Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA
KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “alınır” ibaresi “alınabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “doğruya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “madde de” ibaresi “maddede” olarak, “1/3’üdür” ibaresi “tamamıdır” olarak, “Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Anonim Şirketinin” olarak değiştirilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “harç” ibaresi “payın” olarak; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “tutarında” ibaresi “tutarından” olarak, “istimlak” ibaresi “kamulaştırma” olarak, “1/3’ü,” ibaresi “tamamı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, yapılacak tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “% 1 ini geçemez,” ibaresi “% 2’sini geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20 – Vergi değeri, bina ve arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen bedelini ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 22 – Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı kuruluşlarca, bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildiği yılı izleyen yıldan itibaren her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil olunur. Bu paylar peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eklenme Tarihi: 14-04-2021
İlgili Kategoriler:    Belediye Mevzuatı

Yönetmelikler

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş