Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan
 
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 - 8/3/2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yirminci bölümü ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
 
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a), (c), (d), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”
 
“c) Birim: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yirminci bölümünde gösterilen merkez teşkilatı hizmet birimleri, döner sermaye işletmesi ile taşra teşkilatı bölge müdürlüklerini,”
 
“d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,”
 
“g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde hesaplanan süreleri,”
 
“j) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”
 
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Rasat kontrol memuru,”, “mutemet,” ve “daktilograf, ” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “teknisyen yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bekçi” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “, sağlık teknisyeni ve sağlık memuru” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.”
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
 
a) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrosuna atanabilmek için;
 
1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
 
2) Döner sermaye işletme müdür yardımcısı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, uzman, şef, avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, koruma ve güvenlik şefi, hemşire, laborant, diyetisyen, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
3) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, tahmin hizmetlerinde en az beş yıl çalışmış olmak,
 
4) Meydan ile bünyesinde meydan hizmetleri verilen meteoroloji müdürlüklerinin meteoroloji müdürü kadrolarına atanabilmek için; tahmin veya meydan hizmetlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,
 
b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
 
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
 
c)  Sivil savunma uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;
 
1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
 
2) Şef, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
 
ç) Şef kadrolarına atanabilmek için;
 
1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda veya ayniyat saymanı, rasatçı, istidlalci, haberleşme teknisyeni kadrolarında altı ay çalışmış olmak,
 
2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
 
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak ya da yükseköğrenimde bu konulara ilişkin en az iki dönem ders aldığını belgelemek,
 
3) Tekniker veya programcı unvanlı olarak 6 ay görev yapmış olmak,
 
e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,
 
2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az altı ay görev yapmış olmak,
 
f) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;
 
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
 
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
 
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az altı ay görev yapmış olmak,
 
g) Ambar memuru,  memur ve haberleşme memuru kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 
2) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az altı ay görev yapmış olmak,
 
ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
 
1) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 
2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 
3) Son başvuru tarihi itibarıyla; destek hizmetleri grubunda sayılan kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az altı ay görev yapmış olmak,
 
gerekir.
 
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
 
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
 
1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,
 
2) Avukatlık stajını yapmış olmak,
 
b) Mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, diyetisyen, kütüphaneci, kameraman, prodüktör, ses kayıtçısı, spiker ve grafiker kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
 
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
 
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
 
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan denk puan almış olmak,
 
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
 
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,
 
2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,
 
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
 
1) Yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,
 
e) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 
f) Hemşire ve laborant kadrolarına atanabilmek için;
 
1) Belirtilen unvanları, en az ortaöğretim düzeyinde öğrenim mezunu olmak suretiyle ihraz etmiş olmak,
 
g) İstidlalci, rasatçı ve haberleşme teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;
 
1) En az ortaöğretim düzeyinde meteoroloji alanında eğitim veren okullardan mezun olmak veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olup, meteoroloji alanında kurs görmüş olmak,
 
gerekir.
 
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “İlan edilen kadrolara aday memur statüsünde bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve diğer kurumların personeli” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “kadro veya pozisyonlardan” ibaresi “kadrolardan” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “izinleri kullanmakta olanların da” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuruda bulunarak” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yazılı sınav” ibaresi “Görevde yükselme yazılı sınavı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Unvan değişikliği yazılı sınavı ise bu fıkrada belirtilen kurumlardan birine yaptırılır.”
 
MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “öğrenim” ibaresinden önce gelmek üzere “lisansüstü öğrenim hariç” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “sıhri” ibaresi “kayın” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Sınav kurulu;” ibaresinden sonra gelmek üzere “görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“(4) Sınavın 11 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurumlardan birine yaptırılması durumunda, itirazlara ilişkin hususlara söz konusu kurumla yapılan protokolde yer verilir.”
 
MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 23 - (1) 5 inci maddede yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
 
a) İlgili personelin isteğiyle ve atanılacak kadro için aranan öğrenim ve sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip olma şartını taşımak kaydıyla, sınav yapılmaksızın aynı düzey veya daha alt düzey görevlere atanmak mümkündür.
 
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadro için aranan öğrenim ve sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip olma şartını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
 
c) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.
 
ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, uzman unvanlı kadrolar ile bu kadroyla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlı kadrolara, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre atanabilirler.
 
d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
 
e) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara sınavsız genel hükümlere göre atanabilirler.”
 
MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya daha alt görevlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “atanılacak kadro için aranan öğrenim ve sertifika, ehliyet gibi belgelere sahip olma şartını taşımak kaydıyla” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
Eklenme Tarihi: 26-08-2020

Yönetmelikler

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş