Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

Hizmet ve Mal Alım İhaleleri - Özel Hükümler ve Aşırı Düşük Teklif - Değerlendirme Süreci Eğitimi (Özel Şirketler İçin)

15/05/2023 - 16/06/2023
Online Eğitim

- BU EĞİTİM ÖZEL ŞİRKETLERE YÖNELİKTİR (İSTEKLİ) -

 

Eğitim Konuları

1. GÜN : Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler Online Eğitimi 

İsteklilerin teklif vermiş oldukları ihalelere, idarelerin aşırı düşük teklif sorgusuna, isteklilerin verdikleri veya veremedikleri cevapların doğrudan ve dolaylı etkileri görülmektedir. Doğrudan etki; ihalede elde edilecek kârdan mahrum kalınması, dolaylı etkisi ise kaybedilen her ihalenin elde edilebilecek iş deneyim belgelerinden yoksun kalınması durumudur. Çünkü her ihale; elde edilecek özellikle yüksek miktarlı iş deneyimleri ile o firmanın sektördeki iddiasını ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile belli büyüklükteki ihalelere katılımın sağlanabilmesi için her işin iş bitirmesi ve iş deneyimi anahtar rol üslenmektedir.

Bu eğitim aslında, aşırı düşük tekliflere savunma hazırlanma becerisi kazandırması yönü ile karşılığını tam anlamıyla alacağınız bir danışmanlık hizmeti ve elde edeceğiniz avantajlar bakımından eşsiz bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

2.GÜN : Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Aşırı Düşük Teklif-Sınır Değer Değerlendirme Süreci Eğitimi Online Eğitimi 

Bu eğitimde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler ile mal alımı ihalelerine özel getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmakta ve katılımcıların mal alımı ihalelerine yönelik mevzuata hakim olmaları sağlanarak, ihalelere tekliflerini sunarken hata yapmalarının ve/veya tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde idarelerce yapılan hatalar sebebiyle hak kaybına uğramalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitim Konuları

 • Yerli istekli ve yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanması
 • Yerli malı ve yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulanması
 • İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve dokümana ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar
 • İdari şartname
 • Ön yeterlik şartnamesi
 • Teknik şartname
 • Sözleşme tasarısı
 • İhale ve ön yeterlik ilanı, ilanın uygun olmaması, zeyilname ve açıklama talebi
 • İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması, zeyilname talebi
 • Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve dikkat edilmesi gereken kriterler, istenecek belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin başvurular
 • Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler
 • Belgelerin sunuluş şekli
 • Elektronik ortamda belge/bilgi teyidi ve sunulmayacak belgeler tablosunun hazırlanması
 • İş ortaklığı olarak teklif verilmesi
 • Konsorsiyum olarak teklif verilmesi
 • Teminatlar
 • Geçici teminat, sunulması, değerlendirilmesi ve geçici teminata ilişkin dikkat edilecek hususlar
 • Kesin teminat, sunulması, değerlendirilmesi ve kesin teminata ilişkin dikkat edilecek hususlar
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler
 • Banka referans mektubunun alınması ve sunulması ve dikkat edilecek hususlar
 • Bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulması ve dikkat edilecek hususlar
 • İş hacmine ilişkin belgelerin sunulması ve dikkat edilecek hususlar
 • Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler
 • Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
 • İş deneyimini gösteren belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması
 • Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, imalat belgeleri ve kapasite raporu
 • Organizasyon yapısı ile kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
 • Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
 • Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, sunulması ve değerlendirilmesi
 • İş bitirme belgesi düzenleme koşulları
 • İş deneyim tutarının tespiti
 • Özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi
 • Yurt dışında gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesi
 • Alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi
 • İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi, ortaklık yapısına göre dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler ve bu belgelerin kullanım şartları ile EKAP’a kaydı
 • Başvuru ve teklif mektuplarının şekli, hazırlanması ve sunulmasında dikkat edilecek hususlar
 • Teklif içeriğinin oluşturulması
 • İhalenin ilk oturumunda yapılacak işlemler ve dikkat edilecek hususlar
 • Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesi
 • Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenlemeler ile fiyat dışı unsur uygulamasına ilişkin esaslar
 • Tekliflerin eşit olması
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılması
 • Sözleşmenin imzalanmasında isteklinin görev ve sorumlulukları
 • Bildirim ve tebligat esasları
 • Soru ve cevaplar (Sorular derslerin daha verimli geçmesi amacıyla ders esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve dersler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.) 

Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Aşırı Düşük Teklif-Sınır Değer Değerlendirme Süreci Eğitimi

 • Teklif Hazırlama Süreci ve Teklifleri Etkileyen Faktörlerin değerlendirilmesi
 • Eşik değer, Yaklaşık Maliyet, Sınır değer kavramları
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesinde İdarenin rolü
 • Yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden belgeler
 • Sınır değerin hesaplamasında idare tarafından uygulanan esaslar
 • İdareler tarafından aşırı düşük teklif kapsamında isteyecekleri belgeler
 • Aşırı düşük teklif açıklamasının şekil unsurları
 • Hizmet Alımlarında aşırı düşük savunma esasları
 • Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılma durumu
 • İstekli tarafından Açıklama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Süreçlerine itiraz hakkı
 • İtirazen şikayet hakkının istekli tarafından kullanılması esasları

Eğitmen

Vizyonder Uzman Eğitmen Kadrosu - Kamu İhale Uzmanı - Eğitmen özgeçmişi için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ücretlendirme

Bir Gün : 2.500 TL + KDV
İki Gün  : 4.500 TL + KDV

* Birebir özel eğitimler veya kurumsal katılım talepleriniz için lütfen bizmle iletişime geçiniz.

Eğitim Takvimi 

Tarih Saat Açıklama
15 Mayıs 2023 10:00 - 12:30 Eğitim
12:30 - 14:00 Ara
14:00 - 17:00 Eğitim
Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümler Eğitimi
16 Mayıs 2023 10:00 - 12:30 Eğitim
12:30 - 14:00 Ara
14:00 - 17:00 Eğitim
Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Aşırı Düşük Teklif-Sınır Değer Değerlendirme Süreci Eğitimi


Kayıt için Yapılması Gereken İşlemler

Eğitime Kayıt İşlemi
Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun bilgi@vizyonder.org.tr  adresine  gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş