Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

14 Aralık 2020 KVKK-Kişisel Verileri Koruma Kanunu Online Eğitimi

14/12/2020
Online Eğitim

Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanun Uygulaması Hakkında Online Eğitim

Vizyonder, yeni bir eğitim programı ile belediyelere verdiği eğitimlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda 2016 yılında yürürlüğe giren Belediyeler ve Belediye şirketleri açısından uyum sürecinin tamamlanması zorunlu kılınan KVKK konusunda öğrenmeniz gereken tüm bilgiler uzaktan eğitim ile sizler için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe girmiş, herhangi bir nedenle kişisel veri işleyen tüm kurum ve kuruluşlara süreçlerini tamamlamaları için süre tanınmıştır. Bu sebeple veri işleyen tüm organizasyonların süreçlerini Kanun’a uygun hale getirme zorunluluğu bulunmaktadır. KVK Kanunu’na uyum süreci, organizasyonların mevcut faaliyetlerini yerine getirmek için işlediği kişisel verileri, hukuka uygun, hesap verilebilirlik ilkesini gözeterek ve kişisel verilerin güvenliğine dair yeterli idari ve teknik tedbirlerin alınması ile sağlanabilmektedir. KVK Kanunu’na uyum süreci hukuki yükümlülüklerin yanı sıra kişisel veri güvenliğine dair her türlü teknik tedbirin alınmasını da kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tüm organizasyonlarda olduğu gibi belediye şirketleri ve belediyelerde de son derece önemlidir ve cezai müeyyideleri vardır. Tüm belediyeler kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işlemektedir. Dolayısıyla da kişisel veri işleyen tüm belediyeler ve belediye şirketleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir. Bahse konu kanun özellikle belediyelerde Hukuk İşleri Birimi, Bilgi İşlem Birimi, İnsan Kaynakları Birimi, Halkla İlişkiler birimini yakından ilgilendirmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun da belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye üst yöneticileri ve sorumlular hakkında idari para cezalarının dışında Ceza Kanunu kapsamında cezalar bulunmaktadır. Ayrıca ilgili çalışanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir. Birçok belediye tarafından KVKK uyum sürecinin internet sitelerinde yayınlanan Aydınlatma Yükümlüğü olarak algılasa da Belediyeler KVKK konusunda Aydınlatma Yükümlülüğü dışında birim ve faaliyet bazında kişisel veri envanterini hazırlaması, süreç yönetimi dokümanlarını oluşturması ve birlikte teknik altyapı çalışmaları da yürütmesi gerekmektedir.

Uyum süreçlerini tamamlamayan bir organizasyonun, olası bir veri ihlali durumunda hukuka uygun olmayan işleme faaliyeti ve yeterli olmayan idari ve teknik tedbirlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda cezai yaptırıma maruz kalması söz konusudur. Bu doğrultuda 9.013 TL’den 1.802.636 TL’ye kadar para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının içeriği şöyledir;

 • Veri Güvenliliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme,
 • Veri Güvenliğinin Sağlanmaması,
 • Kişisel Veri Koruma Kurulunun Oluşturulmaması,
 • Eğitim Verilmemesi,
 • Birim Bazlı İşlenen Kişisel Verilerle İlgili Analiz Yapılmaması,
 • Birim Bazlı Kişisel Veri İşleme Envanterin Hazırlanmaması,
 • Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanmaması,
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Hazırlanmaması,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarının Hazırlanmaması,
 • Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme,
 • VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık.

KVKK İdari Para Cezaları

Aykırılık

Yaptırım

Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme

9.013 TL ile 180.264 TL arasında

Veri Güvenliliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme

27.040 TL ile 1.802.636 TL arasında

Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme

45.066 TL ile 1.802.636 TL arasında

VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık

36.053 TL ile 1.802.636 TL arasında

 
VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydının tamamlanması süreci KVK Kanunu’na uyum sürecinin bir aşamasıdır. Veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Tüm veri sorumluları bu kayıt sistemine kayıt olmak zorundadır.
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan Belediye şirketlerin (Veri sorumlularının) VERBİS’e kayıt yükümlülüğü için son tarih 30.09.2020,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü için son tarih 31.03.2021’dir.
Yukarıda belirtilen süreler Belediyeler ve Belediye şirketleri tarafından yalnızca VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik süreler olup, KVKK yükümlülüklerinin de açıklanan tarihlere kadar geçerli olduğunu anlamına gelmemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmiş ve veri sorumlularına 2018 yılına kadar uyumlu hale gelmeleri için süre verilmiştir. Farklı bir ifade ile tüm belediyeler ve belediye şirketleri bugün itibariyle KVKK'ya uyumlu olmakla mükelleftir. Bu durumda VERBİS kayıt tarihlerinin her ne kadar kayıt süresi olsa da, KVKK uyumluluğunun tamamlanması açısından bu süreler geçerli değildir.
 
Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, sadece VERBİS kaydının tamamlanması, Kanun ile uyumlu olmak anlamına gelmemektedir. VERBİS'e kayıt yükümlülüğü kanun kapsamında getirilen yükümlülüklerden yalnızca biridir ve bu yükümlülüğün getirilmesindeki temel amaç, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınarak kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verileri muhafaza ederek güvenliğini sağlamaktır.
 
KVK Kanunu’na uyum sürecinin diğer adımları ise;
 • Belediyede ve Belediye şirketlerinde KVK Kanunu’na uyum için rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Rollere uygun yetkinliklerin sağlanması,
 • Kişisel verilere yönelik risklerin analiz edilmesi,
 • Belediye ve Belediye şirket personelinin ve ilgili tarafların farkındalığının sağlanması,
 • İç denetimler ile sürecin işleyişinin kontrol edilmesi,
 • Politikaların hazırlanması,
 • KVKK konusunda personele eğitim verilmesidir.

Eğitim Konuları

 • Kişisel Verilere İlişkin Temel Kavramlar
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
 • İlgili Kişinin Hakları
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri
 • Üçüncü Kişilere Veri Aktarımı
 • Veri İhlal Bildirimi
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar
 • Kişisel Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Hukuki Tespit ve Öneriler ile Raporlama
 • Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanması Gereken Politika, Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Güncellenmesi Gereken Sözleşmeler Ve Diğer Belgeler
 • Belediye ve Belediye Şirketi Veri İşlemesi Süreçlerinde İzlenmesi Gereken Prosedürler
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim İçeriği

 • Kişisel Veri,
 • Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veriler,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi,
 • Açık Rıza ve Rızanın Geri Alınması,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sahibinin Açık Rızasının Aranmadığı Haller,
 • Veri Sahibi ve Veri Sorumlusu,
 • Veri Sorumluluları Sicili,
 • Veri İşleyen,
 • Kişisel Veri İhlali,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkı,
 • Veri Koruma Hukukunun Yasal Temelleri,
 • Veri Koruma Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler,
 • Veri İşleyenin Yükümlülüklerine İlişkin İlkeler
 • İlgili Kişinin (Veri Sahibinin) Hakları,
 • İlgili Kişinin Haklarına İlişkin İlkeler,
 • Envanter Hazırlanması,
 • Aydınlatma Yükümlülüğü,
 • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler,
 • Tedbir Alma ve Denetleme Yükümlülüğü,
 • Sır Saklama Yükümlülüğü,
 • Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü,
 • Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı,
 • Genel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açısından Koruma Yolları,
 • 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu Açısından Koruma Yolları,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Koruma Yolları,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Anlamında Korunma Yolları,
 • Önleme Davası,
 • Son Verme Davası,
 • Tespit Davası,
 • Maddi Tazminat Davası,
 • Manevi Tazminat Davası,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Şikayet,
 • Bilişim Suçları,
 • VERBİS'E Kayıt Yükümlülüğü Bulunan Kurumların KVKK Uyum Sürecinde Yapması Gerekenler,
 • Uyum Sürecinden Muaf Olmayan Kurumların VERBİS'e Kayıt Sürecinde Yapmaları Gerekenler Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Kararı.

Eğitim Takvimi 

Tarih Saat
14 Aralık 2020 10:10 - 11:00 / 11:10-12:00 / Öğle Arası
13:00 - 13:40 /13:50-14:30 /14:40-15:30 / 15:40-16:30


Eğitmen

KVKK Uzmanı

Eğitmen özgeçmişi için; 0.242 338 2016 veya 0.545 335 2016 numarayı arayarak bilgi alabileceğiniz gibi WhatsApp Bilgi Hattından da anında cevap alabilirsiniz.
 
"Vizyonder uzmanları daha önceki yıllarda birçok belediye şirketinin kuruluş ve kurumsallaşma aşamasında aktif olarak görev yapmış kişilerden oluşmaktadır."

KVKK Online Eğitimine Katılabilmek İçin

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Online eğitim ücretinin ilgili hesaba yatırılması ve yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Ücret

Katılım Ücreti: 2000 TL + KDV (Aynı kurum içinden sınırsız kişi katılabilir)

Online Eğitim Ücreti Nasıl Ödenecek:

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Online Eğitim Hizmeti söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

KVKK Eğitime Kimler, Neden Katılmalıdır?

 • Başta İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri, Bilgi İşlem ve Halkla İlişkiler olmak üzere ilgili tüm personelin katılımları gerekmektedir.
 • Veri işleyenler kurumun yüksek cezalar almaması için ne yapıp, ne yapmamaları gerektiğini öğrenirler.
 • Kurum personeli ilgili kişilerin (veri sahibi) işlerini yürütürken, hangi kişisel verilerin ne amaçla ve nasıl işleneceğini öğrenirler.
 • KVKK uyum süreci ile idari ve teknik uyum süreçlerinin nasıl yapılacağı, veri envanterinin nasıl oluşturulacağı, aydınlatma metni hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, açık rızanın nasıl alınması gerektiği gibi birçok hususta kanun hükümlerinin yerine getirilmesi bu eğitimle sağlanmış olacaktır.
 • Bilgi İşlem Yönetici/Personeli teknik konularda nelere dikkat edeceğini öğrenirler.

KVKK Online Eğitimi Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Banka Hesap Ödeme Bilgileri

Halk Bankası Kepez Şubesi Antalya
Şube Kodu : 0508
IBAN : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34
İsim : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi

İlgili Arama Terimleri

kvkk eğitimi, belediyelerde kvkk, kvkk eğitimi belediye, kvkk belediye şirketleri, kamu kurumlarında kvkk, verbis belediye, belediye şirketleri verbis, kişisel verilerin korunması kanunu eğitimi, kişisel verilerin korunması kanunu belediye

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Yetkili Acentamız
Yetkili Acentamız
Bu Sayfayı Paylaş