Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3948)

Karar Sayısı: 3948

                Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 537 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir. 6 Mayıs 2021

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/2/2004 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik,, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 inci ve 537 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125 inci” ibaresi “7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “507 sayılı Kanunun 125 inci” ibaresi “5362 sayılı Kanunun 62 nci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Personel servis hizmeti ihdas ve işletme için izin

Madde 9- Kamu kurum ve kuruluşları, kiralama yoluyla ve kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletebilmeleri için, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurarak izin almak zorundadır.

Belediye mücavir alanları ile şehir ve kasabalardan uzak yerlerde bulunan kamu ve kuruluşlarının; kendi araçları ile kendi personeli ve bunların söz konusu yerlerde ikamet eden aile fertlerini, buralardan yakın veya uygun şehir kasabalara götürüp getirmek üzere ihdas edilen personel servis hizmetleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeler aranmaksızın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bağlı veya ilgili bulunduğu ;Bakanlığın izni ile yapılabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel servis hizmeti ihdas ve işletme izinlerini, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a9 bendinde belirtilen belge hariç diğer belgelerin tamamlanması halinde;

  1. Türk Silahlı Kuvvetleri için Milli Savunma Bakanı,
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanı,

tarafından verilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin öz mal araçlarıyla servis ihdası ve işletmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

Milli İstihbarat Teşkilatında personel servis hizmeti ihdas ve işletme izni vermeye, 5 inci madenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgelerin tamamlanması halinde Milli İstihbarat Başkanı yetkilidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “3/2/1993 tarihli 21485 sayılı Resmi Gazete’de” ibaresi “26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de” şeklinde, “Kasım 2001” ibaresi “2018” şeklinde ve aynı fıkranın (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “trafik” ibaresi “araç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 ncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa” ibaresi “5362 sayılı Kanuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) beni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile;

  1. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,
  2. 5237 sayılı Kanunun 81, 102, 103, 104 ,105, 109, 179, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerinde ki suçlardan mahkum olmaması,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2-Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz yaşından küçük olması zorunluluğu, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2022 tarihine kadar yirmibir yaşından küçük olması şeklinde uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğinin 20 nci maddesin in birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerin i Cumhurbaşkanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 07-05-2021
Anahtar Kelimeler:   Araç Kiralama Taşıt Personel Servis

Yönetmelikler

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş