı İlkesi
  • ÇED Raporu Arama İlkesi

KAMU İHALELERİNDE EŞİT MUAMELE İLKESİNİN BAZI SONUÇLARI

 • İhalede Güvenli Ortamın Sağlanması
  • Kamu İhale Kanunundaki Düzenlemeler
  • Ekim 1981 Tarih ve 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler
  • Bazı Yerel Yönetimlerle İlgili Kanunlardaki Düzenlemeler
 • Kamu İhalelerinde Görevli Kurum Ve Komisyonlar
  • İhale Gerçekleştirmesi Alanında Örgütlenme Modelleri
  • Kamu İhale Kurumu
   • Genel Olarak
   • Kamu İhale Kurumunun Yapısı
   • Kamu İhale Kurulu
    • Başkanlık ve Hizmet Birimleri
    • Hizmet Birimleri
  • İhale Yetkilisi
  • İhale Komisyonları
  • Muayene ve Kabul Komisyonları
 • İhale Komisyonlarının İş Deneyim Belgelerinin Sıhhati Konusunda İnceleme Yetkisi
 • Yapı Denetim Şirketinde Görev Yapan Mimar Ve Mühendislerin İhalelere Katılmaları
 • İşin Yapıldığı Yerde Yayınlanan Gazetelerde İlan Yapılmamasının Sonuçları
 • Ortak Girişimler Ve Adi Şirket Ortaklarının İş Deneyim Belgeleri
 • Ortak Girişimlerde İhale Dokümanının Satın Alınması
 • Kamu İhale Hukukunda Ortak Girişimlerde Pilot Ortağın Temsil Yetkisi
 • İş Ortaklıklarında Ortak Girişim Beyannamesinin Delil Sözleşmesi Olarak Değerlendirilmesi
 • İhaleye Uygun Koşulların Sağlanması
  • İhale Koşullarının Sağlanmasında İdareye Düşen Görevler
   • İhale Konusunun Belirlenmesi
   • Ödeneğin Ayrılması
   • Eşik Değer Ölçülerine Uyulması
    • Genel Olarak
    • Yapım İşlerinde Eşik Değer
   • İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması
   • İhalenin İlanında Değişiklik ( Zeyilname)
   • İhalenin İlanı
   • İlanın Uygun Olmamasının Sonuçları
  • Uygun İhale Koşullarının Sağlanmasında Katılımcılara Düşen Görev Ve Sorumluluklar
   • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
    • Mesleki ve Teknik Yeterlik
   • İhaleye Katılımda Teminat Sorumluluklarının Yerine Getirilmesi
   • İsteklilerin İhalelere Katılmak İçin Yapabileceği Organizasyonlar
    • Ortak Girişim
    • Alt Yükleniciler
    • İsteklinin Yasada Aranan Etik Değerlere Uyması

OKUMA PARÇALARI

 • Kamu İhale Kanununa Göre Benzer İş
 • Kamu İhalelerinde İşin Yapılacağı Yerde İlan Yapılmaması Sonuçlar
 • İhale Hukukunda Teminat Mektupları
 • Alt Yüklenicilerin İş Deneyim Belgesi Hakları
 • Alt Yüklenicinin Alt Yüklenicisi Olabilir mi?
 • Mezuniyete Dayanan İş Deneyim Belgesinde Günleştirme, İhale İlan Tarihinden Mi Yoksa İhale Tarihinden İtibaren mi Yapılır?
 • İhale Usulleri
  • ​Açık İhale Usulleri
  • Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
  • Pazarlık Usulü
  • Doğrudan Temin Yöntemi
   • Genel Olarak
   • Sağlanan Kolaylıklar
   • Gerçekleştirilme Usulü
 • İhale Aşaması
  • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
  • Tekliflerin Alınması ve Açılması
  • Tekliflerin Değerlendirilmesi
   • Değerlendirme Usulü
   • Değerlendirmenin Kontrolü ve Düzeltilmesi İşlemi
   • Tekliflerin Reddedilmesi
    • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Reddedilmesi
    • Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
   • Tekliflerin Kabulü
  • İhale Kararının Onaylanması
  • İhale Kararının Onaylanmaması (İptali)

Okuma Parçaları

İhale Hukukunda Aritmetik Hataların Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Yasal Değişiklik Ve Sonuçları

Aşırı düşük teklif sorgulaması zorunlu mudur?

 • İhalenin İptali
  • İhale Saatinden Önce
  • İhale Saatinden Sonra İhalenin Geri Alınması
  • İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanmasından Sonra
 • Kamu İhale Hukukunda Tebligat
  • Tebligatın Elden Yapılması
  • İadeli Taahhütlü Mektupla Tebligat
  • Elektronik Ortamda Tebligat
  • Faksla Tebligat
  • Tebligat Tarihi
  • Usule Aykırı Tebligat
  • Elektronik Tebligat
  • Aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden
 • İhale İşlemlerinin EKAP Üzerinden Yürütülmesi
  • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
   • İdarelerin EKAP’ a Kaydı
   • İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’ a Kaydı
   • Doğrudan Teminin EKAP üzerinden yürütülmesi
 • Ayrıntılı İnceleme Konuları

III.KISIM KAMU İHALE KANUNUNDA ÖN GÖRÜLEN HAK ARAMA YOLLARI

 • GENEL AÇIKLAMA
  • Başvuru Ehliyeti
  • Başvuru Süreleri
  • Başvuru Usulü
  • Başvuruların Yapılacağı Yerler
  • İdare Tarafından Yapılan İncelemeler
  • İtirazen Şikayetin Kamu İhale Kurulunca İncelenmesi
  • Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Başvuru Bedeller
  • Kurul Kararlarının Uygulanması
   • İdarenin Kamu İhale Kurulu Kararlarına Uymaması Hali
    • Dava Açma Hakkı Açısından
    • İdareyi Şikayet Açısından İnceleme
    • İsteklinin Tazminat İsteme Hakkı Açısından İnceleme
   • İhale Alanında İdari Dava Usulü

Okuma Parçaları

Mahkeme Masrafları Ve Kamu İhale Kurumuna İtirazen Başvuru Bedelleri

Ayrıntılı İnceleme Konuları

IV.KISIM İHALE HUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR

 • Genel Olarak İdari Yaptırımlar
  • Genel Açıklama
  • İhaleyle İlgili İdari Yaptırımların Hukuksal Niteliği
 • Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi
  • Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler
   • Kamu İhale Kanununun 10. Maddesinde, a)Ekonomik ve mali yeterlik b)Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için aranın belgeler gösterildikten sonra, ihale dışı bırakma halleri sayılmış, maddenin son fıkrasında ise;
   • Kamu İhale Kanununun 11.Maddesinde, İhaleye Katılamayacak Olanlar Sayıldıktan Sonra, Maddenin Son Fıkrasında;
   • Kamu İhale Kanununun 37/2 Maddesi Hükmünde;
   • Kamu İhale Kanununun 44.Maddesi Hükmünde;
   • 52/5 Maddesinde;
   • 52/12 Maddesi Hükmünde;
  • Yasaklama Kararlarının Çeşitleri
   • Yargı Mercilerince Verilen Yasaklama Kararları
    •  Savcılığın İstemi Üzerine Yasaklama Kararı
    • Mahkemece Verilen Yasaklama Kararları
  • İdari Nitelikte İhalelere Katılma Yasağı Verilme Halleri
   • Yasaklı Olduğunu Bilmemek
   • Yasaklı Olanın Doğrudan ve Dolaylı Olarak İhaleye Katılamaması
   • İdarelerce İsteklilerin Haklarında Mesleki Faaliyetlerinden Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Hali
   • Sözleşme Yapılıncaya Kadar, Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunması Hali
   • Hakkında Yasaklama Kararı Olan Kişinin, İhalede Teklif Vermesi Hali
   • İhaleye Vekil Olarak Giren Kişinin Yasaklı Olması Halinde Vekalet Veren Şirketin Yasaklı Hale Gelmesi Hale
   • Sözleşme İmzalandıktan Sonra, Başka Bir İhalede Hakkında Yasaklama Kararı Verilen İsteklinin İhale Dışı Bırakılması Hali
   • Tür Değiştirmeden Önce Verilen Belgeler Daha Sonra Kullanıldığında Kamu İhalelerinde Yasaklama Hali
  • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Verilme Süresi
  • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Verilme Süresinin Hukuksal Niteliği
 • Anayasa Hukuku Açısından Kamu İhalelerinden Yasaklama Uygulamasının Değerlendirilmesi
 • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Savunma Hakkı Açısından Değerlendirilmesi
 • Kamu İhale Yasaklarının Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
  • Yasaklama Kararları Verilirken İlgilinin Kusurlu Olmasının Aranmaması
  • Eylem ile Yaptırım Arasında Denge ve Ölçü Bulunmaması
  • Kamu İhale Yasaklarının Cezaların Kanuniliği Açısından Değerlendirilmesi
  • Kamu İhale Yasaklarının Cezaların Geçmişe Şamil Olmama İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

Okuma Parçaları

Geçici teminatın irat kaydedilmesini uygun gören kamu ihale kurulu kararlarına karşı nasıl dava açılacağı

Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Tebliği

Kamu ihalelerinde yasaklama kararları verilebilmesi için öngörülen sürenin hesaplanması konusunda son danıştay içtihatları

Ayrıntılı İnceleme Konuları

IV.KISIM - İHALE HUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR

 • Genel Olarak İdari Yaptırımlar
  • Genel Açıklama
   • İhaleyle İlgili İdari Yaptırımların Hukuksal Niteliği
  • Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi
   • Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler
    • Kamu İhale Kanununun 10. Maddesinde, a)Ekonomik ve mali yeterlik b)Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için aranın belgeler gösterildikten sonra, ihale dışı bırakma halleri sayılmış, maddenin son fıkrasında ise;
    • Kamu İhale Kanununun 11.Maddesinde, İhaleye Katılamayacak Olanlar Sayıldıktan Sonra, Maddenin Son Fıkrasında;
    • Kamu İhale Kanununun 37/2 Maddesi Hükmünde;
    • Kamu İhale Kanununun 44.Maddesi Hükmünde;
    • 52/5 Maddesinde;
    • 52/12 Maddesi Hükmünde;
  • Yasaklama Kararlarının Çeşitleri
   • Yargı Mercilerince Verilen Yasaklama Kararları
    • Savcılığın İstemi Üzerine Yasaklama Kararı
    • Mahkemece Verilen Yasaklama Kararları
   • İdari Nitelikte İhalelere Katılma Yasağı Verilme Halleri
   • Yasaklı Olduğunu Bilmemek
   • Yasaklı Olanın Doğrudan ve Dolaylı Olarak İhaleye Katılamaması
   • İdarelerce İsteklilerin Haklarında Mesleki Faaliyetlerinden Dolayı Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararının Bulunduğunun Tespit Edilmesi Hali
   • Sözleşme Yapılıncaya Kadar, Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunması Hali
   • Hakkında Yasaklama Kararı Olan Kişinin, İhalede Teklif Vermesi Hali
   • İhaleye Vekil Olarak Giren Kişinin Yasaklı Olması Halinde Vekalet Veren Şirketin Yasaklı Hale Gelmesi Hale
   • Sözleşme İmzalandıktan Sonra, Başka Bir İhalede Hakkında Yasaklama Kararı Verilen İsteklinin İhale Dışı Bırakılması Hali
   • Tür Değiştirmeden Önce Verilen Belgeler Daha Sonra Kullanıldığında Kamu İhalelerinde Yasaklama Hali
   • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Verilme Süresi
   • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Verilme Süresinin Hukuksal Niteliği
   • Anayasa Hukuku Açısından Kamu İhalelerinden Yasaklama Uygulamasının Değerlendirilmesi
   • Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Savunma Hakkı Açısından Değerlendirilmesi
   • Kamu İhale Yasaklarının Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
   • Yasaklama Kararları Verilirken İlgilinin Kusurlu Olmasının Aranmaması
   • Eylem ile Yaptırım Arasında Denge ve Ölçü Bulunmaması
   • Kamu İhale Yasaklarının Cezaların Kanuniliği Açısından Değerlendirilmesi
   • Kamu İhale Yasaklarının Cezaların Geçmişe Şamil Olmama İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

Okuma Parçaları

Geçici teminatın irat kaydedilmesini uygun gören kamu ihale kurulu kararlarına karşı nasıl dava açılacağı

Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararlarının Tebliği

Kamu ihalelerinde yasaklama kararları verilebilmesi için öngörülen sürenin hesaplanması konusunda son danıştay içtihatları

Ayrıntılı İnceleme Konuları

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu İhale Sözleşmeleri

 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Amaç Ve Kapsamı
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeleri
  • İhale Sözleşmesinde Değişiklik Yapılamaması İlkesi
  • Tarafların Eşitliği İlkesi
 • Sözleşmenin Düzenlenmesi
 • Sözleşme Türleri
 • İlave İş
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanundaki Düzenlemeler
  • Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki Düzenlemeler
  • Yasal Limitin Üzerinde Yapılan İş Bedelinin Ödenmesi
   • Yasal Limitin Üzerindeki İş Bedelinin Sulhname İle Ödenmesi
   • Yasal Limitin Üzerindeki İş Bedellerinin Mahkeme Kararı İle Ödenmesi

Okuma Parçaları

Sözleşme İle Anahtar Teslimi İşlerde İlave İşin Yasal Haddin Üzerinde Belirlenmesi

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde Eksik İş Yapılması Halinde İhale Bedeli Ödenmesi

Bir İhale Sözleşmesine Bir Başka Yüklenicinin Devam Etmesi Halinde İlave İş Hadlerinin Belirlenmesi

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işlerin iş deneyimine etkisi

Sözleşme ile anahtar teslimi işlerde ilave işin yasal haddin üzerinde belirlenmesi

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde iş artışı ile eksilişi ve bunların damga vergisi

Sözleşmeye esas projenin değiştirilmesi halinde ilave işlerin nasıl hesaplanacağı

 • Fiyat Farkı
  • Borçlar Hukuku Açısından Konunun İncelenmesi
   • Genel Olarak Fiyat Farkı
   • Uyarlama Çeşitleri
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Açısından İnceleme
   • Kararname Fiyat Farkı
   • Sözleşme Fiyat Farkı
  • 5749 Sayılı Kanunun Açısından İnceleme
 • İş Ve İşyerinin Sigortalanması
 • Mücbir Sebepler Ve İhale Hukuku Açısından Sonuçları
  • Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununda Mücbir Sebep
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanundaki Düzenleme
   • Mücbir Sebeplerin Belirlenmesi Konusunda Kamu İhale Kurulunun Yetkileri
 • İhtirazi Kayıt
 • Geçici Hakedişlerin Zamanında Ödenmemesi Halinde Yüklenici Hakları
 • Denetim Muayene Ve Kabul İşlemleri
 • Sözleşmenin Devri
  • Genel Olarak İnceleme
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Düzenleme
  • İdarelerin Kamu İhale Sözleşmelerini Devri
  • İdarenin Yüklenicinin Kusuru Nedeniyle İhale Sözleşmenin Feshi
   • Kesin Teminatın Gelir Kaydedilmesi
   • Hesabın Tasfiyesi
 • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararları
  • Genel Açıklama
 • Ayrıntılı İnceleme Konuları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Suç Ve Cezaları

 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Tarihi Süreç İçerisinde Gelişimi
  • İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Yurdumuzda Gelişimi
  • Bazı Yabancı Ülkelerde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
 • Türk Ceza Kanununa Göre İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
  • Suçun Maddi Unsuru Olarak Fesat Karıştırmak ve Hile Kavramları
  • Suçun Koruduğu Menfaat
  • İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda 6459 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
  • İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir ve Tehdit Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
  • İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Kamu Zararı
  • İhaleye Fesat Karıştırma Halleri
   • Hilenin Ön Planda Tutulduğu Eylemler
   • Gizliliğin İhlali Şeklindeki Eylemler
   • Cebir, Tehdit veya Hukuka Aykırı Davranışlar
   • İhalede Rekabet Ortamının Bozulması
   • Cezayı Artırıcı Nedenler
   • Örgütlü Biçimde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İşlenmesi

Okuma Parçaları

 • Örgütlü suçlar açısından ihale karteli
 • Ceza ve hukuk yargılamasında uzman görüşü ve yararları
 • Ayrıntılı inceleme konuları

 

İçindekileri indir

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.