Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uzman personel ve iç denetçi için yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ajans tarafından belirlenen ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmuş, son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip adaylar arasında gerçekleştirilir.”

“(5) Ajansta istihdam edilecek uzman personel bakımından, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret.”

“(7) Bu maddeye göre KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde kırkını aşamaz. Yüzde kırklık sınırlamanın hesabında Ajanslarda 22 nci madde kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Destek personeli olarak istihdam edilecek personelde asgari orta öğrenim mezuniyeti gerekmekle birlikte ajans, ajansın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak adaylarda ön lisans veya lisans mezuniyeti şartı arayabilir. Bunun yanında sınav ilanında belirtilen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranır.

(3) Destek personelinin görevlendirileceği pozisyonla ilgili deneyim ve/veya belli sertifikalara sahip olma tercih sebepleri olarak belirlenebilir.”

“(4) Destek personeli bakımından, ajansta istihdam edilmek üzere başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ajans personelinden;

a) Vekâlet ettiği pozisyona görevlendirilmek için gerekli şartları taşımayanlar,

b) Bir aydan kısa süreli; mehil müddeti, kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılma nedeniyle geçici olarak boşalan görevlere vekâlet edenler,

c) Bir aydan uzun süreli olsa da asıl veya vekil bir görevliyle dolu pozisyona vekâlet edenler,

ç) Vekâletleri esnasında kanunî izin, disiplin cezası, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekâlet görevine ara verenler,

hakkında ara verdikleri günler için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ajanstaki görevinden ayrılmak isteyen personel iş sözleşmesinin feshi talebini, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan ihbar sürelerine uymak suretiyle Ajansın insan kaynakları birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İş akdinin feshi taleplerini, usulüne uygun olarak bildirmeyen personelden, ihbar tazminatı ile Ajansın bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanlar tahsil olunur. Ancak Genel Sekreter tarafından geçerli görülen ve uygun bulunan bir sebebe dayanarak fesih talebinde bulunanlar, devir ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmek ve yöneticilerine derhal haber vermek koşuluyla ihbar tazminatı olmaksızın hemen ayrılabilirler.”

“(3) Görev için belirlenen şart ve niteliklerden herhangi birini taşımadığı anlaşılan veya 7 nci maddede sayılan şartlardan herhangi birini kaybeden personelin sözleşmesi Ajans tarafından feshedilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 20-10-2020
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş