Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

Acapulco Resort Kıbrıs Kamu Eğitim Semineri-

31/08/2020 - 03/09/2020
Acapulco Resort Convention Spa (5*) Girne / Kıbrıs

Kamu idareleri açısından son derece önem arz eden konularından başında dönem sonu işlemleri ve dönem sonu öncesi işlemleri ile yıl sonu devir işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması gelmektedir. Öteden bu yana sancılı bir şekilde yürütülen dönem sonu işlemleri ve yıl sonu hesapların devir işlemleri son yıllarda gelişen teknoloji ve çalışanların bilinçlendirilmesi günümüzde daha doğru yapılmaya başlanmıştır. Her ne kadar gelişen teknoloji ile birlikte çalışanların konuya daha fazla hakim olsa dahi, mevzuattaki sık değişiklikler ve kurumlarda yapılan görev değişiklikleri gibi birçok nedenden dolayı devlet muhasebesi, dönem sonu işlemleri ve faaliyet raporu eğitimi her yıl en az bir kere alınması gereken eğitimlerin başında gelmektedir.

Aşağıda detayları verilen konularda düzenlenecek eğitim seminerimize katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Eğitim Konuları

Bütçe Muhasebe Mali Analiz ve Raporlama Eğitimi

 • Genel Olarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Bütçe
  • ​Bütçe Kavramı, Bütçe Hakkı, Bütçe İlkeleri, Bütçe Hazırlık Süreci
  • Bütçe Kod Yapısı ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
  • Bütçe Hazırlama Teknikleri, Bütçe Hazırlığında Mevzuat, Kalkınma Planı ve Stratejik Planlar
  • Bütçe Hazırlığında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Uygulamalı Bütçe Hazırlanması
  • Bütçe Uygulama Sonuçları Raporlarını İzlemek
  • Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı Hazırlamak
  • Bütçe Uygulamalarının Kayıtlara Alınması, Bütçe Ödeneklerinin Kayıtlara Alınması
  • Bütçe İş ve İşlemlerinde İş Akış Şeması, Bütçe Uygulama Sonuçlarını Değerlendirmek
  • Bütçe Kod Yapısı ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
  • Bütçe Uygulama Sonuçları Konusunda Önlem Almak ve Bütçede Değişiklik Yapmak
  • Kesin Hesap Kavramı ve Kesin Hesabın Hazırlanması
  • Gelir, Gider ve Finansman Kesin Hesap Cetveli
  • Mali İstatistikleri Hazırlamak, Okumak ve Üst Yönetici Raporu Haline Getirmek
  • Genel Değerlendirmeler
 • Devlet Muhasebesi​​
  • Devlet Muhasebesi Kavramı, Devlet Muhasebesinde Reform İhtiyacı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Dönen Varlık Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Duran Varlık Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Amortisman ve Yeniden Değerleme İşlemleri
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Uzun Varlık Yabancı Kaynak Hesap Grubuna Ait Hesapların Çalışması
  • Öz Kaynak Hesapları, Net Değer Hesabı ve Başlangıç Kayıtları
  • Faaliyet ve Bütçe Hesaplarının Çalışması
  • Ödenek ve Nazım Hesaplarının Çalışması
  • Dönem Sonu Öncesi İşlemler, Dönem Sonu İşlemleri, Dönem Başı İşlemleri
  • Kurum Uygulamalarında Monografi Uygulaması
 • Mali Analiz ve Raporlama
 • Mizadan Yer Alan Hesaplar Üzerinde Yapılacak Genel Kontroller
  • ​Alacak, borç toplamları ve alacak borç bakiyelerinin tutarlılık kontrolleri
  • Bakiye Kontrolleri
  • Mizandaki hesaplar arasındaki tutarlılık kontrolleri
  • Kamu idaresinin niteliğine göre kullanılması gereken hesapların kullanılıp kullanılmadığının kontrolü
  • Kullanılmayan Hesaplar
  • Bakiye Hataları
  • Birlikte çalışan hesaplardaki bakiye uyuşmazlıklar
  • Ödenek Üstü Harcamalar
 • Mizanda Yer Alan Hesaplar Üzerinde Yapılacak Hesap Bazındaki Kontroller
  • Banka hesabı ile verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı arasındaki uyumsuzluk
  • Faaliyet alacakları hesaplarına ilişkin tahakkuk eden tutarların tahakkuk kayıtlarının yapılmaması
  • Amortisman işlemlerinin gerçekleştirilmemesi ve birikmiş amortismanlar hesabının kullanılmaması
  • KDV hesaplarında yaşanan sorunlar
  • Kişilerden Alacaklar Hesabı
  • Kamu idareleri paylarının muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar
  • Maddi duran varlık hesaplarındaki eksiklikler
  • Taşınırların (150, 253, 254 ve 255) envanter işlemlerinin yapılmamış olması
  • Ödenek hesaplarının kullanımında ve bütçenin muhasebeleştirilmesinde yapılan hatalar
  • Geçmiş yıllar olumlu/olumsuz faaliyet sonuçları hesabındaki kayıt yanlışlıkları
  • Dönem olumlu /olumsuz faaliyet sonucunun dönem başında geçmiş yıllar hesabına aktarılmaması
  • İş/personel avanslarının devretmesi
  • Ret ve iade işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde yaşanan sorunlar
  • Sayım fazlası/noksanlığının kaydedilmemesi
  • İller Bankası katılım paylarının muhasebeleştirilmemesi
 • Mali Tablo Analizi
  • Tahakkuk/Tahsilat Oranı
  • Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçları Karşılama Oranı
  • Bütçe Gelirlerinin Borçları Karşılama Oranı
  • Bütçe Gelirleri/Bütçe Giderleri Oranı
 • Yevmiye Defteri Üzerinden Yapılacaklara İlişkin Kontrol Listesi

Dönem Sonu ve Dönem Başı İşlemleri Eğitimi

 • ​Tüm Hesaplara İlişkin Envanter Kayıtları
 • Dönem Sonu Öncesi İşlemler
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Dönem Başı İşlemleri
 • Döner Sermaye İşlemlerinde Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri Eğitimi

Taşınır Mal Yönetmeliği

 • Genel Olarak Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi
 • Kamuda Mal Yönetim Sistemi
 • Taşınır İşlemlerine Genel Bakış
 • Taşınırların Envanterinin Yapılması
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • Taşınırların Kayıtlara Alınması-Kayıtlardan Çıkarılması Sistemi
 • Taşınırların Sicil Numarası - Taşınırlarda Barkod Uygulaması
 • Taşınırların Edinimi
 • Tüketime Sevk işlemi
 • Zimmet İşlemleri - Ortak Kullanım Alanlarında Taşınır
 • Belge ve Kayıt Düzeninin Oluşturulması
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamalı Belge Kullanımı - Defter ve Cetveller
 • Taşınırların Bedelli - Bedelsiz Devri
 • Tüm Mevzuatta Taşınır Devri
 • Ambar Sistemi- Azami Stok Miktarı
 • Amortisman Sisteminin Kurulması
 • Döner Sermayelerde Stok planlaması
 • Döner Sermaye ve Muhasebe Birimi Arasındaki Taşınır İlişkileri
 • Taşınır Bağış ve Yardımı
 • Taşınırların Hurdaya Ayrılması ve Kayıtlardan Çıkarılması
 • Taşınır Mallarda Muhasebeleştirme İşlemleri
 • Taşınır Mallarda Dönem Sonu İşlemleri ve Taşınır Sayımları
 • Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı
 • Taşınır Kesin Hesabı
 • Raporların Çıkarılması
 • Taşınırla İlgili Görevlilerin Eğitimi
 • Monografilerle Kurum Uygulamaları
 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde Sorunlar ve Çözümleri
 • Sayıştay tarafından taşınırların denetimi
 • Düzenlenecek raporlar

​Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

Performans programı ile uyumlu faaliyet raporu hazırlanması

 • Faaliyet Raporunun Anlamı ve Önemi 
 • Faaliyet raporu genelgesinin ve faaliyet raporu hazırlama rehberinin yayımlanması
 • Birim ve idari faaliyet raporunun kapsamı
 • Sunulan hizmetlerin hazırlanması ve toparlanması
 • Mali ve idari bilgilerin toparlanması
 • Performansa yönelik bilgilerin toparlanması
 • Faaliyet raporunun yönetime sunulması
 • Raporlama ilkeleri
 • İdari faaliyet raporu ve birim faaliyet raporunda bulunması gereken hususlar
 • Faaliyet raporunun şekli
 • Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
 • Faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik süreler

Seminere Katılabilmek İçin

 • Başvuru Formunun veya Online Seminer Kayıt Formunun eksiksiz olarak doldurulması,
 • Seminer ücretinin aşağıda detayları belirtilen hesaba yatırılması,
 • Seminer ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun ve başvuru formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa veya bilgi@vizyonder.org.tr e posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ücretler

Tarih 3 GECE 4 GÜNDÜZ (Tam Pansiyon Plus - Standart Oda)
Üç Kişilik Oda Kişi Başı 1.700 TL + KDV
İki Kişilik Oda Kişi Başı 1.900 TL + KDV
Tek Kişilik Oda Kişi Başı 2.650 TL + KDV
Çocuk
1. Çocuk 0-11,99 Ücretsiz

 

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

Kıbrıs Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

İkinci yöntem olarak;

Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” mevzuat amir hükümleri gereğince gidilebilir. Bu çerçeve de yapılan ziyaretler için Yurtdışı Görev Yollukları ve ilgili mevzuat gereği yapılması gereken diğer hükümler derneğimizce sağlanmaktadır. 

Damga Vergisi

Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Tam Pansiyon Plus Konaklama, Dernek Mühürlü Katılım Sertifikası , Eğitmenlerimiz Tarafından CD ortamında hazırlanmış Seminer Eğitim Notları dahildir.

Kıbrıs Eğitim Yeri

Acapulco Resort Convention Spa (5*) Girne / Kıbrıs

Catalkoy, Kyrenia Turkish Republich of Northern Cyprus 

İlgili Arama Terimleri: Kıbrıs seminer, kıbrıs eğitim, kktc seminer, kıbrıs kamu eğitimi, kıbrıs kamu eğitim seminerleri, kıbrıs seminerleri, kıbrıs belediye eğitimleri, kıbrıs kamu seminerleri, kktc kamu eğitimleri, kktc kamu seminerleri, belediye meclis üyeleri kıbrıs seminerleri

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.