Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) TSE tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin sınai ve ticari faaliyetleri 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca durdurulur.

(3) 11 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarında belirtilen şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre süresi içerisinde ilgili idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörü ilgili idareye tescil ettirmeyen asansör monte edene 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen satış sonrası hizmetlere ilişkin şartlar ile yetkili servis ile ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır.

(6) İdari para cezası, ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 11-07-2021
Anahtar Kelimeler:   Asansör

Yönetmelikler

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş