Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

13 - 14 Temmuz 2020 Baz İstasyonlarından Elde Edilecek Gelirlerin Tahsiline Yönelik Online Eğitim

13/07/2020 - 14/07/2020
Online Canlı Sınıf Eğitim

Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Derneği olarak; Kamu idareleri ve Özel sektör için tüm koşullarda eğitim ve destek hizmetleri sunmaya devam ediyoruz.  Tüm ülke genelinde, yerinde verdiğimiz eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetlerine, interaktif online eğitim hizmetimize de ekledik.

Eğitim konusundaki tecrübemizle, interaktif online eğitim süreçlerini hazırlayarak, kalite ve verimden ödün vermeden hizmet standartlarımızı online eğitime taşıdık.

İnteraktif Online Eğitim Detayları:

 • Eğitime kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra belirlenmiş olan gün ve saatte her katılımcıya özel verilen kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparak eğitime katılmalısınız.
 • İnteraktif Online Eğitimlerimiz canlı sunum  olarak gerçekleşeceği için  toplantı salonunda  yapılan seminerlerimizden farksızdır.
 • Online eğitimlerimiz 40 dakikalık interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve oturumlar arasında 20 dakikalık aralar verilecektir.
 • Oturumlarımızda, katılımcıların ve eğitmenimizin birbirini görebilmesi, dinleyebilmesi ve soru sorabilmesinin yanında, katılımcılar da birbirlerini görebilecek ve duyabileceklerdir.
 • Eğitim sonunda katılımcılarımıza zaman ayırılarak özel soru oturumunda sorular  yanıtlanacaktır.
 • Tüm online eğitimlerimiz canlı olarak gerçekleşeceği için katılmamanız halinde telafisi mümkün olmayacaktır.

BELEDİYELERDE BAZ İSTASYONLARINDAN SAĞLANACAK GELİRLER VE GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN ALINMASINA YÖNELİK ONLINE EĞİTİM

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan GSM Baz İstasyonlarından ve Geçiş Ücretlerinden tahakkuk ve tahsiline yönelik düzenlenecek olan “Belediyelerde Baz İstasyonlarından Sağlanacak Gelirler ve Geçiş Ücretlerinin Alınmasına Yönelik” Online Eğitim düzenlenmiştir. Yapılacak olan bu eğitime İmar Hukuku uzmanları ve Baz istasyonları teknik uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitime katılım için kontenjanımız sınırlı olup, GSM operatörlerinden tahsil edilmesi beklenen bu gelirlerin neler olduğu, belediyenizde ne kadar bir gelir sağlanması gerektiği, bahse konu gelir kalemlerinin tahakkuk ve tahsilat süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine yönelik verilecek bu eğitim için başvuru formunu Derneğimize faks veya e-posta göndermeniz gerekmektedir.

Sayıştay Tarafından Mahalli İdarelerin Denetiminde En Fazla Tespit Edilen Sayıştay Bulgu Konusu:

Yerel yönetimlerin temel sorunlarından olan Finansal Sürdürülebilirlik her sene daha büyüyen ve çözümü daha güçleşen alanı oluşturmakta ve Sayıştay Başkanlığı tarafından Eylül 2019'da yayınlanan ‘2018 Yılı Dış Denetim Değerlendirme Raporu'nun ‘2.2 2018 Yılı Denetim Sonuçlarına İlişkin Genel Bilgi ve İstatistikler' başlığı altındaki Tablo:3: En Fazla Tespit Edilen 10 Konu, Tablo 4: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu, Tablo 5: Mahalli İdareler İtibarıyla En Fazla Tespit Edilen İlk 10 Konu ve Tablo incelendiğinde, 

 • Telekomünikasyon  Alt  Yapı  ve  Şebekelerinden  Alınması  Gereken  Geçiş  Hakkı Bedellerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi, ortak olarak yer aldığı tespit edilmiş ve  belediyelerde genel bir bilgi/işleyiş eksikliği olduğu değerlendirilmiştir. 

Baz İstasyonu Eğitimin Amacı:

Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut Baz istasyonlarının tespit, analiz ve tasnif edilmesi sonucunda Belediyenin bu işlerden fiilen elde ettiği gelirler ile gerçekte alması gereken gelirlerin karşılaştırılması ve bu suretle Belediye’ye sürekli gelir kazandırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

 • Yerel Yönetimlere Kamu Yararı Gelir Getirici Projede Bütçe Gelirlerinin Gelir Tarifesine Eklenecek Olan Kalıcı Gelir Kalemleri Oluşturmak
 • Kanunlarla Tanımlanan Gelir Kalemlerinin Tahsilini Mümkün Kılmak
 • GSM Baz İstasyonu Ve Fiber Altyapı Sistemlerini Yasallaştırmak

Eğitimin Teması

 • Finansal Sürdürülebilirliğin Sağlanması
 • Gelirlerin Artırılması Çalışmaları
 • Giderlerin Azaltılması Çalışmaları
 • Finansmanın Etkinleştirilmesi Çalışmaları
 • İdari Sürdürülebilirliğin Sağlanması Çalışmaları
 • Veri Envanteri ve Verilerin Sıhhatinin Sağlanması
 • Gelir Tahakkuklarının Artırılması
 • Gelir Tahsilatının Artırılması

Bu kapsamda yerel yönetimler gelirlerini artırmak için geliştirdiğimiz çok sayıda projeden bir tanesi de belediye sınırları içindeki Baz istasyonlarından alınması gereken gelirlerin alınmasını sağlayacak adımları atacak işlemlerin yapılmasıdır.

Eğitim Konuları

Eğitimde İşlenecek Gelir Kalemleri:

 • Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Bedelleri
 • Geçiş Hakkı Bedeli
 • Yer seçim belgesi ücreti
 • İşgaliye kutular için
 • İlan Reklam Vergisi
 • Yer kiralama bedeli
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanım izin belgesi bedeli
 • İmar para cezası

Baz İstasyonu Eğitim Konuları

 • Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Envanteri, Bunlardan Elde Edilmesi Gereken Gelirler İle Elde Edilen Gelirlerin Analiz Edilmesi Suretiyle İle Mevcut Durumun Analizi
 • Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Tasnifi Ve Teknik Analizlerinin Yapılması İle Bunlardan Elde Edilecek Gelire Esas Dosyalamaların Yapılması Ve Kurulacak Yeni Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi
 • Baz istasyonlarından kaynaklı tarh ve tahakkuk eden gelirlerin tahsili, 6183 sayılı kanun kapsamında idari ve yasal yollardan takibi ve sürekliliğinin sağlanması
 • Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ
 • Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik
 • İmar Kanunu (Baz İstasyonları Açısından)
 • Baz İstasyonları Açısından İlan ve Reklam Mevzuatı
 • Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Bedeli Uygulaması ve Mevzuatı
 • Yeni Kurulacak Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi ve Kiralama Uygulaması
 • İmar Para Cezası Uygulamaları
 • Baz İstasyonları Açısından Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Baz İstasyonları ve İmar Kanunu Uygulaması
 • İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri Baz İstasyonlarından Gelir Ayrımı
 • Hizmet Alımı yönteminde Uygulanacak İhale Yöntemi Nedir ve Nasıl Uygulanmalıdır?
 • İdare Mahkemesi Kararları
 • Bölge İdare Mahkeme Kararları
 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesinin Kararı
 • Soru ve Cevap

Not:  Eğitime katılan her belediye için özel oturum yapılacak ve bu oturumda belediyenize Baz istasyonlarından, geçiş ücretlerinden ve diğer ilgili gelir kalemlerinden ne kadar ilave gelir sağlanacağı hesaplanacak ve bununla ilgili belediyenin özel yol haritası belirlenecektir. Ayrıca özel oturumda her belediyeye baz istasyonları ile ilgili dokumanlar verilecektir.

Online Baz İstasyonu Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Belediye Başkanları,
 • Belediye Başkan Yardımcıları,
 • İmar Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Mali Hizmetler Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Gelir Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Yazı İşleri Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Zabıta Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Emlak Birim Amirleri ve Çalışanları,
 • Fen İşleri Birim Amir ve Çalışanları,
 • Hukuk Birim Amirleri ve İlgili Avukatlar,

“Son zamanlarda Belediyelerden gelen yoğun talep nedeni ile bu eğitim programı düzenlenmiştir. Uygulamada yaşanan tereddütlü alanların giderilmesi, belediyelerinin olumsuz hukuki sonuçlarla karşılaşmaması ve tahakkuk tahsilat süreçlerinin doğru ve etkin yönetilmesi açısından bu eğitim seminerine tüm belediyelerin ilgili personelleri ve yöneticilerinin mutlaka katılması gerekmektedir.”

*Bu eğitim sadece belediyelere yönelik olup, özel sektör firma yetkilileri ve çalışanları, Yönetim Kurulu Kararı gereği bu eğitime katılamazlar.

Eğitim Takvimi

Tarih Saat Açıklama
13 Temmuz 2020 10:30 - 11:10 1.Oturum
13 Temmuz 2020 11:20 - 12:00 2.Oturum
13 Temmuz 2020 10:30 - 11:10 3.Oturum
14 Temmuz 2020 11:20 - 12:00 4.Oturum
14 Temmuz 2020 13:40 - 16:00 Özel Oturumlar (Talep sayısı ve oturum sürelerine göre bazı kurumların özel oturumları 16 Temmuz'a alınabilir.)

Eğitmenlerimiz

 • İmar Hukuku Uzmanı
 • Proje ve Eğitim Uzmanı

Baz İstasyonları Eğitimine Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Online eğitim ücretinin ilgili hesaba yatırılması ve yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitimi Ücreti

2 Gün - 5 Oturum
3.500 TL + KDV (Aynı kurumdan sınırsız katılımcı)

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Online Eğitim, Katılım Belgesi,  Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Ders Notları dahildir.

Online Eğitim Ücreti Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Hizmeti, söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş