Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Herhangi Bir Kadroya Dayalı Olmaksızın 657 Sayılı Kanunun Ek Geçici 16’ncı Maddesine Göre “Sözleşmeli Sanatçı” Olarak İstihdam Edilen Ve Daha Önceden Memuriyeti Bulunmayan Kişinin Bakanlık Teşkilatında Genel Müdür Yardımcılığına Atanamayacağı hk. Görüş

Bakanlığınız .... Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğünde ...... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek geçici 16 ncı maddesine göre 4.10.1991 tarihinden beri “sanatçı” unvanlı pozisyonda sözleşmeli istihdam edildiğinden bahisle, adı geçenin Bakanlığınız teşkilatına genel müdür yardımcısı olarak atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16 ncı maddesinde; “Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12,13 ve 14 ncü maddeleri kapsamına dahil personel ile “Kültür Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları” sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için ön görülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.” denilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Kanunun Ek Geçici 12,13,14 ve 16 ncı maddelerine istinaden sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, çalışma usul ve esasları da; 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” ile düzenlenmiştir. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci maddesinin (A) bendinde; stajyerler, sahne uygulatıcıları (uzman memurlar), sanat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memurlar) ve sanatkar memurlar sayılmış olup, söz konusu Geçici Maddenin (B) bendinde de; “Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümler hariç) bütün hükümleri uygulanır” denilmektedir.

Söz konusu 12 nci maddede zikredilen sahne uygulatıcıları (uzman memurlar), sanat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memurlar) ve sanatkar memurların kimler olduğu hususu ise, 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 5 inci ve 14.7.1970 tarih ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, belirtilen maddelerde yer verilen başrejisör, müzik işleri yöneticisi, sanat teknik müdürü, başdramaturg ve dramaturg, orkestra şefi, sanat teknik müdürü vb. kadrolarda sanatçıların, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşme ile istihdam edilebilecekleri anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, herhangi bir kadroya dayalı olmaksızın Bakanlığınız .... Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğünde 4.10.1991 tarihinden bu yana 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16 ncı maddesine göre “sözleşmeli sanatçı” olarak istihdam edilen ......’in daha önceden memuriyeti bulunmadığı anlaşıldığından, ilgilinin Bakanlığınız teşkilatına genel müdür yardımcısı olarak atanamayacağı mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş