Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

26-30 Nisan 2021 - Xanadu Resort Hotel Belek - Kamu Eğitim Seminerleri

26/04/2021 - 30/04/2021
Xanadu Resort Hotel - Antalya / Belek

**Covid-19 Sağlık Bakanlığı Tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı**

Vizyonder Covid-19 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı otelleri tercih ediyor. Korona virüse karşı tercih ettiğimiz otellerde fiili denetim yapıyoruz. Sağlığınız bizim için her şeyden önce gelir!

Vizyonder, kamu yararı amacıyla kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kamu personellerinin eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu kurumlarına yönelik seminer programları düzenlemektedir. Düzenlediğimiz seminerlere katılmanız durumunda; bilginiz, tecrübeniz ve motivasyonunuz artacaktır. Sizde Vizyonder farkı ile eşsiz bir seminer için lütfen bize danışmandan karar vermeyiniz.

Bu çerçevede seminerlerimize katılacağınızı ümit eder, sağlıklı günler dileriz.Yeni Çıkan SAYIŞTAY DENETİMİNE HAZIRLIK Kitabımız Tüm Katılımcılarımıza Hediye Edilecektir.

Eğitim Konuları

Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine ilgili personel ve yöneticilerinin mutlaka katılması gerekmektedir.

 

Salon 1


Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama

Mevzuata göre evsel katı atık ücretlerinin uyum sağlama süreci 31/12/2021 olarak belirlenmekle birlikte, Büyükşehir sınırlarında olmayan belediyelerin bu süreye bugün itibariyle uyum sağlamış olması gerekmektedir. Büyükşehir sınırları içinde bulunan belediyelerde ise; Su ve Kanalizasyon İdaresi uyum sağlamışsa bu belediyeler de bugün itibariyle uyum sağlamak zorundadır.

Eğitimin Amacı:

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu sonrasında belediyenin doğru bir tarife raporu hazırlayarak evsel katı atık tarife yönetmeliği hükümleri gereğince “Kirleten Öder” ve “Tam Maliyet” sistemine bağlı kalınarak adil ve hakkaniyetli bir tarife raporu hazırlamış olacaktır.
 • Olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan bir tarife raporu hazırlanarak muhtemel kaybedilecek hukuki davaların önüne geçilmiş olacaktır.
 • En önemlisi ve hepsinden önemlisi de belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin doğru ve tam olarak alınabilmesi için gerekli yol haritası sağlamış olacaktır.
 • Evsel katı atık ücret tahakkuk ve tahsilatlarında artış sağlamış olacaktır.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır.
   

BELEDİYE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI YÖNELİK EĞİTİM

Yerel Yönetimlerin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve uygulamaları uzun yıllardır problemli alanlar olarak karşımıza çıkmıştır. Bu durumun en temel sebepleri arasında; bu konularda uzmanlaşmış personel sayısınız yeterince olmaması, mali hizmetler ve gelir birimlerinin,  işlevsel ve organizasyon eksikleri, mevzuatımızın çok sık değişmesi ve karmaşık bir mevzuat yapısına sahip olunması ve idarenin gelir mevzuatıyla ilgili bilgi ve yönetim sisteminde eksikliklerin bulunması sayılabilir.

Bu işlemlerde ortaya çıkabilecek yanlışlıklar veya eksiklikler, belediyeler açısından önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Gelirlerin tahakkuk ve tahsilatlarında ortaya çıkan başlıca riskler; tahakkuk ettirilmesi gereken bir gelirin eksik tahakkuk ettirilmesi ya da hiç tahakkuk ettirilmemesi, alınması gereken bir gelirin alınmamış olması, eksik ya da fazla hesaplamalar yapılarak belediyelerin ya da vatandaşın zararına neden olunması, usul hükümlerinin ihlal edilmesi sonucunda esasta haklı olarak tahakkuk ettirilen bir verginin tahakkukunun silinmesi, takip ve tahsil sürecinin etkili yürütülmemesi sonucu gelir işlemlerinin zamanaşımına uğratılması veya vergi yargısında dava kaybedilmesi gibi konular sayılabilir.

Yukarıda belirtilen tüm bu gerekçelerden ötürü, Belediye gelirleri alanında uzmanlaşmış, bu alanda kitap ve makaleleri bulunan ve idarelere gelir denetimleri yapmış ve raporlamış uzman danışmanlar tarafından idarelere gelirlerinin arttırılması ve giderlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Belediye gelirleri üzerine, idarenin ilgili tüm birimleri ile gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerini uygulayan tüm personele yönelik eğitim  verilmesinin ve işleyen sistemin hata ve noksanlıklar için devamlı değerlendirmeye tabi tutularak, geliştirmeye açık alanların belirlenmesi ve öneri ve düşüncelerin ortaya konulmasının gerekli olduğu tavsiye edilmektedir.

- Gelir Artırmaya Yönelik Eylem Planı

 • Kent Envanteri Yapılması
 • Maden Envanteri Yapılması ve Maden Gelirleri Oluşturulması
 • Reklam Yönetimi ve Reklama Dayalı Gelirlerin Oluşturulması
 • Haberleşme Tesis Yeri Kullanım Bedelleri ile Bankamatik ve Baz İstasyonu Gibi Unsurlara İlişkin Diğer Yer Kullanım Bedellerinin Alınması
 • Ulaşım Gelirlerinin Artırılması
 • Hafriyat Alanlarının Yönetilmesi ve Hafriyat Gelirleri Oluşturulması
 • Atık Yönetim Gelirlerinin Artırılması
 • Taşınmaz ve İmar Yönetimi İle Kentsel Dönüşüm Gelirlerinin Artırılması
 • Hibelerin Etkin Yönetilmesi Suretiyle Gelirlerinin Artırılması
 • Vergi, Resim ve Harçların İyileştirilmesi Projesi İle Gelirlerinin Artırılması
 • Merkezi Hükümet Gelirlerinin Artırılması Projesi İle Gelirlerinin Artırılması
 • İl Genelinde Akaryakıt İstasyonları Oluşturulması ve Yönetimi
 • İlan ve Reklam Faaliyetleri ile Asma ve Tahsis Bakım Ücretlerinin Etkinleştirilmesi
 • Evsel Katı Atık Tarifelerinin Hazırlanması Suretiyle Gelir Sağlanması

- Kurumsal Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Eylemler

 • Hizmet İçi Eğitim Programlarının Gerçekleştirilmesi
 • İç Kontrol ve Kurumsallaşma
 • Prosedür Yönetimi
 • Muhasebe ve Mali Raporlama İle Karar Destek Sistemleri
 • Organizasyon Şemasının Etkinliğinin Analizi
 • İş Hukuku Alanında Yetkinlikler Oluşturulması
 • İhale Hukuku ve Harcama Belgeleri Alanında Yetkinliklerin Oluşturulması
 • Stratejik Yönetimin Kurumsallaşmasının Sağlanması
 • Harcama Belgelerinin İyileştirilmesi
 • Süreçlerin İyileştirilmesi ve Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması
 • Marka Uygulamaları
 • Kurulabilecek Merkezler
   

Belediyelerde Ve Belediye Şirketlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanun Uygulaması Hakkında Eğitim

Vizyonder, yeni bir eğitim programı ile belediyelere verdiği eğitimlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 2016 yılında yürürlüğe giren Belediyeler ve Belediye şirketleri açısından uyum sürecinin tamamlanması zorunlu kılınan KVKK konusunda öğrenmeniz gereken tüm bilgiler uzaktan eğitim ile sizler için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe girmiş, herhangi bir nedenle kişisel veri işleyen tüm kurum ve kuruluşlara süreçlerini tamamlamaları için süre tanınmıştır. Bu sebeple veri işleyen tüm organizasyonların süreçlerini Kanun’a uygun hale getirme zorunluluğu bulunmaktadır. KVK Kanunu’na uyum süreci, organizasyonların mevcut faaliyetlerini yerine getirmek için işlediği kişisel verileri, hukuka uygun, hesap verilebilirlik ilkesini gözeterek ve kişisel verilerin güvenliğine dair yeterli idari ve teknik tedbirlerin alınması ile sağlanabilmektedir. KVK Kanunu’na uyum süreci hukuki yükümlülüklerin yanı sıra kişisel veri güvenliğine dair her türlü teknik tedbirin alınmasını da kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tüm organizasyonlarda olduğu gibi belediye şirketleri ve belediyelerde de son derece önemlidir ve cezai müeyyideleri vardır. Tüm belediyeler kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işlemektedir. Dolayısıyla da kişisel veri işleyen tüm belediyeler ve belediye şirketleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir. Bahse konu kanun özellikle belediyelerde Hukuk İşleri Birimi, Bilgi İşlem Birimi, İnsan Kaynakları Birimi, Halkla İlişkiler birimini yakından ilgilendirmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun da belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye üst yöneticileri ve sorumlular hakkında idari para cezalarının dışında Ceza Kanunu kapsamında cezalar bulunmaktadır. Ayrıca ilgili çalışanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir. Birçok belediye tarafından KVKK uyum sürecinin internet sitelerinde yayınlanan Aydınlatma Yükümlüğü olarak algılasa da Belediyeler KVKK konusunda Aydınlatma Yükümlülüğü dışında birim ve faaliyet bazında kişisel veri envanterini hazırlaması, süreç yönetimi dokümanlarını oluşturması ve birlikte teknik altyapı çalışmaları da yürütmesi gerekmektedir.

Uyum süreçlerini tamamlamayan bir organizasyonun, olası bir veri ihlali durumunda hukuka uygun olmayan işleme faaliyeti ve yeterli olmayan idari ve teknik tedbirlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda cezai yaptırıma maruz kalması söz konusudur. Bu doğrultuda 9.013 TL’den 1.802.636 TL’ye kadar para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının içeriği şöyledir;

 • Veri Güvenliliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme,
 • Veri Güvenliğinin Sağlanmaması,
 • Kişisel Veri Koruma Kurulunun Oluşturulmaması,
 • Eğitim Verilmemesi,
 • Birim Bazlı İşlenen Kişisel Verilerle İlgili Analiz Yapılmaması,
 • Birim Bazlı Kişisel Veri İşleme Envanterin Hazırlanmaması,
 • Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanmaması,
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Hazırlanmaması,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarının Hazırlanmaması,
 • Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme,
 • VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık.
   

KVKK İdari Para Cezaları

Aykırılık

Yaptırım

Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme

  9.013 TL ile    180.264 TL arasında

Veri Güvenliliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme

27.040 TL ile 1.802.636 TL arasında

Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme

45.066 TL ile 1.802.636 TL arasında

VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık

36.053 TL ile 1.802.636 TL arasında

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydının tamamlanması süreci KVK Kanunu’na uyum sürecinin bir aşamasıdır. Veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Tüm veri sorumluları bu kayıt sistemine kayıt olmak zorundadır.

 • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan Belediye şirketlerin (Veri sorumlularının) VERBİS’e kayıt yükümlülüğü için son tarih 30.09.2020,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü için son tarih 31.03.2021’dir.

Yukarıda belirtilen süreler Belediyeler ve Belediye şirketleri tarafından yalnızca VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik süreler olup, KVKK yükümlülüklerinin de açıklanan tarihlere kadar geçerli olduğunu anlamına gelmemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmiş ve veri sorumlularına 2018 yılına kadar uyumlu hale gelmeleri için süre verilmiştir. Farklı bir ifade ile tüm belediyeler ve belediye şirketleri bugün itibariyle KVKK'ya uyumlu olmakla mükelleftir. Bu durumda VERBİS kayıt tarihlerinin her ne kadar kayıt süresi olsa da, KVKK uyumluluğunun tamamlanması açısından bu süreler geçerli değildir.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, sadece VERBİS kaydının tamamlanması, Kanun ile uyumlu olmak anlamına gelmemektedir. VERBİS'e kayıt yükümlülüğü kanun kapsamında getirilen yükümlülüklerden yalnızca biridir ve bu yükümlülüğün getirilmesindeki temel amaç, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınarak kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verileri muhafaza ederek güvenliğini sağlamaktır.

KVK Kanunu’na uyum sürecinin diğer adımları ise;
Belediyede ve Belediye şirketlerinde KVK Kanunu’na uyum için rol ve sorumlulukların belirlenmesi,

 • Rollere uygun yetkinliklerin sağlanması,
 • Kişisel verilere yönelik risklerin analiz edilmesi,
 • Belediye ve Belediye şirket personelinin ve ilgili tarafların farkındalığının sağlanması,
 • İç denetimler ile sürecin işleyişinin kontrol edilmesi,
 • Politikaların hazırlanması,
 • KVKK konusunda personele eğitim verilmesidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Konuları

 • Kişisel Verilere İlişkin Temel Kavramlar
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri
 • Üçüncü Kişilere Veri Aktarımı
 • Veri İhlal Bildirimi
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar
 • Kişisel Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Hukuki Tespit ve Öneriler ile Raporlama
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanması Gereken Politika, Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Güncellenmesi Gereken Sözleşmeler Ve Diğer Belgeler
 • Belediye ve Belediye Şirketi Veri İşlemesi Süreçlerinde İzlenmesi Gereken Prosedürler
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim İçeriği

 • Kişisel Veri,
 • Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi,
 • Açık Rıza ve Rızanın Geri Alınması,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sahibinin Açık Rızasının Aranmadığı Haller,
 • Veri Sahibi ve Veri Sorumlusu,
 • Veri Sorumluluları Sicili,
 • Veri İşleyen,
 • Kişisel Veri İhlali,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkı,
 • Veri Koruma Hukukunun Yasal Temelleri,
 • Veri Koruma Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler,
 • Veri İşleyenin Yükümlülüklerine İlişkin İlkeler
 • İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları,
 • İlgili Kişinin Haklarına İlişkin İlkeler,
 • Envanter Hazırlanması,
 • Aydınlatma Yükümlülüğü,
 • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler,
 • Tedbir Alma ve Denetleme Yükümlülüğü,
 • Sır Saklama Yükümlülüğü,
 • Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü,
 • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı,
 • Genel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açısından Koruma Yolları,
 • 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu Açısından Koruma Yolları,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Koruma Yolları,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Anlamında Korunma Yolları,
 • Önleme Davası,
 • Son Verme Davası,
 • Tespit Davası,
 • Maddi Tazminat Davası,
 • Manevi Tazminat Davası,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Şikayet,
 • Bilişim Suçları.
 • VERBİS'E Kayıt Yükümlülüğü Bulunan Kurumların KVKK Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler,
 • Uyum Sürecinden Muaf Olmayan Kurumların VERBİS'e Kayıt Sürecinde Yapmaları Gerekenler Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Kararı.

 

Salon 2


Personel Maaş (4A-4B-4C-4D) ve SGK İşlemleri Eğitimi 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (Yeni harcama yönetim bilişim sistemi,  Kişi Borçları Hesaplama  - Maaş Sonrası SGK Kesenek Gönderme vb. İşlemler – Memur-4b Sözleşmeli Personel  - Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel – 4d İşçi Maaşı Hesaplama İşlemleri bu eğitimde katılımcılara uygulamalı olarak anlatılacaktır.

KBS Memur Maaş Hesaplama Eğitim Konuları

 • Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)
 • Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) Memur Maaş İşlemleri (Sistem Üzerinde Uygulamalı)
 • KPHYS(KBS) 4b Personel ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri (Sistem Üzerinde Uygulamalı)
 • KBS – Terfi- Kefalet – İcra- Kıst Maaş – vb. bütün işlemler için sistem üzerinde uygulamalı anlatım
 • KBS Geriye Dönük Maaş Hesaplama ve Sisteme Giriş İşlemleri
 • Maaş Unsurları - Kefalet – Rapor  - AGİ vb. hesaplama işlemleri (Tüm Yönleriyle Maaş İşlemleri)
 • Maaş Sonrası Yapılacak İşlemleri – Kesenek Gönderme
 • Kadroya geçen Taşeron Personel (4d) Maaş, Tediye Hesaplama vb. İşlemler

KBS Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (MYS) Eğitim Konuları

 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi - MYS ( Harcama Oluşturma ve Ödeme Emri Belge Düzenleme İşlemleri – Yolluk İşlemleri – Maaş Ödeme Emri Belge Düzenleme vb. işlemler sistem üzerinde uygulamalı olarak anlatılacaktır.
 • Personel Maaş İşlemleri Konusunda Uygulamalı Kılavuz Anlatım ve Örnekler
 • Çeşitli Ödemeler Bordrosu Hazırlama ( Hesaplama Yöntemleri )  – Uygulamalı Örnekler
 • Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama İşlemleri
 • Bireysel Emeklilik İşlemleri ve Hesaplama Tablosu anlatım
 • Kişi Borçları Hesaplama ( Ücretsiz İzin - İstifa - Askere Gitme- İhraç- Açığa Alma- İstifa vb.)
   

Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

Kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmelik ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesince verilen yetki uyarınca hazırlanan ve 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kamu idareleri tarafından faaliyet raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu mevzuat hükümleri gereğince her sene hazırlanacak olan faaliyet raporu konusunda eğitim programı hazırlanmıştır.

Eğitim Konuları

Performans programı ile uyumlu faaliyet raporu hazırlanması

 • Faaliyet Raporunun Anlamı ve Önemi 
 • Faaliyet raporu genelgesinin ve faaliyet raporu hazırlama rehberinin yayımlanması
 • Birim ve idari faaliyet raporunun kapsamı
 • Sunulan hizmetlerin hazırlanması ve toparlanması
 • Mali ve idari bilgilerin toparlanması
 • Performansa yönelik bilgilerin toparlanması
 • Faaliyet raporunun yönetime sunulması
 • Raporlama ilkeleri
 • İdari faaliyet raporu ve birim faaliyet raporunda bulunması gereken hususlar
 • Faaliyet raporunun şekli
 • Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
 • Faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik süreler

Seminere Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim Ücreti

Ücret bilgisi için bizi arayınız. 0.242 338 2016 veya 0.545 337 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da anında cevap alabilirsiniz. 

Ödeme Bilgileri

Banka      : Halk Bankası
Şube        : Kepez Şubesi(0508)
IBAN        : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Ultra Her Şey Dahil Konseptte Konaklama, Eğitim , Katılım  Belgesi, eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmış seminer ders notları dahildir.

Antalya - Belek Kamu Eğitimine Kimler Katılabilir

Bu eğitime kimlerin katılabileceğini, seminer ayrıntılarını, seminer programını, kurum ücretini ve misafir ücreti ile eğitmen bilgisi için lütfen Derneğimizden seminer ayrıntılarını gösteren dosyayı faks ya da e-posta olarak isteyiniz.

Değerli katılımcılarımız; Vizyonder ’in seminer fiyat politikası en uygun fiyata en iyi otel, en iyi uzman ve en iyi seminer programı hazırlama üzerine kurgulanmıştır. Seminer programlarımız isteğe bağlı olarak dilediğiniz tarihte, dilediğiniz bölgede ve dilediğiniz otelde yeterli katılım sağlanması durumunda özel olarak da açılmaktadır. 

Vizyonder, Covid-19 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı otelleri tercih ediyor. Korona virüse karşı tercih ettiğimiz otellerde fiili denetim yapıyoruz. Sağlığınız bizim için her şeyden önce gelir!

Vizyonder ayrıca kamu satın alma mevzuatı çerçevesinde tüm süreçleri önemsiyor, siz talep etmeseniz bile tüm evrakları eksiksiz olarak size teslim ediyoruz. Bu çerçeve de aşağıda belirtilen belgeler derneğimizce hazırlayıp size teslim ediyoruz.

Satın Almaya Yönelik Olarak;

 • Eğitim İçeriğini Gösteren Doküman
 • Seminer Takvimi
 • E-Fatura
 • Katılım Sertifikası
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Teklif

Seminere Yönelik Olarak;

 • Otel Covid-19 Sertifikası
 • Otele Giriş Belgeniz
 • Otel Tanıtım Dosyası
 • Seminer Program Ayrıntıları

Kamu kurumlarına yönelik seminer ve eğitim talepleriniz için bize danışmadan karar vermeyiniz…

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş