Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Personel Mevzuatı

Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Orman Genel Müdürlüğünden

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselmeye tabi görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılan veya yaptırılan yazılı ve yapılan sözlü sınavı,

g) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

ğ) Hizmet grubu: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Orman işletme şefi: Orman işletme müdürlüklerine bağlı orman işletme şefliklerinde orman mühendisliği bölümü mezunu olan ve mühendis kadrosunda orman işletme şefliği görevini yürütenleri,

j) Şef (teknik): Orman işletme, orman fidanlık, ağaçlandırma ve toprak muhafaza, depo, kadastro ve mülkiyet, arboretum, elektronik haberleşme ve atölye, eğitim merkezi, emlak, ormancılık müze, tamir bakım ve atölye, makine işletme ve bakım, tıbbı ve aromatik bitkiler merkezi, site bakım şefliği görevini yürüten personeli,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yaptırılan yazılı ve yapılan sözlü sınavı,

m) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,

n) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, fidanlık müdürü, eğitim merkezi müdürü, yedek parça depo müdürü, tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü, başmühendis,

2) Fidanlık müdür yardımcısı, yedek parça depo müdür yardımcısı,

3) İşletmeler saymanı, sayman,

4) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma, planlama, eğitim ve savunma hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, fizikçi, kimyager, biolog, psikolog, diyetisyen, avukat, öğretmen, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, haberleşme teknisyeni, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, çocuk eğitimcisi, rasatçı.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere hizmet birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların atanılacak kadronun ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl ya da şube müdürlüklerine bağlı mühendis veya mimar olarak ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletmeler saymanı, sayman kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, APK uzmanı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da şef (idari), ayniyat saymanı, çözümleyici, istatistikçi, ekonomist, fizikçi, kimyager, biolog, programcı, mütercim, tekniker kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl ya da bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Fidanlık müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dâhil işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

ç) Eğitim merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dâhil işletme müdür yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

d) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinin birinden mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya yedek parça depo müdür yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

e) Tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde işletme müdür yardımcısı veya enstitü müdür yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl ya da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğünde mühendis kadrosunda en az 10 yıl çalışmış olmak,

f) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu bendin (4) numaralı alt bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak,

3) (1) numaralı alt bentte yer alan öğrenim şartını taşıyanların enstitü müdürlüklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmesi için enstitü müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) (1) numaralı alt bentte yer alan öğrenim şartını taşımayan mühendislerin enstitü müdürlüklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmesi için araştırma başmühendisliklerinin görev alanına giren konuyla ilgili bir alanda doktora yapmış olmak kaydıyla enstitü müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

5) Etüt proje, orman amenajman, amenajman rehberlik ve denetim, orman kadastro başmühendisliklerinde başmühendis kadrosuna atanabilmek için (1) numaralı alt bentte yer alan öğrenim şartını taşımak kaydıyla ilgili başmühendislik hizmet biriminde mühendis kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

g) Fidanlık müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve orman işletme, ağaçlandırma ve toprak muhafaza veya orman fidanlık şefi görevinde ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

ğ) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

h) İşletmeler saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ile diğer birimlerin döner sermaye muhasebe hizmet birimlerinde veya Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde özel bütçe muhasebe hizmet birimlerinde ayrı ayrı veya toplam son 3 yıl çalışmış olmak,

ı) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

i) Şef (idari) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, teknisyen, laborant, haberleşme memuru kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

j) Eğitim uzmanı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, haberleşme memuru, laborant, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

k) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

4) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

5) Tekniker, programcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, haberleşme memuru, teknisyen kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

l) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek ya da bilgisayar eğitimi aldığına dair Millî Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

m) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, daktilograf veya matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

n) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

4) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

o) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek yüksekokullarının; ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odundışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Kolluk kuvveti görevi yapmasına, silah kullanmasına ve arazi şartlarında çalışmasına engel bir hali olmadığına dair sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık kurulu raporu almış olmak,

3) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

ö) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Psikoteknik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeyi ibraz etmek,

4) Bekçi, hizmetli, rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolar ve bu kadrolar için aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Hukuk müşaviri, bölge müdür yardımcısı, işletme müdürü, enstitü müdürü, işletme müdür yardımcısı, enstitü müdür yardımcısı kadrolarına sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde son 5 yıl avukat kadrosunda çalışmış olmak,

b) Bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) Hizmet birimlerinde şube müdürü, işletme müdürü, fidanlık müdürü, enstitü müdürü görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dâhil işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

ç) Enstitü müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 14 yıl hizmeti bulunmak ve hizmet birimlerinde atamaya yetkili amir tarafından yapılan görevlendirmeler dâhil işletme müdür yardımcısı veya fidanlık müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl ya da araştırma enstitülerinde başmühendis görevinde veya enstitüsü müdür yardımcısı kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Enstitü Müdürlüklerinin çalışma konuları ile ilgili bir alanda doktora yapmış olmak,

d) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak,

3) Orman işletme şefi görevinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

e) Enstitü müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak,

2) En az 12 yıl hizmeti bulunmak ve enstitü müdürlüklerinde mühendis kadrosunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

3) Enstitü Müdürlüklerinin çalışma konuları ile ilgili bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 ‒ (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarına sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, arkeolog, jeolog, jeomorfolog, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biolog, psikolog, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların iktisat, bankacılık, bankacılık ve finans, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, maliye bölümü mezun olmak,

ç) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların, okul öncesi öğretmenliği, ana okulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

2) Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamladığını belgelemek,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların filoloji, mütercim-tercümanlık bölümü veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça veya Genel Müdürlükçe tespit edilecek ve sınav ilanında belirtilecek diğer yabancı dillerden en az birinden YDS/e-YDS'den en az (B) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Hemşire, sağlık memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Fizyoterapist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Teknisyen, haberleşme teknisyeni, sağlık teknisyeni, rasatçı kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ı) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

i) Çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

j) Çocuk eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve bu sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az 30 gün önce personele Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur.

Başvuru

MADDE 12 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(3) Yapılan başvuruların Personel Dairesi Başkanlığınca incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(4) Aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli başvuru yapamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, görevde yükselmeye tabi görevler için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler Sınav Kuruluna katılır.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dâhil, kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla Sınav Kurulu oluşturulabilir.

(5) Sınav Kurulu; sınavlara ilişkin esasların belirlenmesi, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, sözlü sınavlara ilişkin itirazlar ile Genel Müdürlükçe yapılan yazılı sınavlara ilişkin itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde ve sınav duyurusunda da belirtilmek şartıyla başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde itiraz başvurularını ilanda belirtilen şekilde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak yaparlar. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz başvuruları birimler tarafından 3 iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Genel Müdürlükçe yapılan sınavların itiraz başvuruları Sınav Kurulunca değerlendirilerek 5 iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yazılı sınav yapmaya yetkili kuruma yaptırılan sınavlara katılanların itiraz başvuruları birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Yapılan itiraz başvuruları Genel Müdürlük tarafından sınavı yapan kuruma gönderilir ve sınav yapan kurum tarafından değerlendirilen itirazlar karara bağlanarak 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Karara bağlanan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Genel Müdürlükçe ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Yazılı sınavlarda hatalı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylar için doğru olarak kabul edilir.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi halinde veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya salgın hastalıklar nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca ilgililer hakkında da kanuni işlem yapılır.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sırasına göre üç ay içinde tercihleri doğrultusunda atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Aşağıda yer verilen görevlere ilk defa atanmada;

a) Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanacakların, halen görevli bulundukları Bölge Müdürlüğüne,

b) İşletme Müdürü olarak atanacakların, İşletme Müdür Yardımcısı olarak halen görevli bulundukları İşletme Müdürlüğüne,

c) Fidanlık Müdürü olarak atanacakların, Fidanlık Müdür Yardımcısı olarak halen görevli bulundukları Fidanlık Müdürlüğüne,

ç) Enstitü Müdürü olarak atanacakların, Enstitü Müdür Yardımcısı olarak halen görevli bulundukları Enstitü Müdürlüğüne,

d) İşletme Müdür Yardımcısı olarak atanacakların halen görevli bulundukları İşletme Müdürlüğüne,

e) Fidanlık Müdür Yardımcısı olarak atanacakların halen görevli bulundukları Fidanlık Müdürlüğüne,

f) Enstitü Müdür Yardımcısı olarak atanacakların halen görevli bulundukları Enstitü Müdürlüğüne,

atamaları yapılmaz.

(5) Sınavı kazandıktan sonra hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personelin atamaları göreve iade edildikten sonra, aylıksız izinde bulunanların atamaları aylıksız izin süresinin bitimi tarihinde yapılır. Aylıksız izinde bulunanlardan istemleri üzerine aylıksız izin süresinin bitiminden önce göreve başlayanların atamaları ise göreve başlama tarihinde yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri fiziki ve elektronik olarak ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar fiziki ve elektronik olarak Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla ihraz edilen unvanla aynı alt görev grubu içerisinde düzenlenen görevlere veya alt görevlere sınavsız atanılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu Yönetmelikte yer alan atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddede belirtilen hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte yer alan sınavlara ilişkin hükümler uygulanmaz.

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere genel hükümlere göre sınavsız atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 23 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması durumunda, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da daha alt düzeydeki bir göreve atanabilirler.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikte yer alan atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri ve özellikleri taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla, iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Eklenme Tarihi: 20-03-2021
İlgili Kategoriler:    Yönetmelikler

Personel Mevzuatı

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.