Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sağlık Bakanlığında 4924 Sayılı Kanun Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Sözleşmeli Statüde Çalışan Aday Memurun, Sözleşmeli Statüde Geçen Hizmetlerin Kazanılmış Hak Aylığında Aday Memur İken Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk Görüş

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde, “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiş; söz konusu Kanunun 55 inci maddesinde, “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.” hükmü düzenlenmiş; anılan Kanunun 56 ncı maddesinde, adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, adı geçen Kanunun 58 inci maddesinde ise, “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” hükmü getirilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 inci maddesinde ise; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 154 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün C/2 bendinde; “Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” ve C/6 bendinde; “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanunun 64 üncü maddesinde, Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartlarının aranacağı hükme bağlanmış bulunmakta ve 158 inci maddesinde ise, aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı ifade edilmektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

- Kurumunuz emrine sağlık memuru olarak atanan ilgililerin, aday olarak atandıkları hususundan hareketle, adaylık süresince ilgili mevzuat çerçevesinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulup, asli memurluğa atanabilmeleri için de bu eğitimler sonunda uygulanacak sınavlardan ve staj belgesi puanı itibarıyla başarılı olmaları gerektiği;

- Adı geçen ilgililerin yıllık izin sürelerinin hesabında, sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği;

- Aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/2 ve C/6 bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna göre, adı geçen ilgililerin 4924 sayılı Kanun kapsamında çalıştıkları sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin C/2 bendi çerçevesinde, Mezkur Kanunun 4/B kapsamında çalıştıkları sürelerin ise C/6 çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, Kurumunuz emrine aday memur olarak atanan ilgilinin sözleşmeli statüde çalıştığı sürelerin intibak talebinde bulunduğu tarih itibariyle kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde bahsi geçen madde uyarınca değerlendirilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir. 

Eklenme Tarihi: 28-02-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.